xác định số vòng lặp cho bài toán tính tổng các số nguyên từ 1 đến 100

Câu hỏi:

10/05/2020 35,131

Số vòng lặp của việc được xem = độ quý hiếm cuối – độ quý hiếm đầu + 1 = 100 – 1 + 1 =100 vòng.

Bạn đang xem: xác định số vòng lặp cho bài toán tính tổng các số nguyên từ 1 đến 100

   Đáp án: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kiểu tài liệu của trở nên điểm vô mệnh lệnh lặp For – do:

A. Cùng loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối

B. Chỉ cần thiết không giống loại với độ quý hiếm đầu

C. Cùng loại với những trở nên vô câu lệnh

D. Không rất cần được xác lập loại dữ liệu

Câu 2:

Đoạn lịch trình sau giải việc nào?

      For I:=1 to tát M do

          If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then

             T := T + I;

A. Tổng những số phân tách không còn cho tới 3 hoặc 5 vô phạm vi từ là 1 cho tới M

B. Tổng những số phân tách không còn cho tới 3 và 5 vô phạm vi từ là 1 cho tới M

C. Tổng những số phân tách không còn cho tới 3 vô phạm vi từ là 1 cho tới M

D. Tổng những số phân tách không còn cho tới 5 vô phạm vi từ là 1 cho tới M

Câu 3:

Sau Khi triển khai đoạn lịch trình sau:

   S:=10;

   For i:=1 to tát 4 vì thế S:=S+i;

   Giá trị của trở nên S vị bao nhiêu?

A. 20

B. 14

C. 10

D. 0

Xem thêm: delay to v hay ving

Câu 4:

Cho những câu mệnh lệnh sau hãy chỉ ra rằng câu mệnh lệnh chính :

A. for i:=1 to tát 10; vì thế x:=x+1;

B. for i:=1 to tát 10 vì thế x:=x+1;

C. for i:=10 to tát 1 vì thế x:=x+1;

D. for i =10 to tát 1 vì thế x:=x+1;

Câu 5:

Trong mệnh lệnh lặp For – do:

A. Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối

B. Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn hoặc vị độ quý hiếm cuối

C. Giá trị đầu cần to hơn độ quý hiếm cuối

D. Giá trị đầu cần vị độ quý hiếm cuối

Câu 6:

Hoạt động nào là tại đây lặp với số đợt lặp biết trước?

A. Giặt cho tới Khi sạch

B. Học bài bác cho đến Khi nằm trong bài

C. Gọi năng lượng điện cho tới Khi đem người nghe máy

D. Ngày tấn công răng 2 lần

Câu 7:

Chọn cú pháp câu mệnh lệnh lặp là:

A. for < trở nên điểm > : = < độ quý hiếm đầu > to tát < độ quý hiếm cuối > vì thế < câu mệnh lệnh >;

B. for < trở nên điểm > := < độ quý hiếm cuối > to tát < độ quý hiếm đầu > vì thế < câu mệnh lệnh >;

C. for < trở nên điểm > = < độ quý hiếm đầu > to tát < độ quý hiếm cuối >; vì thế < câu mệnh lệnh >;

Xem thêm: đề thi toán thpt 2022

D. for < trở nên điểm > = < độ quý hiếm đầu > to tát < độ quý hiếm cuối > vì thế < câu mệnh lệnh >;