chất nào sau đây là bazơ

Câu hỏi:

09/08/2022 2,674

Bạn đang xem: chất nào sau đây là bazơ

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

KOH là 1 bazo.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 13,35 gam alanin nhập hỗn hợp NaOH chiếm được hỗn hợp Y. Dung dịch Y thuộc tính một vừa hai phải đầy đủ với 250 ml hỗn hợp HCl 1M chiếm được hỗn hợp Z. Cô cạn hỗn hợp Z lượng muối bột khan chiếm được là

A. 18,825 gam

B. 35,245 gam

C. 24,675 gam

D. 18,675 gam

Câu 2:

Cho 7,4 gam metyl axetat nhập 200 ml hỗn hợp NaOH 1M đun giá. Sau phản xạ ứng trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là:

A. 15,4

B. 10,8

C. 12,2

D. 8,2

Câu 3:

Số thích hợp hóa học este mạch hở với nằm trong công thức phân tử C4H8O2

A. 4

B. 3

C. 5

Xem thêm: đất nước ngàn năm không mỏi cánh tay cung

D. 2

Câu 4:

Thí nghiệm này tại đây xẩy ra phản xạ hóa học?

A. Cho lá Cu nhập hỗn hợp H2SO4 quánh nguội

B. Nhúng lá Fe nhập hỗn hợp MgSO4

C. Cho lá Fe nhập hỗn hợp HNO3 quánh nguội           

D. Cho bột Ag nhập hỗn hợp H2SO4 loãng

Câu 5:

Cho hỗn hợp chứa chấp 0,1 mol amino axit X thuộc tính với một vừa hai phải đầy đủ 500 ml hỗn hợp NaOH 0,4M chiếm được hỗn hợp Y. Dung dịch Y phản xạ tối nhiều với 300 ml hỗn hợp HCl 1M, chiếm được hỗn hợp Z. Cô cạn Z chiếm được 30,05 gam muối bột khan. Số vẹn toàn tử hiđro với nhập phân tử X là

A. 8

B. 7

C. 5

D. 9

Câu 6:

Hiđrocacbon này sau đấy là anken?

A. Metan

B. Axetilen

C. Benzen

D. Etilen

Xem thêm: ổ sinh thái là gì