toán lớp 5 trang 53 54

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 53 54

Tính: 

Phương pháp giải:

 - Viết số trừ bên dưới số bị trừ sao cho những chữ số ở và một mặt hàng bịa đặt trực tiếp cột nhau.

- Thực hiện tại luật lệ trừ như trừ những số đương nhiên.

- Viết vệt phẩy ở hiệu trực tiếp cột với những vệt phẩy của số bị trừ và số trừ.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) \(72,1 - 30,4\);               b) \(5,12 - 0,68\);              c) \(69 - 7,85\).

Phương pháp giải:

Muốn trừ một vài thập phân cho tới một vài thập phân tao thực hiện như sau:

- Viết số trừ bên dưới số bị trừ sao cho những chữ số ở và một mặt hàng bịa đặt trực tiếp cột nhau.

- Thực hiện tại luật lệ trừ như trừ những số đương nhiên.

- Viết vệt phẩy ở hiệu trực tiếp cột với những vệt phẩy của số bị trừ và số trừ.

Lưu ý với câu c: Coi \(69 = 69,00\) tao tiến hành luật lệ tính \(69,00 - 7,85\) như thông thường.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một thùng đựng \(28,75 kg\) đàng. Người tao lấy kể từ thùng ê rời khỏi \(10,5kg\) đàng, sau này lại kéo ra \(8kg\) đàng nữa. Hỏi nhập thùng còn từng nào ki-lô-gam đường?

Phương pháp giải:

- Tính số đàng vẫn kéo ra : \(10,5kg + 8kg\) 

- Tính số đàng sót lại \(=\) số đàng thuở đầu \(-\) số đàng vẫn kéo ra.

Xem thêm: ý nghĩa phong trào đồng khởi

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thùng đựng: 28,75 kilogam đường

Lấy ra: 10, 5 kilogam đường

Lấy ra: 8kg đàng nữa

Còn lại: ... kilogam đường?

Bài giải

Người tao kéo ra toàn bộ số ki-lô-gam đàng là:

               \(10,5 + 8 = 18,5 \;(kg)\)

Trong thùng sót lại số ki-lô-gam đàng là:

               \(28,75 - 18,5 =10,25 \;(kg)\)

                            Đáp số: \(10,25kg\) đàng.

Lý thuyết

a) Ví dụ 1: Đường vội vàng khúc ABC lâu năm \(4,29m\), nhập ê đoạn trực tiếp AB lâu năm \(1,84m\). Hỏi đoạn trực tiếp BC lâu năm từng nào mét?

Ta cần tiến hành luật lệ trừ:   \(4,29 - 1,84 =\; ?\; m\)

Ta có:       \(4,29m = 429 centimet \)  

                \(1,84m = 184 cm\)

                \(\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{429\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\{184\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,245\,\,(cm)}\end{array}\\245cm = 2,45m\end{array}\)

 Vậy:        \(4,29 - 1,84 = 2,45 \;(m).\)

Thông thông thường tao bịa đặt tính rồi thực hiện như sau:

                 \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{4,29\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\{1,84\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,2,45\,\,(m)}\end{array}\)

 Thực hiện tại luật lệ trừ như trừ những số đương nhiên.

 Viết vệt phẩy ở hiệu trực tiếp cột với những vệt phẩy của số bị trừ và số trừ.

b) Ví dụ 2:    \(45,8 - 19,26 = \;?\)

                 \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \,\,\begin{array}{*{20}{c}}{\,45,8\,\,\,\,\,}\\{19,26\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,26,54}\end{array}\)

 Coi \(45,8\) là \(45,80\) rồi trừ như trừ những số đương nhiên.

 Viết vệt phẩy ở hiệu trực tiếp cột với những vệt phẩy của số bị trừ.

Muốn trừ một vài thập phân cho tới một vài thập phân tao thực hiện như sau:

- Viết số trừ bên dưới số bị trừ sao cho những chữ số ở và một mặt hàng bịa đặt trực tiếp cột nhau.

Xem thêm: muốn tính chu vi hình tròn

- Thực hiện tại luật lệ trừ như trừ những số đương nhiên.

- Viết vệt phẩy ở hiệu trực tiếp cột với những vệt phẩy của số bị trừ và số trừ.

Chú ý: Nếu số chữ số ở chỗ thập phân của số bị trừ thấp hơn số chữ số ở chỗ thập phân của số trừ, thì tao rất có thể viết lách tăng một vài tương thích chữ số \(0\) nhập ở bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ những số đương nhiên.