công thức hình lập phương

Cách tính thể tích hình lập phương, diện tích S hình lập phương

1. Công thức tính thể tích hình lập phương

Công thức tính thể tích hình lập phương, diện tích S hình lập phương

Bạn đang xem: công thức hình lập phương

Thể tích của hình lập phương cạnh a vị a nón 3 chuyến.

V = a x a x a

Ví dụ tao đem hình lập phương ABCDEFGH đem cạnh a = 3 centimet tất cả chúng ta sẽ có được V(ABCDEFGH) = 3 x 3 x 3 = 27 cm3

VD 2: Cho một hình lập phương OPQRST đem những cạnh đều đều bằng nhau và vị 7cm . Hỏi thể tích hình lập phương OPQRST vị bao nhiêu?

Trả lời

Ta đem những cạnh của hình lập phương OPQRST đều đều bằng nhau và vị một độ quý hiếm a = 7cm. Khi vận dụng công thức tính thể tích hình lập phương, tao đem đáp án như sau:

V = a x a x a = 7 x 7 x 7 = 343 cm3

2. Công Thức Và Cách Tính Diện Tích Hình Lập Phương

Diện tích hình lập phương được chia nhỏ ra nhì dạng bao hàm diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần. Trong số đó diện tích S xung xung quanh vị diện tích S một phía nhân với 4. Trong Lúc cơ diện tích S toàn phần vị diện tích S một một phía nhân với 6.

2.1. Công Thức Tính Diện Tích Toàn Phần Hình Lập Phương

Stp = 6 x a²

Trong đó:

+ a: những cạnh của hình lập phương.

+ Diện tích toàn phần hình lập phương vị bình phương phỏng lâu năm một cạnh nhân với 6 (hoặc diện tích S toàn phần của hình lập phương vị diện tích S một phía nhân với 6).

2.2. Công Thức Tính Diện Tích Xung Quanh Hình Lập Phương

Sxq = 4 x a²

Trong đó:

+ a: những cạnh của hình lập phương.

+ Diện tích xung xung quanh hình lập phương vị bình phương phỏng lâu năm một cạnh nhân với 4 (hoặc diện tích S xung xung quanh của hình lập phương vị diện tích S một phía nhân với 4).

- Ví Dụ Cách Tính Diện Tích Hình Lập Phương:

Có một hình lập phương 6 cạnh KLMNOP với những cạnh đều phải sở hữu độ cao thấp đều bằng nhau với chiều lâu năm là 5cm. Hỏi diện tích S của hình lập phương này vị bao nhiêu?

Trả lời:

Gọi chiều lâu năm những cạnh của hình lập phương đều vị nhau: a = 5cm. gí dụng theo đuổi công thức tính diện tích S hình lập phương, tao có

S (toàn phần) = 6a² = 6 x (5)2 = 6 x 25 = 150 cm2

S (xung quanh) = 4a² = 4 x (5)2 = 4 x 25 = 100 cm2

3. Thể tích hình lập phương là gì?

Thể tích hình lập phương xác lập là số đơn vị chức năng khối, rung rinh trọn vẹn vị hình lập phương. Hình lập phương là một trong hình phụ thân chiều quánh, đem 6 mặt mày hoặc những cạnh là hình vuông vắn. Để tính thể tích, tất cả chúng ta cần phải biết những độ cao thấp của hình lập phương.

Nếu tất cả chúng ta biết phỏng lâu năm cạnh tức là “a”, thì tất cả chúng ta rất có thể mò mẫm thể tích hình lập phương cơ.

Hình lập phương là khối hình đem 6 mặt mày đều là hình vuông vắn đều bằng nhau, 12 cạnh đem chiều lâu năm đều bằng nhau, đem toàn bộ 8 đỉnh. Nếu chúng ta đang được vướng mắc những công thức về hình lập phương như thể tích, diện tích S thì rất có thể xem thêm những công thức và những ví dụ bên trên và xem thêm những bài bác luyện đem điều giải tại đây.

4. Bài luyện Thể tích hình lập phương, diện tích S hình lập phương lớp 5

Câu 1:

Hình lập phương A đem cạnh 4 centimet. Hình lập phương B đem cạnh cấp gấp đôi cạnh hình lập phương A.

Hỏi thể tích hình lập phương B cấp từng nào chuyến thể tích hình lập phương A.

Câu 2:

Một khối kim mô hình lập phương đem cạnh 1/5 m. Mỗi xăng – ti-mét khối kim nặng trĩu 6,2 g. Hỏi khối sắt kẽm kim loại cơ trọng lượng từng nào ki-lô-gam?

Câu 3: Một hình lập phương đem diện tích S toàn phần là 294 cm². Hỏi hình lập phương cơ rất có thể tích bao nhiêu?

Câu 4: Một hình lập phương đem cạnh 7 centimet. Nếu cạnh của hình lập phương tạo thêm 4 chuyến. Hỏi:

a) Diện tích toàn phần của hình lập phương tạo thêm bao nhiêu lần?

b) Thể tích hình lập phương tạo thêm bao nhiêu lần?

Câu 5: Phải xếp từng nào hình lập phương nhỏ đem cạnh 1cm và để được một hình lập phương rộng lớn đem diện tích S toàn phần là 294dm²

Câu 6: Một bể kính hình vỏ hộp chữ nhật đem diện tích S lòng là 250cm² và bể đang được chứa chấp nước. Tính độ cao mực nước, hiểu được nếu như cho 1 khối lập phương vị sắt kẽm kim loại cạnh 10cm nhập bể thì khối lập phương vừa đẹp ngập nội địa (đáy bên trên khối lập phương vị mặt mày nước).

Câu 7. Người tao thực hiện một chiếc lồng Fe hình lập phương có tính lâu năm từng cạnh là 25dm. Cú từng mét vuông Fe giá bán 45000 đồng. Hỏi người tao thực hiện cái lồng Fe cơ không còn từng nào chi phí mua sắm sắt?

Câu 8. Bác Bình cần thiết thực hiện 2 cái thùng hình lập phương vị Fe ko có nắp đậy cạnh 1,8 m . Hỏi Bác tô cả bên phía trong và phía bên ngoài 2 cái thùng cơ thì nên mua sắm từng nào ki-lô-gam tô, hiểu được cứ trăng tròn m2 thì nên 5 kg tô.

Câu 9: Một căn chống hình lập phương đem cạnh 5,5m. Hỏi bầu không khí chứa chấp nhập chống nặng trĩu từng nào ki-lô-gam, biết 1 lít bầu không khí nặng trĩu 1,2 gam?

Câu 10: Thể tích khổi khối lập phương tăng từng nào chuyến nếu như cạnh của khối lập phương cơ tạo thêm 3 lần?

Đáp án

Câu 1

Cạnh hình lập phương B là:

4 x 2 = 8 (cm)

Thể tích hình lập phương B là:

8 x 8 x 8 = 512 (cm3)

Thể tích hình lập phương A là:

4 x 4 x 4 = 64 (cm3)

Ta đem 512 : 64 = 8. Vậy :Thể tích hình lập phương B cấp 8 chuyến thể tích hình lập phương A.

Có thể đánh giá tổng quát mắng hơn:

Thể tích hình lập phương cạnh a là:

V1 = a x a x a

Thể tích hình lập phương cạnh 2a là:

V2 = 2a x 2a x 2a = 8 x (a x a x a ) = 8 x V1

Vậy Lúc cạnh hình lập phương cấp lên gấp đôi thì thể tích của chính nó cấp lên 8 chuyến.

Câu 2:

Bài giải:

1/5 m = trăng tròn cm

Thể tích của khối kim mô hình lập phương là:

20 x trăng tròn x trăng tròn = 8000 (cm3)

Khối sắt kẽm kim loại cơ trọng lượng là:

6,2 x 8000 = 49600 (g)

49 600 g = 49,6 kg

Đáp số: 49,6 kg

Xem thêm: Những BLV danh tiếng và những điều thú vị về Vebo TiVi

Câu 3:

Diện tích một phía của hình lập phương là: 294 : 6 = 49cm²

Có 49 = 7 x 7 nên phỏng lâu năm cạnh của hình lập phương là 7cm

Thể tích của hình lập phương là 7 x 7 x 7 = 343cm³

Câu 4:

a) Cạnh mới mẻ của hình lập phương có tính lâu năm là: 7 x 4 = 28cm

Diện tích toàn phần lúc đầu của hình lập phương là: 7 x 7 x 6 = 294cm²

Diện tích toàn phần khi sau của hình lập phương là: 28 x 28 x 6 = 4704cm²

Số chuyến diện tích S toàn phần tạo thêm là: 4704 : 294 = 16 lần

b) Thể tích lúc đầu của hình lập phương là: 7 x 7 x 7 = 343cm²

Thể tích khi sau của hình lập phương là: 28 x 28 x 28 = 21952cm²

Số chuyến thể tích tạo thêm là: 21952 : 343 = 64 lần

Câu 5

Diện tích một phía hình lập phương rộng lớn là: 294 : 6 = 49dm

Có 49 = 7 x 7 suy đi ra phỏng lâu năm cạnh hình vuông vắn rộng lớn là 7dm = 70cm

Thể tích hình lập phương rộng lớn là 70 x 70 x 70 = 343000 cm³

Thể tích hình lập phương nhỏ là một trong những x 1 x 1 = 1cm³

Vậy cần thiết 343000 hình lập phương nhỏ

Câu 6:

Thể tích cả lượng nước đem nhập bể và thể tích khối lập phương là: 250 x 10 = 2500cm³

Thể tích khối lập phương là: 10 x 10 x 10 = 1000cm³

Thể tích lượng nước đem nhập bể là: 2500 – 1000 = 1500cm³

Chiều cao mực nước là: 1500 : 250 = 6cm

Câu 7. 

Đổi 25dm = 2,5m.

Diện tích một phía của cái lồng Fe cơ là:

2,5 × 2,5 = 6,25 (m2)

Diện tích Fe dùng để làm thực hiện cái lồng cơ là:

6,25 × 6 = 37,5 (m2)

Số chi phí cần thiết dùng để làm mua sắm Fe thực hiện cái lồng cơ là:

45000 × 37,5 = 1687500 (đồng)

Đáp số: 1687500 đồng.

Câu 8.

Diện tích một phía của cái thùng cơ là:

1,8 × 1,8 = 3,24 (m2)

Diện tích cần thiết tô Lúc tô bên phía trong của một cái thùng:

3,24 × 5 = 16,2 (m2)

Diện tích cần thiết tô Lúc tô bên phía trong và phía bên ngoài của một cái thùng là:

16,2 × 2 = 32,4 (m2)

Khối lượng tô tao cần thiết dùng để làm tô 1 cái thùng là:

32,4 : trăng tròn × 5 = 8,1 (kg)

Khối lượng tô tao cần thiết dùng để làm tô 2 cái thùng là:

8,1 × 2 = 16,2 (kg)

Đáp số: 16,2kg.

Câu 9:

Đổi 5,5m = 55dm

Thể tích căn chống cơ là:

55 x 55 x 55 = 166375 (dm3)

166375dm3 = 166375 (lít)

Vậy thể tích bầu không khí chứa chấp nhập chống là 166375 lít.

Khối lượng của bầu không khí chứa chấp nhập chống là:

1,2 x 166375 = 199650 (g)

199650 = 199,65 kg

Đáp số: 199,65kg.

Câu 10:

Gọi a là phỏng lâu năm cạnh hình lâp phương lúc đầu.

Độ lâu năm cạnh hình lập phương khi sau là 3 × a

Thể tích khối lập phương đem cạnh a là:

Bài luyện Thể tích hình lập phương Toán lớp 5 đem điều giải

Thể tích khối lập phương đem cạnh 3 × a là:

Bài luyện Thể tích hình lập phương Toán lớp 5 đem điều giải

Vậy Lúc cạnh của khối lập phương cơ tạo thêm 3 chuyến thì thể tích hình lập phương tạo thêm 27 chuyến.

Xem thêm: trong phong trào dân chủ 1936 1939 nhân dân việt nam đã

>> Chi tiết: Bài luyện Toán lớp 5: Thể tích hình lập phương (có đáp án)

Tham khảo những công thức khác:

  • Công thức tính diện tích S hình thang, chu vi hình thang
  • Công thức tính chu vi hình chữ nhật và diện tích S hình chữ nhật
  • Công thức tính diện tích S hình vuông vắn, chu vi hình vuông

5. Giải bài bác luyện SGK về hình lập phương Toán 5

  • Bài luyện Toán lớp 5: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
  • Toán lớp 5 trang 122 123: Thể tích hình lập phương
  • Toán lớp 5 trang 112 113: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
  • Giải vở bài bác luyện Toán 5 bài bác 104: Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương
  • Giải vở bài bác luyện Toán 5 bài bác 107: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
  • Giải Toán lớp 5 VNEN bài bác 70: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
  • Giải Toán lớp 5 VNEN bài bác 77: Thể tích hình lập phương

Công thức tính thể tích hình lập phương, diện tích S hình lập phương bao gồm những công thức tính và ví dụ minh họa tất nhiên bài bác luyện và đáp án cho những em học viên xem thêm, gia tăng những dạng bài bác luyện về tính chất Thể tích hình lập phương, tính diện tích S,.. sẵn sàng cho những bài bác thi đua, bài bác đánh giá nhập năm học tập.