bài tập hiện tại hoàn thành

Thì Hiện bên trên hoàn thành xong là 1 trong những trong mỗi thì phức tạp và khiến cho nhiều người học tập hồi hộp nhất vô ngữ pháp giờ Anh. Thấu hiểu vấn đề này, TOPICA Native gửi cho tới các bạn tổ hợp trọn vẹn cỗ bài tập dượt thì Hiện bên trên trả thành sở hữu đáp án (Present Perfect) nhằm các bạn cầm chắc chắn thêm cơ hội dùng thì cần thiết này.

Xem thêm:

Bạn đang xem: bài tập hiện tại hoàn thành

 • 12 thì vô giờ Anh
 • Thì thời điểm hiện tại trả thành: Dấu hiệu nhận thấy, công thức và bài xích tập

1. Tóm tắt lý thuyết thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong (Present Perfect)

Trước Lúc chính thức thực hiện bài tập hiện tại hoàn thành, bạn phải gia tăng lại một trong những kiến thức và kỹ năng nên biết của thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong sau đây.

1.1. Công thức thì thời điểm hiện tại trả thành

 • Thể khẳng định: S + have/ has + VpII
 • Thể phủ định: S + have/ has + not + VpII 
 • Thể ngờ vấn:
  • Câu căn vặn Yes/No question: Have/ Has + S + VpII +… ? => Yes, S + have/ has or No, S + haven’t/ hasn’t.
  • Câu căn vặn WH- question: WH-word + have/ has + S (+ not) + VpII +…? => S + have/ has (+ not) + VpII +…

1.2. Cách dùng thì thời điểm hiện tại trả thành

 • Diễn miêu tả một hành vi, vấn đề chính thức vô vượt lên trên khứ và còn nối tiếp ở sau này.

VD: I have learnt English for 5 years. (Tôi vẫn học tập giờ Anh được 5 năm)

 • Diễn miêu tả một hành vi, vấn đề vẫn xẩy ra rất nhiều lần vô vượt lên trên khứ.

VD: I have seen this film 3 three times. (Tôi vẫn coi phim này 3 chuyến rồi)

 • Diễn miêu tả một kinh nghiệm tay nghề cho đến thời gian thời điểm hiện tại.

VD: I have never been đồ sộ Korea. (Tôi trước đó chưa từng cho tới Hàn Quốc)

 • Diễn miêu tả một hành vi, vấn đề một vừa hai phải mới mẻ xẩy ra.

VD: We have just arrived. (Chúng tôi một vừa hai phải cho tới xong)

 • Diễn miêu tả một hành vi ko hiểu ra thời hạn xẩy ra.

VD: Someone has taken my seat. (Ai này đã cướp điểm của tôi)

TOPICA NativeX – Học giờ Anh trọn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho những người dành hết thời gian.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn chuyến vấp “điểm loài kiến thức”, chung hiểu thâm thúy và ghi nhớ lâu rộng lớn vội vàng 5 chuyến.
Tăng năng lực tiếp nhận và triệu tập qua chuyện những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút cộc sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cao 4 kĩ năng nước ngoài ngữ theo gót giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

1.3. Dấu hiệu nhận thấy thì thời điểm hiện tại trả thành

Để nhìn thấy động kể từ cần thiết phân chia ở thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong, chúng ta nên xem xét những kể từ sau sở hữu vô câu:

 • Before: Trước đây
 • Ever: Đã từng
 • Never: Chưa từng, ko bao giờ
 • For + quãng thời gian: Trong khoảng tầm ( VD: for years, for a long time,..)
 • Since + mốc thời gian: Từ Lúc (Since 2001,…)
 • Yet: Chưa (dùng vô câu phủ lăm le và câu ngờ vấn)
 • The first / second time : Lần thứ nhất / loại nhì..

1.4. Video chỉ dẫn cách sử dụng thì thời điểm hiện tại trả thành

2. Các bài xích tập dượt về thì thời điểm hiện tại trả thành

2.1. Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong cơ bản

Bài tập dượt present perfect

Bài tập dượt present perfect (Bài tập dượt thì HTHT)

Bài 1: Chia những động kể từ vô câu sau đây ở thì thời điểm hiện tại trả thành 

 1. Bo _____ (drive) Rose đồ sộ work today.
 2. They _____ (work) all day and night.
 3. We _____ (see) the new bridge.
 4. He ____ (have) breakfast this morning.
 5. Ann and Don ____ (wash) the xế hộp.
 6. Kathy ____ (want) đồ sộ go đồ sộ Queensland for a long time.
 7. Mel ____ (give) up smoking.
 8. I ____ (forget) that man’s name. 
 9. They ____ (lose) their keys.
 10. Jack ____ (be) đồ sộ England.
 11. They ____ (leave) London this month. 
 12. He ____ (bring)  a lot of English papers.
 13. She ____ (tell) má about it.
 14. I ____ (get) a long letter from father this week.
 15. She ____ (come), she will speak đồ sộ you in a minute.
 16. I ____ (be) đồ sộ Radio City. 
 17. I think the director ____ (leave) the town.
 18. I ___ (paint) my office. 
 19. We ____ (know) her since she arrived in our thành phố.
 20. I ____ (forget) your name.
 21. The bill isn’t right. They (make)………….. a mistake.
 22. Don’t you want đồ sộ see this programme? It ………….(start).
 23. I (turn)……….. the heating on. It’ll soon get warm in here.
 24. ……..they (pay)…….. money for your mother yet?
 25. Someone (take)………………. my bicycle.
 26. Wait for few minutes, please! I (finish)……………. my dinner.
 27. ………you ever (eat)………….. Sushi?
 28. She (not/come)…………… here for a long time.
 29. I (work)………….. here for three years.
 30. ………… you ever …………..(be) in New York?
 31. You (not/do) ………….your project yet, I suppose.
 32. I (just/ see)………. Andrew and he says he ……..already (do)………. about half of the plan.
 33. I ………..just (decide)……… đồ sộ start working next week.
 34. He (be)…………. at his computer for seven hours.
 35. She (not/ have) ……………any fun a long time.
 36. My father (not/ play)……….. any sport since last year.
 37. I’d better have a shower. I (not/ have)………. one since Thursday.
 38. I don’t live with my family now and we (not/ see)…………. each other for five years.
 39. I…… just (realize)…………… that there are only four weeks đồ sộ the over of term.
 40. The train drivers (go)……… on strike and they stopped working at twelve o’clock.
 41. How long…….. (you/ know)………. each other?
 42. ……….(You/ take)………… many photographs?
 43. (She/ eat)………………. at the Royal Hotel yet?
 44. He (live) ………….here all his life..
 45. Is this the second time he (lose)……………. his job?
 46. How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. six.
 47. I (buy)…………. a new carpet. Come and look at it.
 48. She (write)………….. three poems about her fatherland.
 49. We (finish) ……………………three English courses.
 50. School (not, start)……………..yet.

Bài 2: Bài tập dượt viết lách lại câu thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong bên dưới dạng câu xác minh dựa vào những kể từ khêu gợi ý bên dưới đây

 1. Mary / visit / his grandparents
 2. Jack / play games / on the computer 
 3. John and Su / wash / their car 
 4. Andrew / repair / his bike 
 5. Phil / help / Anne with maths 
 6. Brad and Louise / watch / a film 
 7. Tamara / talk đồ sộ / her best friend 
 8. Bridgette / draw / a picture 
 9. Carol / read / a computer magazine 
 10. Tom and Alice / be / đồ sộ a restaurant 

Bài 3: Viết trở nên câu hoàn hảo ở thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong bên dưới dạng câu ngờ vấn dựa vào những kể từ khêu gợi ý bên dưới đây

 1. you / answer / the question 
 2. Jenny / lock / the door 
 3. Walter / điện thoại tư vấn / us 
 4. you / see / the picture 
 5. your parents / get / the letter 
 6. it / rain / a lot 
 7. how often / we / sing / the song 
 8. Maureen / watch / the film 
 9. how many books / Bob / read 
 10. ever / you / be / đồ sộ London 

Bài tập dượt phân biệt thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong và vượt lên trên khứ đơn0

Bài tập dượt phân biệt thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong và vượt lên trên khứ đơn

Bài 4: Chia động kể từ vô ngoặc

 1. How long you (wait) for me?
 2. This is the second time I (watch) this comedy with my boyfriend.
 3. I (not hear) from you for ages.
 4. My boyfriend is the most galant man I (know).
 5. I (wait) for him since 2 p.m.
 6. He (not eat) this kind of food before.
 7. She is the most warm-hearted woman I (meet).
 8. You (finish) the test yet?
 9. I (know) him for ages because we were neighbours when I was a child.
 10. She (teach) má English for 3 years.

TOPICA NativeX – Học giờ Anh trọn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho những người dành hết thời gian.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn chuyến vấp “điểm loài kiến thức”, chung hiểu thâm thúy và ghi nhớ lâu rộng lớn vội vàng 5 chuyến.
Tăng năng lực tiếp nhận và triệu tập qua chuyện những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút cộc sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cao 4 kĩ năng nước ngoài ngữ theo gót giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

Bài 5: Lựa lựa chọn phương án đúng

1. When ____ đồ sộ Da Lat?

A. did you move

B. have you moved

C. you moved

D. had you moved

2. I want đồ sộ meet him again because the last time I (see) him was 1 month ago.

A. seen

B. have seen

C. saw

D. see

3. I (not try) hot food before. It is quite strange đồ sộ má.

A. haven’t try

B. haven’t tried

C. don’t try

D. didn’t try

4. Maybe she won’t come this afternoon. How long you (wait) for her?

A. have you wait

B. has you waited

C. have you waited

D. did you wait

5. He (start) (drive) đồ sộ work 2 months ago because he (buy) a xế hộp.

A. starts – driving – will buy

B. started – driven – buys

C. has started – driving – bought

D. started – đồ sộ drive – has bought

6. You are the most patient one I (know).

A. have known

B. have know

C. know

D. knew

7. When you (finish) the entrance exam?

A. did you finish

B. have you finished

C. did you finishes

D. did you finished

8. I (know) his mother since I (be) 5 years old because she was my neighbour.

A. have known – be

B. have known – was

Xem thêm: lim sinx/x khi x tiến tới 0

C. knew – was

D. knew – were

9. I (read) her post three times but I still don’t understand what she means.

A. read

B. have read

C. reads

D. did read

10. Linh (marry) Hung 10 months ago.

A. married

B. marries

C. had married

D. will marry

Bài 6: Đọc và viết lách lại câu với kể từ just, yet and already

1. John goes out. Five mintues later, the phone rings and the caller says ‘Can I speak đồ sộ John”

You say: I’m afraid … (go out).

2. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished and starts đồ sộ take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

3. You are going đồ sộ a khách sạn tonight. You phone đồ sộ seserve a table. Later your friend says, ‘Shall I phone đồ sộ reserve a table’.

You say: No, … (do/it).

4. You know that a friend of yours is looking for a place đồ sộ live. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

5. You are still thinking about where đồ sộ go for your holiday. A friend asks: “Where are you going fot your holiday?”

You say: … (not/decide).

6. Tom went đồ sộ the ngân hàng, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).

2.2. Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong nâng cao

Bài 1: Chia những động kể từ sau ở thì thời điểm hiện tại tiếp nối hoặc thời điểm hiện tại hoàn thành xong sao cho tới phù hợp

 1. My brother (not/ play)……….. any sport since last year.
 2. Some people (attend)………….the meeting right now.
 3. I’d better take a bath. I (not/take)……………………one since Sunday.
 4. I don’t keep in touch with Alan and we (not/call)……………………each other for 6 months. 
 5. Where is your father? He………………………(have) lunch in the kitchen.
 6. Why are all these people here? What (happen)…………………………..?
 7. I………………….just (realize)…………… that there are only two weeks đồ sộ the final exam.
 8. She (finish) … the English course this week. 
 9. At present, he (compose)……………………a piece of music.
 10. We (have)……………………dinner in a restaurant right now.

Bài 2: Viết lại những câu sau đây sao cho tới nghĩa ko đổi

 1. This last time Tom came back đồ sộ his hometown was 5 years ago.

=> Tom hasn’t………………………………………………………………………………………………

 1. He started working as a teacher 6 months ago.

=> He has…………………………………………………………………………………………………..

 1. It has been 3 years since we first went đồ sộ nhật bản.

=> We have………………………………………………………………………………………………….

 1. I last had my hair cut in June.

=> I haven’t………………………………………………………………………………………………….

 1. The last time we met was 2 years ago.

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

 1. It has been a long time since we last called each other. 

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

 1. When did you have 10 scores in Math?

=> How long……………………………………………………………………………………………..?

 1. This is the first time I had such an exciting trip

=>I have never………………………………………………………………………………………………

 1. I haven’t seen Anna for 10 days.

=> The last………………………………………………………………………………………………….

 1. Today is Sunday. I haven’t taken a bath since Thursday.

=> It is…………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Tìm lỗi sai và sửa lỗi trong số câu bên dưới đây

 1. I haven’t cutted my hair since last June.
 2. She has not working as a teacher for almost 5 years.
 3. The lesson haven’t started yet.
 4. Has the mèo eat yet?
 5. I am worried that I hasn’t still finished my homework yet.
 6. I have just decided đồ sộ start working next week.
 7. He has been at his computer since seven hours.
 8. She hasn’t received any good news since a long time.
 9. 9.My father hasn’t played any sport for last year.
 10. I’d better have a shower. I hasn’t had one since Thursday.

Bài 4: Bài tập dượt thì vượt lên trên khứ đơn và thời điểm hiện tại trả thành

Chuyển thay đổi kể từ thời điểm hiện tại hoàn thành xong sang trọng vượt lên trên khứ đơn (và ngược lại)

Bài tập dượt nâng lên thì thời điểm hiện tại trả thành

Bài tập dượt nâng lên thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong (bài tập dượt về present perfect)

 1. This is the first time he went abroad.

-> He hasn’t………………………………………………………………………………..

 1. She started driving 1 month ago.

-> She has………………………………………………………………………………..

 1.  We began eating when it started đồ sộ rain.

-> We have………………………………………………………………………………….

 1. I last had my hair cut when I left her.

-> I haven’t……………………………………………………………………………………

 1. The last time she kissed má was 5 months ago.

-> She hasn’t…………………………………………………………………………………

 1. It is a long time since we last met.

-> We haven’t…………………………………………………………………………………

 1. When did you have it?

-> How long……………………………………………………………………………………

 1. This is the first time I had such a delicious meal.

-> I haven’t…………………………………………………………………………………….

 1. I haven’t seen him for 8 days.

-> The last……………………………………………………………………………………

 1. I haven’t taken a bath since Monday.

-> It is……………………………………………………………………………………………

Bài 5: Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong và vượt lên trên khứ đơn

Chia những động kể từ vô ngoặc đi ra thì simple past hoặc present perfect

 1. We (study)……………a very hard lesson the day before yesterday.
 2. We (study)…………………………………………almost every lesson in this book so sánh far.
 3. We (watch)……………………..that television program.
 4. We (watch)…………………an interesting program on television last night.
 5. My wife and I………………………………….(travel) by air many times in the past
 6. My wife and I (travel)……………………………. đồ sộ Mexico by air last summer
 7. I (read)………………that novel by Hemingway several times before.
 8. I (read)…………………….that novel again during my last vacation.
 9. I (have)…………………….a little trouble with my xế hộp last week.
 10. However, I (have)……………………. no trouble with my xế hộp since then.

Bài 6: Viết lại những câu sau theo gót nghĩa tương đương

 1. John moved into this apartment in 2005. (lived)
 2. Mai started đồ sộ wear glasses when she was five. ( since)
 3. John bought this xế hộp two weeks ago. (owned)
 4. I haven’t seen him for a week. (The last time)
 5. She started đồ sộ live in Ha Noi two years ago. (for)
 6. I have never eaten this kind of food before. (This is)
 7. I have never seen such a beautiful girl before. (She is)
 8. This is the best novel I have ever read. (before)
 9. I last had my hair cut in October. (I haven’t)
 10. The last time we went together was five months ago. (We haven’t)
 11. The last time I went đồ sộ Singapore was two years ago. (It is / has been)

TOPICA NativeX – Học giờ Anh trọn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho những người dành hết thời gian.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn chuyến vấp “điểm loài kiến thức”, chung hiểu thâm thúy và ghi nhớ lâu rộng lớn vội vàng 5 chuyến.
Tăng năng lực tiếp nhận và triệu tập qua chuyện những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút cộc sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cao 4 kĩ năng nước ngoài ngữ theo gót giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

3. Đáp án những bài xích tập dượt thì thời điểm hiện tại trả thành

3.1. Bài tập dượt cơ bản

Bài 1 

 1. has driven
 2. have worked
 3. have seen
 4. has had
 5. have washed
 6. has wanted
 7. has given
 8. have forgotten
 9. have lost
 10. has been
 11. have left
 12. has bring
 13. has told
 14. have got
 15. has come
 16. have been
 17. has left
 18. have painted
 19. have known
 20. have forgot
 21. have made
 22. have made
 23. have turned
 24. Have .. paid
 25. has taken
 26. have finished
 27. Have … eaten
 28. hasn’t come
 29. have worked
 30. Have you ever been
 31. haven’t done
 32. have just seen – has already done
 33. have just decided
 34. has been
 35. hasn’t had
 36. hasn’t played
 37. havent had
 38. haven’t seen
 39. have just realized
 40. have gone
 41. have .. known
 42. have .. taken
 43. Has … eaten
 44. has lived
 45. has loosen
 46. has … left – has left
 47. have bought
 48. has written
 49. have finished
 50. hasn’t started

Bài tập dượt về thời điểm hiện tại trả thành

Bài tập dượt về thời điểm hiện tại hoàn thành xong – Bài tập dượt giờ Anh về thì thời điểm hiện tại trả thành

Bài 2

 1. Mary has visited his grandma.
 2. Jack has played on the computer.
 3. John and Su have washed their xế hộp.
 4. Andrew has repaired his xe đạp.
 5. Phil has helped Anne with maths.
 6. Brad and Louise have watched a film.
 7. Tamara has talked đồ sộ her best friend.
 8. Bridgette has drawn a picture.
 9. Carol has read a computer magazine.
 10. Tom and Alice have been đồ sộ a restaurant.

Bài 3

 1. Have you answered the question?
 2. Has Jenny locked the door?
 3. Has Walter called us?
 4. Have you seen the picture?
 5. Have your parents got the letter?
 6. Has it rained a lot?
 7. How often have we sung the song?
 8. Has Maureen watched the film?
 9. How many books has Bob read?
 10. Have you ever been đồ sộ London?

Bài 4

 1. have you waited
 2. have watched
 3. haven’t heard
 4. have known
 5. have waited
 6. hasn’t eaten
 7. have met
 8. Have you finished
 9. have known
 10. has taught

Bài 5

 1. A
 2. C
 3. B
 4. C
 5. D
 6. A
 7. A
 8. B
 9. B
 10. A

Bài 6

 1. he’s just gone out
 2. I haven’t finished yet
 3. I’ve already done it
 4. Have you found a place đồ sộ live yet?
 5. I haven’t dicided yet
 6. he’s just come back

3.2. Bài tập dượt nâng cao

Bài 1

 1. hasn’t played
 2. are attending
 3. haven’t had
 4. haven’t seen
 5. is having
 6. is happening
 7. have just realized
 8. has finished
 9. is composing
 10. are having

Bài 2

 1. Tom hasn’t come back trang chính for 5 years.
 2. He has worked as a teacher for 6 months.
 3. We have not gone đồ sộ nhật bản for 3 years.
 4. I haven’t had my hair cut since June.
 5. We haven’t met for 2 years.
 6. We haven’t called each other for a long time.
 7. How long have you had 10 scores in Math?
 8. I have never had such an exciting trip
 9. The last time I saw Anna was 10 days ago.
 10. It is three days since I last took a bath.

Bài 3

 1. cutted => cut
 2. working => worked
 3. haven’t => hasn’t
 4. eat => eaten
 5. hasn’t => haven’t
 6. Đúng
 7. since => for
 8. since => for
 9. for => since
 10. hasn’t => haven’t

Bài 4

 1. He hasn’t never gone abroad before.
 2. She has driven for 1 month.
 3. We have eaten since it started raining.
 4. I haven’t cut my hair since I left her.
 5. She has kissed má for 5 months.
 6. We haven’t met (each other) for a long time.
 7. How long have you had it?
 8. I haven’t never eaten such a delicious meal before.
 9. The last time I saw him was 8 days.
 10. It is …. days since I last took a bath.

Bài 5

1 – studied 2 – have studied 3 – watched 4 – watched 5 – travelled
6 – travelled 7 – have read 8 – read 9 – had 10 – have had

Bài 6

 1. John has lived in this apartment since 2005.
 2. Mai has worn glasses since she was five.
 3. John has owned this xế hộp for two weeks.
 4. The last time I saw him was a week ago.
 5. She has lived/ has been living in Ha Noi for two years.
 6. This is the first time I have eaten this kind of food.
 7. She is the most beautiful girl I have ever seen.
 8. I have never read such a good novel before.
 9. I haven’t had my hair cut since October.
 10. We haven’t gone together for five months.
 11. It is/ has been 10 years since I last went đồ sộ Singapore.

Trên đấy là phần bài tập dượt thì thời điểm hiện tại trả thành – thì phức tạp và dễ dàng lầm lẫn nhất vô giờ Anh. Việc chuyên cần thực hiện bài xích tập dượt không hề thiếu tiếp tục giúp cho bạn cầm chắc chắn kiến thức và kỹ năng và cơ hội dùng thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong. Chúc chúng ta học hành chất lượng và đạt điểm cao!

Xây dựng trong suốt lộ trình học tập giờ Anh cho tới riêng biệt các bạn, liên kết và nhận ngay lập tức tư vấn kể từ Chuyên Viên của TOPICA NATIVE, nâng cao trình độ chuyên môn giờ Anh ngay lập tức hôm nay!

Xem thêm: cảm nhận về bài thơ khi con tu hú

TOPICA NativeX – Học giờ Anh trọn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho những người dành hết thời gian.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn chuyến vấp “điểm loài kiến thức”, chung hiểu thâm thúy và ghi nhớ lâu rộng lớn vội vàng 5 chuyến.
Tăng năng lực tiếp nhận và triệu tập qua chuyện những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút cộc sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cao 4 kĩ năng nước ngoài ngữ theo gót giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX