tiếng anh lớp 6 unit 1 my new school

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 1 my new school

Video chỉ dẫn giải

1. Listen and read.

(Nghe và đọc)

(Loud knock)

Phong: Hi, Vy.

Vy: Hi, Phong. Are you ready?

Phong: Just a minute.

Vy: Oh, this is Duy, my new friend.

Phong: Hi, Duy. Nice đồ sộ meet you.

Duy: Hi, Phong. I live near here, and we go đồ sộ the same school!

Phong: Good. Hmm, your school bag looks heavy.

Duy: Yes! I have new books, and we have new subjects đồ sộ study.

Phong: And a new uniform, Duy! You look smart!

Duy: Thanks, Phong. We always look smart in our uniforms.

Phong: Let bủ put on my uniform. Then we can go.

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại:

(Tiếng gõ cửa ngõ lớn)

Phong: Chào Vy.

Vy: Chào Phong. Quý Khách đang được sẵn sàng chưa?

Phong: Chờ một chút ít.

Vy: Ồ, đó là Duy, các bạn mới nhất của tôi.

Phong: Chào Duy. Rất phấn chấn được bắt gặp các bạn.

Duy: Chào Phong. Mình sinh sống thời gian gần đây, và tất cả chúng ta học tập nằm trong trường!

Phong: Tuyệt. Hmm, cặp sách của khách hàng nom nặng nề nhỉ.

Duy: Ừm! Mình sở hữu sách mới nhất, và tất cả chúng ta sở hữu những môn học tập mới nhất nhằm học tập.

Phong: Và một cỗ đồng phục mới nhất nữa, Duy à! Quý Khách nom bảnh bao đấy!

Duy: Cảm ơn Phong. Chúng tớ luôn luôn nom sáng ngời nhập cỗ đồng phục của tôi.

Phong: Chờ bản thân khoác đồng phục nhé. Sau ê tất cả chúng ta hoàn toàn có thể lên đường.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again and tick (✓) T (True) or F (Fasle).

(Đọc lại bài bác đối thoại và ghi lại Đúng hoặc Sai.)

T

F

1. Vy, Phong, and Duy go đồ sộ the sarne school.

2. Duy is Phong's friend.

3. Phong says Duy looks smart in his uniform.

4. They have new subjects đồ sộ study.

5. Phong is wearing a school uniform.

Lời giải chi tiết:

(Đúng)

F (Sai)

1. Vy, Phong, and Duy go đồ sộ the sarne school.

(Vy, Phong và Duy học tập nằm trong ngôi trường.)

2. Duy is Phong's friend.

(Duy là các bạn của Phong.)

3. Phong says Duy looks smart in his uniform.

(Phong rằng Duy nom bảnh bao khi diện đồng phục.)

4. They have new subjects đồ sộ study.

(Họ sở hữu những môn học tập mới nhất.)

5. Phong is wearing a school uniform.

(Phong đang diện đồng phục của ngôi trường.)

Xem thêm: cho đường tròn tâm o

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Write ONE word from the box in each gap.

(Viết 1 kể từ nhập khuông vào cụ thể từng khu vực rỗng.)

            go                     subject                    has                      wear                          uniforms

1. Students ________ their uniforms on Monday.

2. Vy______ a new friend, Duy.

3. - Do Phong Vy and Duy________ đồ sộ the same school? - Yes, they bởi.

4. Students always look smart in their________ .

5. - What_______do you lượt thích đồ sộ study? - I Like đồ sộ study English and history.

Phương pháp giải:

- go (v): đi

- subject (n): môn học

- has (v):

- wear (v): mặc

- uniforms (n): đồng phục

Lời giải chi tiết:

1. wear

2. has

3. go

4. uniforms

5. subject

1. Students wear their uniforms on Monday.

(Học sinh khoác đồng phục của mình nhập loại Hai.)

2. Vy has a new friend, Duy.

(Vy sở hữu một người các bạn mới nhất là Duy.)

3. - Do Phong Vy and Duy go to the same school? - Yes, they bởi.

( - Phong, Vy và Duy sở hữu học tập nằm trong ngôi trường à? - Đúng vậy.)

4. Students always look smart in their uniforms.

(Học sinh luôn luôn nom tươi sáng khi diện cỗ đồng phục.)

5. - What subject do you lượt thích đồ sộ study? - I lượt thích đồ sộ study English and history.

(Bạn mến học tập môn gì? - Tôi mến học tập giờ đồng hồ Anh và Lịch sử.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Match the words with the school things. Then listen and repeat.

(Nối những kể từ với dụng vật dụng ở ngôi trường. Sau ê nghe và đánh giá.)

Lời giải chi tiết:

1. school bag (cặp sách)

2. compass (com-pa)    

3. pencil sharpener (cái gọt cây bút chì)

4. rubber (cục tẩy/ gôm)     

5. pencil case (hộp đựng bút)     

6. calculator (máy tính)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Look around the class. Write the names of the things you see in your notebook.

(Nhìn xung quanh lớp học tập. Viết thương hiệu của những vật dụng nhưng mà em nhận ra nhập vở.)

Lời giải chi tiết:

- chairs: ghế

- desks: bàn học

- clock: đồng hồ nước treo tường

- blackboard: bảng viết

- books: sách

- pens: bút mực

Xem thêm: cách viết bản tự kiểm điểm

- pencils: bút chì

- rulers: thước kẻ

- chalks: phấn