fe tác dụng với hcl

Phản ứng Fe + HCl hoặc Fe đi ra FeCl2 hoặc HCl đi ra FeCl2 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử, phản xạ thế và đã được cân đối đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một vài bài bác tập dượt đem tương quan về Fe đem câu nói. giải, chào chúng ta đón xem:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Quảng cáo

Bạn đang xem: fe tác dụng với hcl

1. Phương trình hoá học tập của phản xạ Fe thuộc tính với HCl

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Cách lập phương trình hoá học:

Bước 1: Xác ấn định những vẹn toàn tử đem sự thay cho thay đổi số oxi hoá, kể từ ê xác lập hóa học oxi hoá – hóa học khử:

Fe0+H+1ClFe+2Cl2+H20

Chất khử: Fe; hóa học oxi hoá: HCl.

Bước 2: Biểu thao diễn quy trình oxi hoá, quy trình khử

- Quá trình oxi hoá: Fe0Fe+2+ 2e

- Quá trình khử: 2H +1+ 2eH20

Bước 3: Tìm thông số phù hợp mang lại hóa học khử và hóa học oxi hoá

1×1×Fe0Fe+2+ 2e2H +1+ 2eH20

Bước 4: Điền thông số của những hóa học xuất hiện nhập phương trình hoá học tập. Kiểm tra sự cân đối số vẹn toàn tử của những yếu tố ở nhì vế.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2. Điều khiếu nại nhằm Fe thuộc tính với HCl

Phản ứng thân ái Fe và axit clohiđric ra mắt tức thì ĐK thông thường.

3. Cách tổ chức thí nghiệm

Nhỏ kể từ từ hỗn hợp HCl nhập ống thử tiếp tục nhằm sẵn miếng Fe.

Quảng cáo

4. Hiện tượng phản xạ

Sắt tan dần dần nhập hỗn hợp, mặt khác hỗn hợp có màu sắc xanh rờn nhạt nhẽo xuất hiện

5. Tính Hóa chất của sắt

Sắt là sắt kẽm kim loại đem tính khử khoảng. Khi thuộc tính với hóa học lão hóa yếu đuối, Fe bị lão hóa cho tới số lão hóa +2.

Fe → Fe+2+ 2e

Với hóa học lão hóa mạnh, Fe bị lão hóa cho tới số lão hóa +3.

Fe → Fe+3 + 3e

5.1/ Tác dụng với phi kim:

Ở sức nóng phỏng cao, Fe khử vẹn toàn tử phi kim trở nên ion âm và bị lão hóa cho tới số lão hóa +2 hoặc +3.

+ Tác dụng với lưu huỳnh: Fe0 + S0toFe+2S2

+ Tác dụng với oxi: 3Fe + 2O20toFe3O24

Fe + HCl → FeCl2 + H2 | Fe đi ra FeCl2 | HCl đi ra FeCl2

+ Tác dụng với clo: 2Fe0 + 3Cl20to2Fe+3Cl13

5.2/ Tác dụng với axit

Quảng cáo

- Với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng, Fe bị lão hóa cho tới số lão hóa +2, hóa giải H2. Ví dụ:

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

- Với hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đặc giá buốt, Fe bị lão hóa cho tới số lão hóa +3, và ko hóa giải H2. Ví dụ:

Fe + 4HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Chú ý: Fe bị thụ động vì như thế những axit HNO3 đặc, nguội và H2SO4 đặc, nguội.

5.3/ Tác dụng với hỗn hợp muối

Fe rất có thể khử được ion của những sắt kẽm kim loại đứng sau nó nhập trong vắt mặt hàng năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại. Trong những phản xạ này, Fe thông thường bị lão hóa cho tới số lão hóa +2. Ví dụ:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Đặc biệt:

Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag

Nếu Ag+ dư, kế tiếp đem phản ứng:

Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag

5.4/ Tác dụng với nước

Ở sức nóng phỏng thông thường, Fe ko khử được nước, tuy nhiên ở sức nóng phỏng cao, Fe khử khá nước đưa đến H2 và Fe3O4 hoặc FeO.

3Fe + 4H2O to<570oC Fe3O4 + 4H2

Fe + H2O to> 570oCFeO + H2

Quảng cáo

Fe + HCl → FeCl2 + H2 | Fe đi ra FeCl2 | HCl đi ra FeCl2

6. Bài tập dượt liên quan

Câu 1:Trong 3 hóa học Fe, Fe2+, Fe3+. Chất X chỉ mất tính khử, hóa học Y chỉ mất tính oxi hoá, hóa học Z vừa vặn đem tính khử vừa vặn đem tính oxi hóa. Các hóa học X, Y, Z theo thứ tự là:

A. Fe, Fe2+ và Fe3+.B. Fe2+, Fe và Fe3+.

C. Fe3+, Fe và Fe2+. D. Fe, Fe3+ và Fe2+.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

+) Fe đơn hóa học đem số lão hóa vì như thế 0 → đem khả nhượng bộ 2e hoặc 3e → chỉ mất tính khử → X là Fe

+) Fe2+ đem năng lực nhượng bộ 1e nhằm trở nên Fe3+ → đem tính khử

Fe2+ đem năng lực nhận 2e nhằm trở nên Fe đơn hóa học → đem tính oxi hóa

→ Z là Fe2+

+) Fe3+ chỉ mất năng lực nhận 1e nhằm trở nên Fe2+ hoặc nhận 3e nhằm trở nên Fe đơn hóa học → Fe3+ chỉ mất tính lão hóa → Y là Fe3+

Câu 2: Để pha chế Fe(NO3)2 tao rất có thể sử dụng phản xạ này sau đây?

A. Fe + hỗn hợp AgNO3B. Fe + hỗn hợp Cu(NO3)2

C. FeO + hỗn hợp HNO3 D. FeS + hỗn hợp HNO3

Hướng dẫn giải

Đáp án B

B. Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

Câu 3: Chia bột sắt kẽm kim loại X trở nên 2 phần. Phần một mang lại thuộc tính với Cl2 đưa đến muối hạt Y. Phần nhì mang lại thuộc tính với hỗn hợp HCl đưa đến muối hạt Z. Cho sắt kẽm kim loại X thuộc tính với muối hạt Y lại nhận được muối hạt Z. Kim loại X đem thề thốt là

A. Mg. B. Al. C. Zn. D. Fe.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Kim loại X là Fe

Phần 1: 2Fe (X) + 3Cl2 t°2FeCl3 (Y)

Phần 2: Fe (X) + 2HCl → FeCl2 (Z) + H2

Fe (X) + 2FeCl3 (Y) → 3FeCl2 (Z)

Xem thêm: điểm chuẩn đại học kinh tế tphcm

Câu 4: Chất này sau đây phản xạ với Fe tạo ra trở nên phù hợp hóa học Fe(II)?

A. Cl2 B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3D. hỗn hợp HCl

Hướng dẫn giải

Đáp án D

A. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

B. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

C. Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

D. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Câu 5: Hòa tan 2,24 gam Fe vì như thế 300 ml hỗn hợp HCl 0,4 M , nhận được hỗn hợp X và khí H2. Cho hỗn hợp AgNO3 dư nhập X, nhận được khí NO (sản phẩm khử độc nhất của <![if !vml]><![endif]>) và m gam kết tủa. tường những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là

A. 18,3. B. 8,61. C. 7,36. D. 9,15.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nFe = 0,04 mol; nHCl = 0,3.0,4 = 0,12 mol

Fe + 2HClFeCl2+H20,04 0,08 0,04 mol

Dung dịch X gồm: HCl = 0,12 – 0,08 = 0,04 mol và FeCl2: 0,04 mol

Cho AgNO3 dư nhập X đem phản ứng:

3Fe2++4H++NO33Fe3++NO+2H2O0,030,04mol

Fe2+ + Ag+ Ag+Fe3+(0,040,03) 0,01mol

Ag++ClAgCl 0,120,12mol

→ m = 0,01.108 + 0,12.143,5 = 18,3 gam.

Câu 6: Phát biểu này tại đây không đúng?

A.Kim loại Fe phản xạ với hỗn hợp HCl đưa đến muối hạt sắt(II).

B.Dung dịch FeCl3 phản xạ được với sắt kẽm kim loại Fe.

C.Kim loại Fe ko tan nhập hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội.

D.Trong những phản xạ chất hóa học, ion Fe2+ chỉ thể hiện nay tính khử.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

A. Đúng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

B. Đúng

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

C. Đúng. Fe ko phản xạ với H2SO4 đặcnguội, HNO3 đặc nguội.

D. Sai, ion Fe2+ tại mức lão hóa trung lừa lọc nên rất có thể nhượng bộ hoặc nhận electron → thể hiện nay cả tính khử, cả tính lão hóa.

Câu 7: Ngâm một lá sắt kẽm kim loại đem lượng 50g nhập hỗn hợp HCl. Sau khi nhận được 336ml H2 (đkc) thì lượng lá sắt kẽm kim loại rời 1,68%. Kim loại ê là

A. ZnB. FeC. AlD. Ni

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Khối lượng kim loại phản ứng là:

mKL = 1,68.50100 = 0,84 gam

nH2= 0,33622,4 = 0,015 mol

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2

Số mol của M là:

nM = 2n.nH2= 2n.0,015 = 0,03n mol

→ MM = mMnM = 0,84 : 0,03n = 28n

Với n = 1 → MM = 28 loại

n = 2 → MM = 56 (Fe) Thỏa mãn

n = 3 → MM = 84 loại.

Vậy sắt kẽm kim loại cần thiết mò mẫm là Fe

Câu 8: Cho 11,2 gam Fe thuộc tính không còn với hỗn hợp H2SO4 loãng dư , nhận được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24 B. 3,36 C. 4,48 D. 6,72

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Áp dụng ấn định luật bảo toàn electron:

2.nFe = 2.nH2

nH2= nFe = 0,2 mol

→ V = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 9: Cho 10 gam lếu láo phù hợp X bao gồm Fe và Cu phản xạ với hỗn hợp HCl loãng dư, cho tới khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được 3,36 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Cu nhập 10 gam lếu láo phù hợp X.

A. 5,6 gam B. 8,4 gam C. 2,8 gam D. 1,6 gam

Hướng dẫn giải

Đáp án D

nH2= 0,15 mol

Chỉ đem Fe phản xạ với hỗn hợp HCl

Bảo toàn electron tao có:

2.nFe = 2.nH2

nH2= nFe = 0,15 mol

→ mFe = 0,15.56 = 8,4 gam

→ mCu = 10 – 8,4 = 1,6 gam

Câu 10: Hòa tan 5,6g Fe vì như thế hỗn hợp HNO3 loãng (dư), sinh đi ra V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất, đktc). Giá trị của V là

A. 2,24. B. 3,36. C. 4,48. D. 6,72.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Bảo toàn số mol electron

→ 3nFe = 3nNO → nNO = nFe = 0,1 → V = 2,24 lít

Xem thêm: việc giải quyết vấn đề năng lượng ở bắc trung bộ chủ yếu dựa vào

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
 • 2Fe + 3Br2 → 2FeBr3
 • Fe + I2 → FeI2
 • 3Fe + 2O2 → Fe3O4
 • 3Fe + 2O2 → 2Fe2O3
 • 2Fe + O2 → 2FeO
 • Fe + S → FeS
 • Fe + 2H2SO4 → FeSO4 + H2
 • Fe + H3PO4 → FeHPO4 + H2
 • Fe + 2H3PO4 → Fe(H2PO4)2 + H2
 • 3Fe + 2H3PO4 → Fe3(PO4)2 + 3H3
 • 10Fe + 36HNO3 → 10Fe(NO3)3 + 3N2+ 18H2O
 • 8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O
 • Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
 • 8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O
 • Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
 • 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
 • 2Fe + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + S + 2H2O
 • 8Fe + 15H2SO4 → 4Fe2(SO4)3 + H2S + 12H2O
 • Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
 • Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
 • Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag
 • Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Pb
 • Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4
 • Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2
 • Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2
 • Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2
 • Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2
 • Fe + H2O → FeO + H2
 • 3Fe + 4H2O → 4H2 ↑ + Fe3O4
 • 2Fe + 3H2O2 → 2Fe(OH)3
 • Fe + 8HCl + Fe3O4 → 4FeCl2 + 4H2O
 • 2Fe + 3F2 → 2FeF3
 • 10Fe + 6KNO3 → 5Fe2O3 + 3K2O + 3N2
 • Fe + 4HCl + KNO3 → 2H2O + KCl + NO ↑ + FeCl3
 • Fe + 4HCl + NaNO3→ 2H2O + NaCl + NO ↑ +FeCl3
 • Fe + Fe2O3 →3FeO
 • Fe + Fe3O4 → 4FeO
 • Fe + HgS → FeS + Hg
 • 2Fe + 3SO2 →FeSO3 + FeS2O3
 • 4Fe + 5O2 + 3Si → Fe2SiO4 + 2FeSiO3
 • Fe + 2HBr → H2 ↑ + FeBr2
 • Fe + 2NaHSO4 → H2 ↑ + Na2SO4 + FeSO4

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-sat-fe.jsp