tiếng anh lớp 6 skills 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 skills 2

Video chỉ dẫn giải

Listening

1. Janet, a student at Palmer School in America, is talking about her school. Guess the answers vĩ đại these questions.

(Junet, một học viên của ngôi trường Palmer ở Mỹ, đang được nói tới ngôi trường học tập của chúng ta ấy. Đoán câu vấn đáp cho tới những thắc mắc này.)

1. Do you think the students there wear uniforms?

(Em đem suy nghĩ những học viên ở phía trên đem đồng phục không?)

2. Do they learn Vietnamese as a foreign language?

(Các các bạn ấy đem học tập giờ đồng hồ Việt như 1 nước ngoài ngữ không?)

Listen vĩ đại the talk and kiểm tra your guesses.

(Nghe bài bác trình bày và đánh giá tư duy của em.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Hi. My name's Janet. I'm eleven years old. I'm now in year 6 at Palmer School. I lượt thích it here. My classmates are friendly. The teachers at my school are nice and very helpful, and my favourite teacher is Mrs. Smith. She teaches us maths. I have two hours vĩ đại study Vietnamese every week. I usually bởi my homework in the library. We wear our uniforms every day, but today we aren't. We're going vĩ đại have a biology lesson on a farm.

Tạm dịch:

Chào. Mình là Janet. Mình mươi một tuổi tác. Bây giờ bản thân đang được học tập năm 6 bên trên ngôi trường Palmer. Mình quí ngôi ngôi trường này. quý khách học tập của tôi rất rất thân thiết thiện. Các nghề giáo ở ngôi trường rất hay và đàng hoàng, và nghề giáo yêu thương quí của tôi là cô Smith. Cô ấy dạy dỗ bọn chúng bản thân toán học tập. Mình đem nhì giờ nhằm học tập giờ đồng hồ Việt hàng tuần. Mình thông thường thực hiện bài bác tập dượt về căn nhà nhập tủ sách. Chúng bản thân đem đồng phục hằng ngày, tuy nhiên thời điểm ngày hôm nay thì ko. Chúng bản thân sẽ sở hữu một tiết học viên học tập ở nông trại.

Lời giải chi tiết:

1. Yes, I bởi.

(Em suy nghĩ là đem.)

2. No, they don’t. Vietnamese is not popular enough vĩ đại learn.

(Không. Tiếng Việt ko đầy đủ phổ cập nhằm học viên ở phía trên học tập.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen again and choose the correct answer A or B.

(Nghe lại và lựa chọn đáp án đích A hoặc B.)

1. Janet's favourite teacher is her_______teacher.

A. maths                       

B. science

2. Today Janet ________ her uniform.

A is wearing                 

B. isn’t wearing

3. Janet studies__________ for two hours a week.

A. English                     

B. Vietnamese

4. Janet usually does her homework__________.

A. in the library            

B. at home

5. Her class is going vĩ đại have a biology lesson___________ .

A. on a farm                

B. in the classroom

Lời giải chi tiết:

1. A

2. B

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 5

3. B

4. A

5. A

1. Janet's favourite teacher is her maths teacher.

(Giáo viên yêu thương quí của Janet là nghề giáo dạy dỗ toán.)

2. Today Janet isn’t wearing her uniform.

(Hôm ni Janet ko đem đồng phục.)

3. Janet studies Vietnamese for two hours a week.

(Janet học tập giờ đồng hồ Việt nhì giờ một tuần.)

4. Janet usually does her homework in the library.

(Janet thông thường thực hiện bài bác tập dượt về căn nhà nhập tủ sách.)

5. Her class is going vĩ đại have a biology lesson on a farm.

(Lớp học tập của chúng ta ấy sẽ sở hữu một tiết học viên học tập ở một nông trại.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Writing

3. Write the answers vĩ đại the following questions about your school.

(Viết câu vấn đáp của em cho tới những thắc mắc sau về ngôi trường học tập của em.)

1. What's the name of your school?

(Tên của ngôi trường học tập là gì?)

2. Where is your school?

(Trường của em ở đâu?)

3. How many classes does your school have?

(Trường học tập của em đem từng nào lớp?)

4. What bởi students bởi at your school?

(Ở ngôi trường, học viên thực hiện gì?)

5. What bởi you lượt thích about your school?

(Em quí gì về ngôi trường học?)

Lời giải chi tiết:

1. The name of my school is Thuc Nghiem secondary school.

(Tên của ngôi trường là ngôi trường trung học tập Thực Nghiệm.)

2. It's in Ha Noi.

(Ở thủ đô.)

3. There are 40 classes in my school/ My school has 40 classes.

(Trường đem 40 lớp học tập.)

4. At school, students have lessons, play at break time and have meals at the canteen.

(Học sinh đem tiết học tập, đùa vào khung giờ nghỉ ngơi và thức ăn ở căng-tin.)

5. My school is large and it has a lot of trees. Moreover, there is an art club for students vĩ đại take part in.

(Trường thoáng rộng và có rất nhiều cây. Hơn nữa, còn tồn tại câu lạc cỗ thẩm mỹ nhằm nhập cuộc nữa.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Use the answers in 3 vĩ đại write a paragraph of 40-50 words about your school. You can refer vĩ đại the reading passages vĩ đại help you.

(Sử dụng những câu vấn đáp ở bài bác tập dượt 3 nhằm ghi chép một quãng văn 40 – 50 kể từ về ngôi trường em. Em rất có thể xem thêm những bài bác gọi sẽ giúp em.)

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 126

Lời giải chi tiết:

Thuc Nghiem secondary school is a public school in Ha Noi. This school has 40 classes. It's very large with a big stadium for students vĩ đại play sports and a lot of trees around. There is an art club, students can learn whatever art subject they lượt thích.

(Trường trung học cơ sở Thực Nghiệm là 1 trong ngôi trường công lập bên trên thủ đô. Trường này còn có 40 lớp. Nó rất rất rộng lớn với 1 sảnh chuyển động rộng lớn cho tới học viên đùa thể thao và thật nhiều cây xanh xung xung quanh. Có câu lạc cỗ nghệ thuật và thẩm mỹ, học viên rất có thể học tập bất kể môn nghệ thuật và thẩm mỹ này tuy nhiên mình yêu thích.)