bài tập so sánh bằng

Bài viết lách 50 Bài tập dượt So sánh vày vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải bao gồm rất đầy đủ lý thuyết trọng tâm về So sánh vày và bên trên 50 bài bác tập dượt về So sánh vày tinh lọc, sở hữu đáp án cụ thể giúp đỡ bạn nắm rõ cơ hội dùng của So sánh vày vô Tiếng Anh.

50 Bài tập dượt So sánh vày vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Cách dùng

Bạn đang xem: bài tập so sánh bằng

- Dùng nhằm đối chiếu nhị hoặc nhiều đồ ăn, đồ uống, xống áo, vật dụng… sở hữu công dụng, vẻ bên ngoài, vị ngang đều bằng nhau.

Eg: Her house is as high as her. (Nhà tôi ca vày mái ấm cô ấy)

- Dùng nhằm đối chiếu nhị hoặc nhiều người dân có những đặc điểm, Điểm sáng, tài năng ngang đều bằng nhau.

Eg: Britney sings as beautifully as Taylor. (Britney và Taylor hát hay như là nhau)

2. Công thức

*Cấu trúc dùng với as .... as:

- Khẳng lăm le (positive): S + V + as + adj/adv + as + N/pronoun

- Phủ lăm le (negative): S + V + not + so/as + adj/adv + N/Pronoun

*Cấu trúc dùng với same…. as:

S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

Lưu ý: The same as ngược nghĩa với different from: My nationality is different from hers.

PHẦN II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Hoàn trở nên câu

1. The xanh lơ siêu xe is………..the red siêu xe. (fast)

2. Peter is ………………Fred. (not/tall)

3. The violin is………… the cello. (not/low)

4. This copy is ……………..the other one. (bad)

5. Oliver is …………….Peter. (optimistic)

6. Today is …………..yesterday. (not/windy)

7. The tomato soup was………….. the mushroom soup. (delicious)

8. Grapefruit juice is…………… lemonade. (not/sweet)

9. Tom has……….. (almost/money) John.

10. Peter…………. (not/have/children) John.

1. The xanh lơ siêu xe is as fast as the red siêu xe.

2. Peter is not as tall as Fred.

3. The violin is not as flow as the cello.

4. This copy is as bad as the other one.

5. Oliver is as optimistic as Peter.

6. Today is not as windy as yesterday.

7. The tomato soup was as delicious as the mushroom soup.

8. Grapefruit juice is not sweet as lemonade.

9. Tom has almost as much money as John.

10. Peter does not have as many children as John.

Task 2. Complete the sentences uing as .... as

1. I'm quite tall but you are taller.

I'm not as tall as you.

2. My salary is high, but yours is higher.

My salary isn't ........................ .

3. You know a bit about cars, but I know more.

You don't .............................. .

4. It's still cold, but it was colder yesterday.

It isn't ............................... .

5. I still feel quite tired I felt, but a lot more tired yesterday.

I don't ................................ .

6. Our neighbours have lived here for quite a long time, but we've lived here longer.

Our neighbours haven't ................. .

7. I was a bit nervous before the interview,but usually I'm a lot more nervous.

Xem thêm: thuật toán tìm kiếm tuần tự

I wasn't .........................................................

2. My salary isn't as high as yours.

3. You don't know as much about cars as bầm. or .... as I tự.

4. It isn't as cold as it was yesterday.

5. I don't feel as tired as I did yesterday.

6. Our neighbours haven't lived here as long as us.

7. I wasn't as nervous as I usually am.

Task 3. Write a new sentence with the same meaning.

1. Richard is younger phàn nàn he looks.

Richard isn't as old as he looks.

2. I didn' spend as much money as you.

You spent more money phàn nàn bầm ....... .

3. The station was nearer phàn nàn I thought.

The station wasn't ................. .

4. The meal didn't cost as much as I expected.

The meal cost ...................... .

5. I go out less phàn nàn I used to tát.

I don't ............................ .

6. Karen's hair isn't as long as it used to tát be.

Karen used to tát ...................... .

7. I know them better ân xá you tự.

You don't .......................... .

8. There are fewer people at this meeting phàn nàn at the last one.

There aren't ....................... .

3. The station wasn't as far as I thought.

4. The meal cost less phàn nàn I expected.

5. I don't go out as much as I used to tát.

6. Karen used to tát have longer hair.

7. You don't know them as well as bầm.

8. There aren't as many people at this morning as at the last one.

Task 4. Complete the senteces using as ... as + the following

bad comfortable fast long often
quietly soon well well-qualified

1. I'm sorry I'm late. I got here as fast as I could.

2. It was a difficult question. I answered it .............. I could.

3. "How long can I stay with you?" "You can stay ................. you lượt thích." I

4. I need the information quickly, sánh let bầm know ………….... possible.

5. I lượt thích to tát keep fit, sánh I go swimming ................... I can.

6. I didn't want to tát wake anybody, sánh I came in ……………... I could.

In the following sentences use just as ... as:

7. I'm going to tát sleep on the floor. It's …………….. the bed.

8. Why did he get the job rather phàn nàn me? I'm ……………….... him.

9. At first I thought he was nice, but really he's ………... everybody else.

2. as well as 3. as long as 4. as soon as 5. as often as
6. as quietly as 7. just as comfortable as 8. just as well–qualified as 9. just as bad as

Xem tăng những bài bác tập dượt Ngữ pháp Tiếng Anh vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải cụ thể khác:

  • Bài tập dượt Unless vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải
  • Bài tập dượt So sánh cấp rất nhiều lần vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải
  • Bài tập dượt So sánh rộng lớn nhất vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải
  • Bài tập dượt So sánh rộng lớn vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải
  • Bài tập dượt So sánh kép vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ nhằm kế tiếp theo đuổi dõi những loạt bài bác tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ Anh, luyện ganh đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... tiên tiến nhất của Shop chúng tôi.