we can also see the stone

Đáp án A

Kiến thức về mệnh đề quan lại hệ

Bạn đang xem: we can also see the stone

Câu không hề thiếu là: We can also see the stone dragons of Kinh Thien Palace and relics associated with many Vietnamese royal families, which were discovered during archaeological excavations.

Stone dragons (n): Long đá thềm

Relics (n): di vật, di tích

Archaeological (a): thuộc sở hữu khảo cổ

Excavations (n): cuộc khai quật

Tạm dịch: Chúng tớ teo thể phát hiện ra những Long đấ thềm của năng lượng điện Kính Thiên và những di vật được nối sát với những mái ấm gia đình hoàng phái nước ta, những điều này được nhà giam phá nhập xuyên suốt nhiều quy trình khai thác khảo cổ.

=> Căn cứ nhập nghĩa của câu, động kể từ “discover” đem nghĩa tiêu cực nên tớ chọn lựa cách rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ sử dụng Vpp.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the word(s) CLOSEST in meaning vĩ đại the underlined word (s) in each of the following questions.

Mary is planning to tie the knot with her German boyfriend next June.

A. get married       

B. say goodbye          

Xem thêm: vùng đồng bằng nước ta thường xảy ra

C. get together      

D. fall in love

Câu 6:

I ______ for my math textbook all day, but I  ______ it yet.

A. have been looking/haven't found

B. have looked/haven't found

C. have been looking/haven't been finding

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 126

D. have looked/haven't been finding