để gắn tệp kq.txt cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh

Câu hỏi:

09/07/2020 29,164

Bạn đang xem: để gắn tệp kq.txt cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh

A. Assign(f2, ‘KQ.TXT’);

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho đoạn lịch trình sau:

s1 := ‘acb’; s2: ‘abcd’;

if s1 > s2 then write(s1) else write(s2);

Kết ngược in rời khỏi màn hình hiển thị là:

A. ‘abcd’

B. ‘acb’

C. ‘abcdacb’

D. ‘acbabcd’

Câu 2:

Cho s = ‘ABCDEF’, hàm copy (s, 3, 3) mang đến độ quý hiếm là:

A. ‘ABC’

B. ‘BCD’

C. ‘CDE’

D. ‘DEF’

Câu 3:

Cho đoạn lịch trình sau:

s1 := ‘abcd’; s2: ‘1234’;

if length(s1) > length(s2) then write(s1) else write(s2);

Kết ngược in rời khỏi màn hình hiển thị là:

A. ‘abcd’

B. ‘1234’

C. ‘abcd1234’

D. ‘1234abcd’

Xem thêm: tả cảnh quê hương em

Câu 4:

Cho chương trình sau:

Program C_trinh_con;

Var d: char;

 X1: string;

Procedure Xoa (a: char ; var Xt:string);

 Var j: byte;

 Begin

  j := pos (a, Xt);

  while j < > 0 do

  begin

   delete(Xt, j, 1);

    j := pos(a, Xt);

  end;

 End;

Begin

 X1:=’SEPTEMBER’;

 d := ‘E’;

 Xoa (d, X1);

End.

a/ Hãy chạy tay đã cho ra sản phẩm theo dõi bảng kiểu bên dưới đây

b/ Hãy chỉ ra: đổi thay toàn viên, đổi thay tổng thể, thông số kiểu dáng, tham lam số thực sự, thông số đổi thay,tham lam số giá trị nhập lịch trình bên trên.

Câu 5:

Cho s = ‘Tran Hung Dao’, hàm length(s) mang đến độ quý hiếm bằng:

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

Câu 6:

Câu mệnh lệnh banh đổi thay tệp f1 nhằm phát âm tài liệu với dạng:

A. reset(f1);

B. rewrite(f1);

C. read(f1);

Xem thêm: nước việt nam nằm ở

D. write(f1);