các đới khí hậu trên trái đất


Dựa vô hình 10.1 SGK, cho thấy thêm đới nhiệt độ nhiệt đới gió mùa thông thường nằm trong lòng những đới nhiệt độ nào? Dựa vô hình 10.1 SGK, cho thấy thêm nước ta nằm trong loại nhiệt độ nào? Dựa vô hình 10.1 SGK, cho thấy thêm kinh tuyến 900Đ ko trải qua loại nhiệt độ nào là sau đây? Dựa vô hình 10.2 SGK, cho thấy thêm phán xét nào là tại đây đích thị về sức nóng phỏng và lượng mưa của loại nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió mùa rét ở Hà Nội? Dựa vô hình 10.2 SGK, cho thấy thêm phán xét nào là tại đây đích thị về biểu đồ vật sức nóng phỏng và lượng mưa của loại nhiệt độ ôn đới hải dương ở Va

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Câu 1 1.1

Bạn đang xem: các đới khí hậu trên trái đất

Dựa vô hình 10.1 SGK, cho thấy thêm đới nhiệt độ nhiệt đới gió mùa thông thường nằm trong lòng những đới nhiệt độ nào?

A. Đới nhiệt độ ôn đới và đới nhiệt độ cận xích đạo.

B. Đới nhiệt độ cận sức nóng và đới nhiệt độ cận xích đạo.

C. Đới nhiệt độ cận sức nóng và đới nhiệt độ xích đạo.

D. Đới nhiệt độ ôn đới và đới nhiệt độ cận xích đạo.

Phương pháp giải:

Dựa vô hình 10.1 SGK và kí hiệu la mã và phân tầng màu sắc nhằm xác xác định trí nhiệt độ nhiệt đới gió mùa (V)

Lời giải chi tiết:

Đới nhiệt độ nhiệt đới gió mùa được chú mến vì như thế kí hậu chữ V, nằm trong lòng đới nhiệt độ cận sức nóng và cận xích đạo

=> Chọn đáp án B.

Câu 1 1.2

 Dựa vô hình 10.1 SGK, cho thấy thêm nước ta nằm trong loại nhiệt độ nào?

A. Khí hậu cận sức nóng châu lục.

B. Khí hậu cận sức nóng châu lục gió máy mùa

C. Khí hậu nhiệt đới gió mùa châu lục.

D. Khí hậu nhiệt đới gió mùa gió mùa rét.

Phương pháp giải:

Quan sát vô hình 10.1 SGK, xác xác định trí của nước ta và phân tầng màu sắc của cương vực nước ta – coi chú giải

Lời giải chi tiết:

Việt Nam có màu sắc hồng đậm

=> Chọn đáp án D

Câu 1 1.3

Dựa vô hình 10.1 SGK, cho thấy thêm kinh tuyến 900Đ không trải qua loại nhiệt độ nào là sau đây?

A. Ôn đới châu lục.

B. Nhiệt đới gió mùa rét.

C. Cận sức nóng châu lục.

D. Nhiệt đới châu lục.

Phương pháp giải:

Quan sát vô hình 10.1 SGK, xác xác định trí kinh tuyến 900Đ và những màu sắc tuy nhiên kinh tuyến này trải qua, so sánh chú giải

Lời giải chi tiết:

Kinh tuyến 900Đ trải qua nhiệt độ rất rất, nhiệt độ cận rất rất, loại nhiệt độ ôn đới châu lục, nhiệt độ núi cao, nhiệt độ cận sức nóng châu lục, nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió máy mùa

=> Chọn đáp án D

Câu 1 1.4

Dựa vô hình 10.2 SGK, cho thấy thêm phán xét nào là tại đây đích thị về sức nóng phỏng và lượng mưa của loại nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió mùa rét ở Hà Nội?

A. Nhiệt phỏng và lượng mưa cao vô mùa hè, thấp vô ngày đông.

B. Nhiệt phỏng và lượng mưa thấp tuy nhiên đều xung quanh năm.

C. Nhiệt phỏng rất rất chênh chênh chếch thân thích mùa hè và ngày đông, lượng mưa thấp .

D. Nhiệt phỏng cao vô mùa hè, thấp vô mùa đông; lượng mưa cao vô ngày đông, thấp vô mùa hạ

Phương pháp giải:

Quan sát hình 10.2 biểu đồ vật loại nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió mùa rét Thành Phố Hà Nội (Việt Nam) nhằm phán xét về điểm sáng sức nóng phỏng và lượng mưa 

Lời giải chi tiết:

- Về sức nóng phỏng, ở Thành Phố Hà Nội đem nền sức nóng cao, không tồn tại mon nào là bên dưới 150C tuy vậy đem sự phân hóa, sức nóng phỏng ngày hè từ thời điểm tháng 5 – 10 cao hơn nữa bên trên 240C, ngày đông từ thời điểm tháng 11 – tháng tư sức nóng phỏng hạ thấp, một vài mon bên dưới 200C.

- Về lượng mưa, lượng mưa rộng lớn, tuy nhiên mưa cũng triệu tập vô mùa hè từ thời điểm tháng 5 – 10, những mon còn sót lại lượng mưa thấp

=> Chọn đáp án A

Câu 1 1.5

Dựa vô hình 10.2 SGK, cho thấy thêm phán xét nào là tại đây đích thị về biểu đồ vật sức nóng phỏng và lượng mưa của loại nhiệt độ ôn đới hải dương ở Va – len – ti – a (Ai-len)?

A. Biên phỏng sức nóng năm rất rộng.

B. Lượng mưa cao hơn nữa 2000 milimet và đều xung quanh năm.

C. Mùa tấp nập mưa nhiều hơn thế nữa mùa hè.

Xem thêm: thuật toán tìm kiếm tuần tự

D. Nhiệt phỏng ngày hè rất rất cao, ngày đông rất rất thấp.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 10.2 biểu đồ vật loại nhiệt độ ôn đới hải dương Va-len-ti-a (Ai-len) nhằm phán xét về điểm sáng sức nóng phỏng và lượng mưa. Sử dụng cách thức loại trừ.

Lời giải chi tiết:

- Quan sát biểu đồ vật rất có thể thấy lượng mưa ở Valentia đều xung quanh năm (các mon đều mưa bên trên 100 mm) tuy nhiên tổng lượng mưa chỉ đạt ngưỡng 1416 milimet => loại đáp án B.

- Về sức nóng phỏng ở phía trên xê dịch kể từ từ 8 – 150C, như thế biên phỏng sức nóng năm không thực sự cao, sức nóng phỏng ngày hè chỉ ở tầm mức 15 -16 0C không đảm bảo, ngày đông ko bên dưới 80C không thực sự thấp => loại A và D

=> Chọn đáp án C ( tuy nhiên mưa đều xung quanh năm tuy nhiên lượng mưa ngày đông đem cao hơn nữa đối với mùa hạ)

Câu 2

Dựa vô hình 10.1 SGK, cho thấy thêm câu nào là đích thị, câu nào là sai? Hãy sửa lại những câu sai.

a. Khí hậu bên trên Trái Đất tạo thành 7 đới nhiệt độ.

b. Tại cung cấp cầu Bắc, đới nhiệt độ nhiệt đới gió mùa đem diện tích S lớn số 1.

c. Có đới nhiệt độ phân hóa trở nên những loại nhiệt độ, đem đới ko phân hóa trở nên loại nhiệt độ.

d. Trên châu lục, đới nhiệt độ xích đạo kéo dãn dài liên tiếp dọc xích đạo.

Phương pháp giải:

- Đọc những câu a, b, c, d.

- Dựa vô hình 10.1 SGK, phân tách ý những câu để tìm hiểu câu nào là đích thị câu nào là sai

Lời giải chi tiết:

- Đáp án: b,d: Sai; a,c: Đúng

- Sửa: 

b, Tại cung cấp cầu Bắc, đới nhiệt độ ôn đới đem diện tích S lớn số 1.

d, Trên châu lục. đới nhiệt độ xích đạo ko liên tiếp.

Câu 3

- Trên Trái Đất đem từng nào đới nhiệt độ. Kể thương hiệu những đới nhiệt độ cơ.

- Những đới nhiệt độ nào là đem sự phân hóa trở nên những loại nhiệt độ.

- nước ta ở trong đới nhiệt độ, loại nhiệt độ nào là. Những điểm sáng nổi trội của đới, loại nhiệt độ cơ.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 10.1 và chú mến bạn dạng đồ vật.

Lời giải chi tiết:

- Trên Trái Đất đem 7 đới khí hậu: đới nhiệt độ rất rất, đới nhiệt độ cận rất rất, đới nhiệt độ ôn đới, đới nhiệt độ cận sức nóng, đới nhiệt độ nhiệt đới gió mùa, đới nhiệt độ cận xích đạo, đới nhiệt độ xích đạo.

- Những đới nhiệt độ phân hóa trở nên nhiều loại nhiệt độ là đới nhiệt độ ôn đới, đới nhiệt độ cận sức nóng, đới nhiệt độ nhiệt đới gió mùa.

- nước ta ở trong đới nhiệt độ nhiệt đới gió mùa, nằm trong loại nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió mùa rét. Đặc điểm nổi trội là nhiệt độ đem sức nóng phỏng tầm năm cao bên trên 210C, lượng mưa rộng lớn và đem sự phân mùa nhiệt độ bởi tác động của gió mùa rét.

Câu 4

- Hoàn trở nên bảng theo đòi hình mẫu sau

- So sánh sự như là nhau và không giống nhau của loại nhiệt độ ôn đới hải dương với loại nhiệt độ ôn đới châu lục.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 10.2 nhằm phán xét theo đòi tiêu chuẩn bảng

Lời giải chi tiết:

- So sánh nhiệt độ ôn đới hải dương và ôn đới lục địa:

+ Giống nhau: Đều nằm trong đới nhiệt độ ôn đới, đem mưa đều xung quanh năm, sức nóng phỏng ngày hè không thực sự rộng lớn – đuối mẻ

+ Khác nhau:Bình luận

Chia sẻ

  • Bài 9. Khí quyển, những nguyên tố nhiệt độ trang 24, 25, 26, 27, 28, 29 SBT Địa lí 10 liên kết trí thức với cuộc sống đời thường

    Biểu hiện tại rõ rệt rệt nhất của quy luật phân bổ sức nóng phỏng theo đòi vĩ phỏng là. Đại dương đem biên phỏng sức nóng phỏng nhỏ rộng lớn châu lục vì như thế. Càng lên rất cao sức nóng phỏng càng tách vì như thế. Trên Trái Đất, những đai áp cao và áp thấp phân bổ như sau. Các đai khí áp bên trên Trái Đất ko liên tiếp tuy nhiên bị phân tách tách trở nên những trung tâm khí áp riêng lẻ bởi . Gió Tây ôn đới là loại gió máy. Trên những sườn núi cao đón gió máy, càng lên rất cao lượng mưa phổ quát, tuy nhiên đỉnh núi cao lượng mưa không nhiều, bởi. Các vùng bên trên mặt phẳng Trái Đất bố trí theo đòi lượng mưa g

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 10 - Kết nối trí thức - Xem ngay

Xem thêm: tổng hợp các dạng toán nâng cao lớp 3 có đáp an

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết chung học viên học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.