tính giá trị biểu thức lớp 5

Bài tập dượt Tính độ quý hiếm biểu thức nâng lên lớp 5

Bài tập dượt Toán tính độ quý hiếm biểu thức nâng lên lớp 5 bao hàm những bài bác thói quen độ quý hiếm biểu thức trong số đề thi đua học viên xuất sắc lớp 5 đem đáp án tất nhiên. Các bài bác tập dượt sau đây gom những em học viên ôn tập dượt đem cách thức bài bác hiệu suất cao nhất về dạng bài bác thói quen độ quý hiếm biểu thức ôn thi đua học viên xuất sắc, luyện thi đua Violympic đạt thành quả cao.

Bạn đang xem: tính giá trị biểu thức lớp 5

1. Cách giải dạng Toán Tính độ quý hiếm biểu thức

1. Biểu thức không tồn tại vệt ngoặc đơn chỉ mất luật lệ nằm trong và luật lệ trừ (hoặc chỉ mất luật lệ nhân và luật lệ chia) thì tao triển khai những luật lệ tính bám theo trật tự kể từ trái ngược sang trọng cần.

Ví dụ: 542 + 123 - 79 482 x 2 : 4

= 665 - 79 = 964 : 4

= 586 = 241

2. Biểu thức không tồn tại vệt ngoặc đơn, đem những luật lệ tính nằm trong, trừ, nhân, phân tách thì tao triển khai những luật lệ tính nhân, phân tách trước rồi triển khai những luật lệ tính nằm trong trừ sau.

Ví dụ: 27 : 3 - 4 x 2

= 9 - 8

= 1

3. Biểu thức đem vệt ngoặc đơn thì tao triển khai những luật lệ tính vô ngoặc đơn trước, những luật lệ tính ngoài vệt ngoặc đơn sau

Ví dụ: 25 x (63 : 3 + 24 x 5)

= 25 x (21 + 120)

=25 x 141

=3525

2. Bài tập dượt nâng lên Tính độ quý hiếm biểu thức lớp 5 đem đáp án

Bài 1. a)Tính nhanh: \frac{4678 \times 4679+4680 \times 31+4648}{4680 \times 4679-4678 \times 4679}

b) Cho mặt hàng tính: 492 : 4 x 123 x 2 + 13 : 3

Hãy tăng vệt ngoặc đơn vô mặt hàng tính cơ sao mang lại thành quả là số ngẫu nhiên nhỏ nhất?

(Đề Vòng 1 - PGD Quảng Trạch, Quảng Bình năm học tập 1998 - 1999)

Giải

a) Tính nhanh:

\frac{4678 \times 4679+4680 \times 31+4648}{4680 \times 4679-4678 \times 4679}

\begin{aligned}
&=\frac{4678 \times 4679+(4679+1) \times 31+4648}{4679 \times(4680-4678)} \\
&=\frac{4678 \times 4679+4679 \times 31+31+4648}{4679 \times 2} \\
&=\frac{4678 \times 4679+4679 \times 31+4679}{4679 \times 2} \\
&=\frac{4679 \times(4678+31+1)}{4679 \times 2} \\
&=\frac{4679 \times 4710}{4679 \times 2}=\frac{4710}{2}=2355
\end{aligned}

b) Cho mặt hàng tính: 492 : 4 x 123 x 2 + 13 : 3

Vậy để sở hữu thành quả nhỏ nhất tao cần người sử dụng luật lệ phân tách, tao có: 492 (4 x 123) x (2 + 13) : 3

= 492 : 492 x 15 : 3

= 1 x 5 = 5

Bài 2. Viết những tổng sau kết quả của nhị quá số:

a) 242 + 286 + 66

b) 6767 + 5555 + 7878

(Đề Vòng 2 - PGD Quảng Trạch,Quảng Bình năm học tập 1998 - 1999)

Giải

Viết những tổng sau kết quả của nhị quá số:

a) 242 + 286 + 66

= 11 x 22 + 11 x 26 + 11 x 6

= 11 x (22 + 26 + 6)

= 11 x 54

b) 6767 + 5555 + 7878

= 67 x 101 + 55 x 101 + 78 x 101

= 101 x (67 + 55 + 78)

= 101 x 200

Bài 3. Tính nhanh:

a) 50 x 24,5 + 49 x 24,5 + 24,5

b) \frac{7 \times  5 \times  12}{15 \times  8 \times  49}

(Đề SGD Quảng Bình năm học tập 1998 - 1999)

Giải

Tính nhanh:

a) 50 x 24,5 + 49 x 24,5 + 24,5

= 24,5 x ( 50 + 49 + 1)

= 24,5 x 100 = 2450

b)

\begin{aligned}
&=\frac{1 \times  1 \times  3}{3 \times  2 \times  7} \\
&=\frac{1}{14}
\end{aligned}

Bài 4. Cho biểu thức : A = (60 x 2 + 120 ) : 4

B = (30 x 4 + 120 ) : 8

Không tính độ quý hiếm tuy nhiên độ quý hiếm của biểu thức nào là to hơn, vì thế sao?

(Đề PGD Quảng Trạch,Quảng Bình năm học tập 1999 - 2000)

Giải

Cho biểu thức : A = ( 60 x 2 + 120 ) : 4

B = ( 30 x 4 + 120 ) : 8

Vì: 60 x 2 = 30 x 4 nên số bị phân tách của nhị biểu thức vày nhau; số phân tách 4 < 8 bởi vậy A > B.

Bài 5. Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) phẳng 2 cách: ( 27,8 + 16,4 ) x 5

b) phẳng cơ hội nhanh chóng nhất: (792,81 x 0,25 + 792,81 x 0,75) x (11 x 9 – 900 x 0,1- 9)

(Đề SGD Quảng Bình năm học tập 1999 - 2000)

Giải

Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) phẳng nhị cách:

Cách 1: (27,8 + 16,4 ) x 5

= 44,2 x 5

= 221

= 221

Cách 2: (27,8 + 16,4 ) x 5

= 27,8 x 5 + 16,4 x 5

= 139 + 82

= 221

b) phẳng cơ hội nhanh chóng nhất:

(792,81 x 0,25 + 792,81 x 0,75) x (11 x 9 – 900 x 0,1- 9)

= 792,81 x ( 0,25 + 0,75) x ( 99 – 90 - 9)

= 792,81 x 1 x 0 = 0

Bài 6. a) Tính độ quý hiếm biểu thức: 0,86 x 4,21 + ( 5,79 : 10 ) x 0,86 – 3,8

b) Tính nhanh: (156,2 + 3,8 – 17,5 + 252,5 - 197) x ( 0,2 – 2 : 10) x 2001

(Đề PGD Quảng Trạch,Quảng Bình năm học tập 2000 - 2001)

Giải

a) Tính độ quý hiếm biểu thức:

0,86 x 4,21 + (57,9 : 10 ) x 0,86 – 3,8

= 0,86 x 4,21 + 5,79 x 0,86 – 3,8

= 0,86 x (4,21 + 5,79) – 3,8

= 0,86 x 10 – 3,8

= 8,6 – 3,8 = 4,8

Xem thêm: cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn

b) Tính nhanh:

(156,2 + 3,8 – 17,5 + 252,5 - 197) x (0,2 – 2 : 10) x 2001

= (156,2 + 3,8 – 17,5 + 252,5 - 197) x (0,2 – 0,2) x 2001

= (156,2 + 3,8 – 17,5 + 252,5 - 197) x 0 x 2001

= 0 ( Tích đem 3 quá số mang 1 quá số vày 0 nên tích vày 0)

Bài 7.

Câu 1: Tính thành quả rồi rút gọn gàng.

\text { a) } \frac{5}{6}-\frac{3}{4}

\text { b) } \frac{4}{7}: \frac{2}{3}

Câu 2: Tính độ quý hiếm biểu thức.

a) \left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}\right):\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right)

b) \left(100-\frac{2}{5}\right): \frac{4}{7}

(Đề SGD Quảng Bình năm học tập 2000- 2001)

Giải

Câu 1: Tính thành quả rồi rút gọn gàng.

\text { a) } \frac{5}{6}-\frac{3}{4}

\begin{aligned}
&=\frac{20}{24}-\frac{18}{24} \\
&=\frac{2}{24}=\frac{1}{12}
\end{aligned}

\text { b) } \frac{4}{7}: \frac{2}{3}

\begin{aligned}
&=\frac{4}{7} \times \frac{3}{2} \\
&=\frac{12}{14}=\frac{6}{7}
\end{aligned}

Câu 2: Tính độ quý hiếm biểu thức.

a) \left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}\right):\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right)

\begin{aligned}
&=\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{5}\right): \frac{1}{12} \\
&=\frac{11}{30}: \frac{1}{12} \\
&=\frac{11}{30} \mathbf{x} \frac{12}{1}=\frac{22}{5}=4 \frac{2}{5}
\end{aligned}

b) \left(100-\frac{2}{5}\right): \frac{4}{7}

\begin{aligned}
&=\left(\frac{2500}{25}-\frac{2}{25}\right): \frac{4}{7} \\
&=\frac{2498}{25}: \frac{4}{7} \\
&=\frac{2498 \times 7}{25 \times 4}=\frac{17486}{100}=174,86
\end{aligned}

Bài 8. Thực hiện tại tính độ quý hiếm biểu thức: 88 – 24 : 0,3 – ( 4,08 + trăng tròn,4 : 5 ) : 1,02

(Đề PGD Quảng Trạch,Quảng Bình năm học tập 2001 - 2002)

Giải

Thực hiện tại tính độ quý hiếm biểu thức:

88 – 24 : 0,3 – ( 4,08 + trăng tròn,4 : 5 ) : 1,02

= 88 – 80 – ( 4,08 + 4,08 ) : 1,02

= 8 – 8,16 : 1,02

= 8 – 8 = 0

Bài 9. Với 4 chữ số 2 và những luật lệ tính hãy lập những mặt hàng tính đem thành quả theo thứ tự là:

0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10

(Đề SGD Quảng Bình năm học tập 2001- 2002)

Giải

Ta có: (2 + 2) – (2+ 2) = 0

(2 + 2) : (2+ 2) = 1

( 2: 2) +( 2: 2 ) = 2

(2 x 2) – ( 2: 2) = 3

2 x 2 x 2 : 2 = 4

(2 x 2) + (2 : 2) = 5

2 x 2 x 2 - 2 = 6

(2 x 2 ) + (2 x 2) = 8

22 : 2 – 2 = 9

2 x 2 x 2 + 2 = 10

Bài 10. a) Tính độ quý hiếm biểu thức sau rồi đánh giá độ quý hiếm cơ phân tách không còn mang lại những số nào là trong số số sau đây: 2; 3; 5.

(120 x 4 – 25 x 4) : (36 : 18)

b) Tính nhanh: \mathrm{M}=\frac{88986 \times 2003-678}{88985 \times 2003+1325}

(Đề PGD Quảng Trạch, Quảng Bình năm học tập 2002- 2003)

Giải

a) ( 120 x 4 – 25 x 4 ) : (36 : 18)

= 4 x ( 120 - 25) : 2

= 4 x 95 : 2 = 380 : 2 = 190

190 phân tách không còn mang lại 2 và 5 ko phân tách không còn mang lại 3

b) Tính nhanh:

\mathrm{M}=\frac{88986 \times 2003-678}{88985 \times 2003+1325}

\begin{aligned}
&M=\frac{(88985+1) \times 2003-678}{88985 \times 2003+1325} \\
&M=\frac{88985 \times 2003+2003-678}{88985 \times 2003+1325} \\
&M=\frac{88985 \times 2003+1325}{88985 \times 2003+1325}=1
\end{aligned}

3. Bài tập dượt tự động luyện Tính độ quý hiếm biểu thức Toán lớp 5

Bài 1: Tính:

a. 70 - 49 : 7 + 3 x 6

b. 4375 x 15 + 489 x 72

c. (25915 + 3550 : 25) : 71

d. 14 x 10 x 32 : (300 + 20)

Bài 2: Tính:

a) (85,05 : 27 + 850,5) x 43 - 150,97

b) 0,51 : 0,17 + 0,57 : 1,9 + 4,8 : 0,16 + 0,72 : 0,9

Bài 3: Viết mặt hàng số đem thành quả vày 100:

a) Với 5 chữ số 1.

b) Với 5 chữ số 5.

Bài 4: Cho mặt hàng tính: 128 : 8 x 16 x 4 + 52 : 4. Hãy tăng vệt ngoặc đơn vô mặt hàng tính cơ sao cho:

a) Kết trái ngược là nhỏ nhất đem thể?

b) Kết trái ngược là lớn số 1 đem thể?

Bài 5: Hãy điền tăng vệt ngoặc đơn vô biểu thức sau:

A = 100 - 4 x trăng tròn - 15 + 25 : 5

a) Sao mang lại A đạt độ quý hiếm lớn số 1 và độ quý hiếm lớn số 1 là bao nhiêu?

b) Sao mang lại A đạt độ quý hiếm nhỏ nhất và độ quý hiếm nhỏ nhất này là bao nhiêu?

Bài 6: Tìm độ quý hiếm số ngẫu nhiên của a nhằm biểu thức sau có mức giá trị nhỏ nhất , độ quý hiếm nhỏ nhất này là bao nhiêu?

A = (a - 30) x (a - 29) x …x (a - 1)

Bài 7: Tìm độ quý hiếm của số ngẫu nhiên a nhằm biểu thức sau có mức giá trị lớn số 1, độ quý hiếm lớn số 1 này là bao nhiêu?

A = 2006 + 720 : (a - 6)

Bài 8: Tính độ quý hiếm của biểu thức m x 2 + n x 2 + p x 2, biết:

a) m = 2006, n = 2007, p = 2008

b) m + n + p = 2009

Bài 9: Tính độ quý hiếm của biểu thức M, với a = 119 và b = 0, biết:

M = b: (119 x a + 2005) + (119 : a - b x 2005)

Bài 10: Tính độ quý hiếm biểu thức:

Xem thêm: cam ranh thuộc tỉnh nào

Tính độ quý hiếm biểu thức lớp 5

Các bài bác tập dượt về mục chính tính độ quý hiếm biểu thức khác:

  • Cách giải bài bác Toán tính nhanh chóng độ quý hiếm của biểu thức
  • Bồi chăm sóc học viên xuất sắc môn Toán lớp 5: Biểu thức và luật lệ tính tương quan cho tới tính độ quý hiếm biểu thức

Bài tập dượt Toán tính độ quý hiếm biểu thức thi đua học viên xuất sắc lớp 5 là dạng Toán nâng lên vô lịch trình phạm vi Toán nâng lên lớp 5 đem những dạng bài bác tập dượt và đáp án cụ thể tất nhiên cho những em học viên lớp 4, lớp 5 gia tăng kiến thức và kỹ năng, không ngừng mở rộng những dạng Toán kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên. Hi vọng đấy là tư liệu hữu ích cho những em học viên ôn thi đua học viên xuất sắc, ôn thi đua vô lớp 6 hiệu suất cao. Chúc những em học tập chất lượng tốt.