urbanization has resulted in massive problems besides the benefits

Đáp án D

Từ trái ngược nghĩa – kiến thức và kỹ năng về kể từ vựng

Bạn đang xem: urbanization has resulted in massive problems besides the benefits

Tạm dịch: Sự khu đô thị hoá làm ra đi ra những yếu tố rộng lớn lân cận những thuận tiện.

=> massive /ˈmæsɪv/ (a): to tát rộng lớn, đồ gia dụng sộ

Xét những đáp án:

A. major /ˈmeɪdʒər/ (a): quan trọng, công ty yếu

B. serious /ˈsɪəriəs/ (a): can dự, quan tiền trọng

C. few /fjuː/ (a): rất ít, ít

D. minor /ˈmaɪnər/ (a): nhỏ rộng lớn, ko cần thiết, loại yếu

=> massive >< minor => Đáp án là D

Cấu trúc không giống cần thiết lưu ý:

Xem thêm: tuyến yên nằm ở đâu

result in st: tạo nên cái gì

Câu 6:

One of the best ways to tát understand what a job is lượt thích, is to tát bởi it. Work experience is a great way to get a feel for what a job is all about.

A. to tát have an understanding about

B. to tát touch with one's own hands

C. not have the faintest idea about

Xem thêm: bài tập hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

D. to tát bởi something on purpose