we are looking for place to spend night

Câu hỏi:

19/03/2022 16,471

“place” là danh kể từ ko xác lập ví dụ nhập câu và chính thức vì thế một phụ âm => tớ sử dụng “a”

Bạn đang xem: we are looking for place to spend night

night” là danh kể từ đang được xác lập ví dụ nhập câu tuy nhiên từ đầu đến chân rằng và người nghe thấu hiểu đối tượng người dùng cơ nên tớ sử dụng “the”

=> We are looking for a place đồ sộ spend the night.

Tạm dịch: Chúng tôi đang được dò thám một điểm nhằm qua loa tối.

Đáp án nên cần chọn là: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer.

Please turn off ___ lights when you leave ___ room.

A.the-the

B.a-a

C.the-a

D.a-the

Câu 2:

Fill in the blank with “a”, “an” or “the”

She took  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”She took hamburger and hãng apple, but she didn’t eat hãng apple. (ảnh 1)hamburger and  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”She took hamburger and hãng apple, but she didn’t eat hãng apple. (ảnh 2)apple, but she didn’t eat  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”She took hamburger and hãng apple, but she didn’t eat hãng apple. (ảnh 3)apple.

Câu 3:

Fill in the blank with “a”, “an” or “the”

Xem thêm: lời dẫn chương trình văn nghệ

We have  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”We have cát and dog.  cát doesn’t get on well with dog. (ảnh 1)cat and  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”We have cát and dog.  cát doesn’t get on well with dog. (ảnh 2)dog.   Fill in the blank with “a”, “an” or “the”We have cát and dog.  cát doesn’t get on well with dog. (ảnh 3)cat doesn’t get on well with  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”We have cát and dog.  cát doesn’t get on well with dog. (ảnh 4)dog.

Câu 4:

Choose the best answer.

Mr. Smith is ___old customer and ___honest man.A.an-the

B.the-an

C.an-an

D.the-the

Câu 5:

Choose the best answer.

When I travel đồ sộ ____ foreign country, I always want đồ sộ try ___ local specialties first.

A.a-the

B.a-a

C.the-the

D.the-a

Xem thêm: trong pascal để đóng tệp ta dùng thủ tục

Câu 6:

Fill in the blank with “a”, “an” or “the”

You can see  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”You can see moon clearly in the Mid-Autumn festival. (ảnh 1)moon clearly in the Mid-Autumn festival.