toán lớp 5 trang 15, 16

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 15, 16

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \( \dfrac{7}{9}+\dfrac{9}{10}\) ;            b) \( \dfrac{5}{6}+\dfrac{7}{8}\) ;             c) \( \dfrac{3}{5}+\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{10}\) .

Phương pháp giải:

Muốn với mọi phân số không giống kiểu mẫu số tớ quy đồng kiểu mẫu số rồi với mọi phân số sau thời điểm quy đồng.

Lời giải chi tiết:

a) \( \dfrac{7}{9}+\dfrac{9}{10}\) \( =\dfrac{70}{90}+\dfrac{81}{90}=\dfrac{151}{90}\) ; 

b) \( \dfrac{5}{6}+\dfrac{7}{8}\) \( =\dfrac{20}{24}+\dfrac{21}{24}=\dfrac{41}{24}\) ;

c) \( \dfrac{3}{5}+\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{10}= \dfrac{6}{10}+\dfrac{5}{10}+\dfrac{3}{10}\) \(=\dfrac{6+5+3}{10}=\dfrac{14}{10}=\dfrac{7}{5}\).

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \(\dfrac{5}{8} - \dfrac{2}{5};\)                    b) \(1\dfrac{1}{{10}} - \dfrac{3}{4};\)                  c) \(\dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{2} - \dfrac{5}{6}.\)

Phương pháp giải:

Muốn trừ nhì phân số không giống kiểu mẫu số tớ quy đồng kiểu mẫu số những phân số rồi trừ nhì phân số sau thời điểm quy đồng.

Lời giải chi tiết:

a) \( \dfrac{5}{8}-\dfrac{2}{5}=\dfrac{25}{40}-\dfrac{16}{40}=\dfrac{9}{40}\)

b) \(1\dfrac{1}{{10}} - \dfrac{3}{4} = \dfrac{{11}}{{10}} - \dfrac{3}{4}\)\( = \dfrac{{22}}{{20}} - \dfrac{{15}}{{20}} = \dfrac{7}{{20}}\)

c) \(\dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{2} - \dfrac{5}{6} = \dfrac{4}{6} + \dfrac{3}{6} - \dfrac{5}{6}\)\( = \dfrac{{4 + 3 - 5}}{6} = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3} \) 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Khoanh vô chữ bịa đặt trước thành quả đúng:

\( \dfrac{3}{8}+\dfrac{1}{4}=?\) 

A. \( \dfrac{7}{9}\)                 B. \( \dfrac{3}{4}\)                   C. \( \dfrac{5}{8}\)                   D. \( \dfrac{4}{12}\) 

Phương pháp giải:

Muốn với mọi phân số không giống kiểu mẫu số tớ quy đồng kiểu mẫu số rồi với mọi phân số sau thời điểm quy đồng.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \( \dfrac{3}{8}+\dfrac{1}{4}=\dfrac{3}{8}+\dfrac{2}{8}=\dfrac{5}{8}\).

Xem thêm: nguyên tử khối của cl

Vậy \( \dfrac{3}{8}+\dfrac{1}{4}=\dfrac{5}{8}\).

Chọn đáp án C.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Viết những số đo chừng nhiều năm (theo mẫu):

a) 9m 5dm;             b) 7m 3dm;                c) 8dm 9cm;             d) 12cm 5mm.

Mẫu: a) 9m 5dm = 9m + \( \dfrac{5}{10}\)m = \( 9\dfrac{5}{10}\)m.

Phương pháp giải:

Dựa vô những cơ hội thay đổi sau:

1m = 10dm, hoặc 1dm = \( \dfrac{1}{10}\)m; 

1dm = 10cm, hoặc 1cm = \( \dfrac{1}{10}\)dm; 

1cm = 10mm, hoặc 1mm = \( \dfrac{1}{10}\)cm; 

Lời giải chi tiết:

b) 7m 3dm = 7m + \( \dfrac{3}{10}\)m = \( 7\dfrac{3}{10}\)m;

c) 8dm 9cm = 8dm + \( \dfrac{9}{10}\)dm = \( 8\dfrac{9}{10}\)dm ;

d) 12cm 5mm = 12cm + \( \dfrac{5}{10}\)cm = \( 12\dfrac{5}{10}\)cm.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Biết \( \dfrac{3}{10}\) quãng lối AB nhiều năm \(12km\). Hỏi quãng lối AB nhiều năm từng nào ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

- Tìm chừng nhiều năm của \( \dfrac{1}{10}\) quãng lối tớ lấy \(12km\) phân chia mang đến 3.

- Tìm chừng nhiều năm quãng lối tớ lấy độ nhiều năm của \( \dfrac{1}{10}\) quãng lối nhân với \(10\).

Lời giải chi tiết:

 Tóm tắt

\( \dfrac{3}{10}\) quãng lối = \(12km\)

Quãng đường: ? km

Bài giải

\( \frac{1}{10}\) quãng lối AB nhiều năm số ki-lô-mét là :

                  \(12 : 3 = 4 \;(km)\)

Xem thêm: cao đẳng kinh tế đối ngoại điểm chuẩn

Quãng lối AB dài số ki-lô-mét là :

                  \( 4 \times 10 = 40 \;(km)\).

                                 Đáp số: \(40km\).