fe+h2so4 đặc nóng

Phản ứng Fe + H2SO4 quánh, nóng (hay Fe tính năng với H2SO4 quánh, nóng) sinh đi ra SO2 nằm trong loại phản xạ lão hóa - khử thông thường bắt gặp trong số đề ganh đua. Dưới đấy là phản xạ hoá học tập và được thăng bằng đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một vài bài bác tập luyện sở hữu tương quan về Fe và H2SO4 sở hữu lời nói giải, chào chúng ta đón phát âm.

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: fe+h2so4 đặc nóng

1. Phương trình phản xạ Fe tính năng H2SO4 đặc, nóng

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

2. Cân bởi phản xạ oxi hoá khử (theo cách thức thăng bởi electron)

Bước 1: Xác lăm le những vẹn toàn tử sở hữu sự thay cho thay đổi số oxi hoá, kể từ ê xác lập hóa học oxi hoá – hóa học khử:

                                 Fe0 + H2S+6O4 Fe+32SO43+ S+4O2 + H2O       

Chất khử: Fe; hóa học oxi hoá: H2SO4.

Bước 2: Biểu thao diễn quy trình oxi hoá, quy trình khử

- Quá trình oxi hoá: Fe0  Fe+3 + 3e

- Quá trình khử: +6+ 2e  S+4

Bước 3: Tìm thông số phù hợp mang đến hóa học khử và hóa học oxi hoá

2×3×Fe0  Fe+3 + 3eS+6  +  2e      S+4

Bước 4: Điền thông số của những hóa học xuất hiện vô phương trình hoá học tập. Kiểm tra sự thăng bằng số vẹn toàn tử của những nhân tố ở nhị vế.

2Fe + 6H2SO4→ Fe2(SO4) + 3SO2 + 6H2O

Quảng cáo

3. Điều khiếu nại phản xạ

Fe tính năng với H2SO4 đặc Khi đun giá buốt.

4.Cách tổ chức phản ứng

- Nhỏ kể từ từ H2SO4 quánh vô ống thử sở hữu chứa chấp sẵn 1 đinh Fe nhỏ.

- Đun giá buốt ống thử bên trên ngọn lửa đèn động.

5. Hiện tượng hóa học

Sắt (Fe) tan dần dần vô hỗn hợp và sinh đi ra khí ko color, hương thơm hắc là sulfur đioxit (SO2).

6. Tính hóa chất của Fe

Fe là hóa học khử khoảng. Trong những phản xạ, Fe rất có thể nhường nhịn 2 hoặc 3e:

Fe → Fe3+ + 3e; Fe → Fe2+ + 2e

Fe + H2SO4 (đặc nóng) → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O | Fe + H2SO4 đi ra SO2

Quảng cáo

6.1. Tác dụng với những phi kim

Ở nhiệt độ phỏng cao, Fe khử vẹn toàn tử phi kim trở thành ion âm và bị lão hóa cho tới số oxi hoá +2 hoặc +3. Sắt tính năng với đa số những phi kim Khi đun nóng:

- Với halogen → muối Fe (III) halogenua (trừ iot tạo nên muối hạt Fe II):

2Fe + 3X2 t0 2FeX3 

Ví dụ:

2Fe + 3Cl2 t0 2FeCl3;

Fe + I2 t0 FeI2

- Với O­2:

3Fe + 2O2 t0 Fe3O

Thực tế Khi giải những bài bác tập luyện thông thường bắt gặp tình huống đưa đến lếu láo thích hợp bao gồm Fe và những oxit Fe.

- Với S:

Fe + S t0 FeS

6.2. Tác dụng với hỗn hợp axit

a. Với H+ (HCl, H2SO4 loãng... ) → muối Fe (II) + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2;

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Quảng cáo

B. Tác dụng với những axit sở hữu tính lão hóa mạnh (HNO3, H2SO4 đậm đặc)

- Fe thụ động với H2SO4 đặc, nguội và HNO3 đặc, nguội → có thể người sử dụng thùng Fe vận tải axit HNO3 đặc, nguội và H2SO4 đặc, nguội.

- Với hỗn hợp HNO3 loãng: tạo nên muối hạt Fe (III) + NO + H2O

 Fe + 4HNO3 (loãng) → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

- Với hỗn hợp HNO3 đậm quánh, nóng: tạo nên muối hạt muối Fe (III) + NO2 + H2O

 Fe + 6HNO3 t0 Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

- Với hỗn hợp H2SO4 đậm quánh, nóng: tạo nên muối hạt Fe (III) + SO2 + H2O

 2Fe + 6H2SO4 t0 Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

(**) Chú ý: thành phầm sinh đi ra vô phản xạ của Fe với HNO3 hoặc H2SO4 đậm quánh là muối hạt Fe (III), tuy nhiên nếu như sau phản xạ sở hữu Fe dư hoặc sở hữu Cu thì kế tiếp xẩy ra phản ứng:

 2Fe3+ + Fe → 3Fe2+ hoặc 2Fe3+ + Cu → 2Fe2+ + Cu2+

6.3. Tác dụng với hỗn hợp muối

- Fe rất có thể khử được ion những sắt kẽm kim loại đứng sau nó vô mặt hàng năng lượng điện hóa thoát ra khỏi muối → muối Fe (II) + sắt kẽm kim loại.

Ví dụ: Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2

- Fe nhập cuộc phản xạ với muối hạt Fe3+ → muối Fe (II): 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2

Chú ý: Với muối hạt Ag+, Fe rất có thể nhập cuộc phản xạ sẽ tạo trở thành muối hạt Fe3+:

 Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

 Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

6.4. Tác dụng với nước

Fe ko tính năng với nước ở nhiệt độ phỏng thông thường, ở nhiệt độ phỏng cao, Fe phản xạ mạnh với khá nước:

 3Fe + 4H2O < 5700C Fe3O4 + 4H2 

 Fe + H2O > 5700C FeO + H2

7. Tính hóa học hoá học tập của H2SO4

7.1. Tính hóa học của hỗn hợp axit sunfuric loãng

H2SO4 loãng sở hữu vừa đủ đặc thù của một axit mạnh.

-  Làm thay đổi color quỳ tím trở thành đỏ

- Tác dụng với khá nhiều kim loại (Mg, Al, Zn, Fe,...) tạo nên trở thành muối hạt sunfat và giải hòa khí hiđro.

Ví dụ:

H2SO4 (loãng) + Mg → MgSO4 + H2 (↑)

3H2SO4 (loãng) + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2 (↑)

Chú ý: Các sắt kẽm kim loại Hg, Cu, Ag, Au, Pt …không tính năng với H2SO4 loãng.

Khi Fe tính năng với H2SO4 loãng, thành phầm chiếm được là muối hạt Fe (II)

H2SO4 (loãng) + Fe → FeSO4 + H2 (↑)

-  Tác dụng với bazơ tạo nên trở thành muối hạt sunfat và nước.

Ví dụ:

H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

-  Tác dụng với oxit bazơ tạo nên trở thành muối hạt sunfat và nước.

Ví dụ:

H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O

H2SO4 + Na2O → Na2SO4 + H2O

- Tác dụng với một vài muối hạt tạo trở thành muối hạt sunfat và axit mới

Ví dụ:

MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 ↑ + H2O

7.2. Tính hóa học của axit sunfuric đặc

a) Tính lão hóa mạnh

+ Axit sunfuric quánh oxi hoá đa số những sắt kẽm kim loại (trừ Au và Pt) tạo nên muối hạt hoá trị cao và thông thường giải hòa SO2 (có thể H2S, S nếu như sắt kẽm kim loại khử mạnh như Mg).

2Fe + 6H2SO4 to Fe2(SO4)3  + 3SO2 + 6H2O

Cu + 2H2SO4 to CuSO4  + SO2 + 2H2O

Chú ý: Al, Fe, Cr bị thụ động hóa vô H2SO4 quánh, nguội.

+ Tác dụng với khá nhiều phi kim:

C + 2H2SO4 to CO2 + 2SO2 + 2H2O

S + 2H2SO4 to 3SO2 + 2H2O

+ Tác dụng với khá nhiều thích hợp hóa học sở hữu tính khử:

2FeO + 4H2SO4 to Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

2KBr + 2H2SO4 to Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4

b) H2SO4 quánh sở hữu tính háo nước

Axit sunfuric quánh rung rinh nước kết tinh nghịch của tương đối nhiều muối hạt ngậm nước, hoặc rung rinh những nhân tố H và O (thành phần của nước) trong tương đối nhiều thích hợp hóa học.

Ví dụ:

Khi mang đến axit H2SO4 đặc vô đàng, đàng tiếp tục hóa trở thành than vãn.

C12H22O11 H2SO4đ 12C + 11H2O

Sau ê 1 phần C sinh đi ra lại bị H2SO4 quánh oxi hóa:

C + 2H2SO4 (đặc) → CO2 + 2SO2 + 2H2O

8. Bài tập luyện áp dụng liên quan 

Câu 1. Những đánh giá và nhận định sau về sắt kẽm kim loại sắt:

(1) Sắt còn tồn tại vô hồng huyết cầu của ngày tiết, hùn vận trả oxi cho tới những tế bào.

(2) Ion Fe2+ bền rộng lớn Fe3+.

(3) Fe bị thụ động vô H2SO4 quánh nguội.

(4) Quặng manhetit là quặng sở hữu dung lượng Fe tối đa.

(5) Trong đương nhiên Fe tồn bên trên ở dạng thích hợp hóa học, trong số quặng sắt

(6) Kim loại Fe rất có thể khử được ion Fe3+.

Số đánh giá và nhận định chính là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: C

(1) Sắt còn tồn tại vô hồng huyết cầu của ngày tiết, hùn vận trả oxi cho tới những tế bào → đúng

(2) sai, Fe2+ trong bầu không khí dễ dẫn đến lão hóa trở thành Fe3+.

(3) Fe bị thụ động vô H2SO4 đặc nguội → chính.

(4) Quặng manhetit (Fe3O4) là quặng sở hữu dung lượng Fe tối đa → chính.

(5) Trong đương nhiên Fe tồn bên trên ở dạng thích hợp hóa học, trong số quặng Fe → chính.

(6) Kim loại Fe rất có thể khử được ion Fe3+ → chính.

Câu 2. Chất này sau đây phản xạ với Fe tạo nên trở thành thích hợp hóa học Fe (II)?

A. Cl2.

B. dung dịch HNO3 loãng.

C. dung dịch AgNO3 dư.

D. dung dịch HCl quánh.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: D

Phương trình phản xạ minh họa:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Câu 3: Hòa tan trọn vẹn 3,9 gam lếu láo thích hợp Al và Mg vô hỗn hợp H2SO4 dư, chiếm được 4,48 lít khí H2 và hỗn hợp chứa chấp m gam muối hạt. Giá trị của m là

A. 17,7.                        

B. 18,1.                        

C. 11,6.                        

D. 23,1.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: D

Sơ vật dụng phản ứng: lếu láo thích hợp AlMg + H­2SO4 Muối Al2(SO4)3MgSO4 + H2­.

nH2SO4=nH2 = 0,2 (mol) nSO42=nH2SO4 = 0,2 (mol).

m = mmuối = m(Al, Mg)mSO42 = 3,9 + 0,2×96 = 23,1 (gam).

Câu 4: Nung thích hợp hóa học X vô bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi, chiếm được Fe2O3 và H2O. Cho X vô hỗn hợp HNO3 quánh, giá buốt, sở hữu khí bay đi ra. Hợp hóa học X là

A. Fe(OH)3.                  

B. Fe(OH)2.                  

C. FeO.                        

D. Fe(NO3)2.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: B

Cho X vô hỗn hợp HNO3 quánh, giá buốt, sở hữu khí bay đi ra.

X là hiđroxit sắt(II): Fe(OH)2.

Phương trình hóa học:

4Fe(OH)2 + O2 to 2Fe2O3 + 4H2O

Fe(OH)2 + 4HNO3 to Fe(NO3)3 + NO2­ + 3H2O

Câu 5. Chất này tại đây tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng, dư sinh đi ra khí NO?

A. FeO.                        

B. Fe2O3.                      

C. Fe(OH)3.                  

D. Fe2(SO4)3.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: A

Để tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng, dư sinh đi ra khí NO thì thích hợp hóa học Fe cần sở hữu số lão hóa của Fe ≠ +3.

FeO tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng, dư sinh đi ra khí NO.

3FeO + 10HNO3 3Fe(NO3)3 + NO­ + 5H2O

Câu 6: Kim loại tính năng với khí Cl2 và hỗn hợp HCl tạo nên nằm trong loại muối hạt là

A. Fe.                           

B. Cu.                           

C. Ag.                          

D. Mg.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: D

Kim loại Mg tính năng với khí Cl2 và hỗn hợp HCl tạo nên nằm trong loại muối hạt.

Mg + Cl2 to MgCl2

Mg + 2HCl MgCl2 + H2­

Loại A vì: Kim loại Fe tính năng với khí Cl2 và hỗn hợp HCl chiếm được nhị muối hạt không giống nhau.

2Fe + 3Cl2 to 2FeCl3

Fe + 2HCl FeCl2 + H2­

Loại B vì: Cu ko phản xạ với hỗn hợp HCl.

Loại C vì: Ag ko phản xạ với hỗn hợp HCl.

Câu 7: Cho m gam bột Fe tính năng trọn vẹn với cùng 1 lượng dư hỗn hợp CuSO4 chiếm được 9,6 gam Cu. Giá trị m là

A. 8,4.                          

B. 9,75.                        

C. 3,25.                        

D. 13,0.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: A

Fe + CuSO4 ® FeSO4 + Cu.

nFe = nCu = 0,15 (mol).

m = mFe = 0,15×56 = 8,4 (gam).

Câu 8: Cho luồng khí H2 dư qua loa lếu láo thích hợp những oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung giá buốt ở to cao. Sau phản xạ lếu láo thích hợp hóa học rắn còn sót lại là

A. Cu, Fe, Zn, MgO.     

B. Cu, Fe, ZnO, MgO.   

C. Cu, FeO, ZnO, MgO.                                 

D. Cu, Fe, Zn, Mg.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: A

Sơ vật dụng phản ứng: Oxit CuOFe2O3ZnOMgO + H2  Rắn CuFeZnMgO + CO2.

Hỗn thích hợp hóa học rắn sau phản xạ gồm: Cu, Fe, Zn, MgO.

Câu 9: Cho 41 gam lếu láo thích hợp bột bao gồm Zn và Fe vô 500 ml hỗn hợp CuSO4 1M. Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hỗn hợp X và 43,2 gam lếu láo kim loại tổng hợp loại. Phần trăm lượng của Fe vô lếu láo thích hợp lúc đầu là

A. 56,37%.                   

B. 37,58%.                   

C. 68,29%.                   

D. 43,62%.

Hướng dẫn giải

Xem thêm: nhật bản thuộc khu vực nào của châu á

Đáp án chính là: C

nCuSO4 = 0,5 (mol).

Tính khử: Zn > Fe Thứ tự động sắt kẽm kim loại phản xạ với hỗn hợp CuSO4: Zn, Fe.

Khối lượng sắt kẽm kim loại tăng sau phản xạ Fe sở hữu nhập cuộc phản xạ với hỗn hợp CuSO4.

Nếu CuSO4 phản xạ trọn vẹn thì: mCu = 0,5×64 = 32 < 43,2 ® Kim loại Fe còn dư sau phản xạ.

mFe (dư) = 43,2 – 32 = 11,2 (gam).

Phương trình hóa học:

Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu

 x         x                             x        (mol)

Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu

y           y                           y           (mol)

Gọi nZn = x (mol); nFe(pư) = hắn (mol)

mKL tăng = 64×(x + y) – (65x + 56y) = 43,2 – 41 = 2,2

8y = 2,2 + x (*)

Ta có: 65x + 56y + 11,2 = 41 (**)

Từ (*) và (**), suy ra: x =  0,2; hắn = 0,3.

%mFe = 0,3×56+11,241×100%68,29%.

Câu 10: Hòa tan trọn vẹn 6,44 gam lếu láo thích hợp X bao gồm Fe, Mg và Zn bởi một lượng một vừa hai phải đầy đủ hỗn hợp H2SO4 loãng, thu được một,344 lít khí H2 (đktc) và hỗn hợp chứa chấp m gam muối hạt. Giá trị của m là

A. 8,98.                        

B. 9,52.                        

C. 7,25.                        

D. 12,2.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: D

Sơ vật dụng phản ứng: X + H2SO4 Muối + H2­.

nH2 = 0,06 (mol) = nH2SO4 nSO42 = 0,06 (mol).

mmuối = mXmSO42 = 6,44 + 0,06×96 = 12,2 (gam).

Câu 11. Cho 100 ml hỗn hợp FeCl2 1M tính năng với 200 ml hỗn hợp AgNO3 4M, chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 47,4.                        

B. 30,18.                      

C. 12,96.                      

D. 39,5.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: D

nFeCl2 = 0,1 (mol) nFe2+ = 0,1 (mol); nCl = 0,2 (mol).

nAgNO3 = 0,8 (mol) nAg+ = nNO3 = 0,8 (mol).

Fe2+ + Ag+ Fe3+ + Ag¯ (tính theo nFe2+)

0,1      0,1                   0,1          (mol)

nAg+(dư) = 0,8 – 0,1 = 0,7 (mol).

Ag+ + Cl- AgCl¯ (tính theo đuổi nCl)

0,2     0,2        0,2        (mol)

m¯ = mAg + mAgCl = 0,1×108 + 0,2×143,5 = 39,5 (gam).

Câu 12: Hoà tan a gam lếu láo thích hợp bột Fe, Al bởi hỗn hợp HCl chiếm được 17,92 lít khí H2. Cùng lượng lếu láo thích hợp bên trên hoà tan vô hỗn hợp NaOH dư chiếm được 13,44 lít khí H2. Giá trị của a là

A. 7,8.                          

B. 11,7.                        

C. 22,0.                        

D. 15,6.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: C

Tác dụng với hỗn hợp HCl: nH2 = 0,8 (mol).

Bảo toàn e: 2nFe + 3nAl = 2nH2 2nFe + 3nAl = 1,6 (1).

Tác dụng với hỗn hợp NaOH: nH2 = 0,6 (mol).

Bảo toàn e: 3nAl = 2nH2 nAl = 0,4 (mol)

Thay vô (1), suy ra: nFe = 0,2 (mol).

a = mFe + mAl = 0,2×56 + 0,4×27 = 22 (gam).

Câu 13: Cho lếu láo thích hợp bột Al, Fe vô hỗn hợp chứa chấp Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được lếu láo thích hợp rắn bao gồm thân phụ sắt kẽm kim loại là

A. Fe, Cu, Ag.             

B. Al, Cu, Ag.             

C. Al, Fe, Cu.              

D. Al, Fe, Ag.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: A

AlFe+Cu(NO3)2AgNO3AgCuFe  du

Câu 14: Đốt giá buốt một lếu láo thích hợp bao gồm Al và  Fe2O3 (trong ĐK không tồn tại ko khí) cho tới Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được lếu láo thích hợp rắn X. Cho X tính năng một vừa hai phải đầy đủ hỗn hợp NaOH sở hữu sinh đi ra H2 (đktc). Vậy X gồm

A. Al, Fe, Al2O3.          

B. Fe2O3, Fe, Al2O3.     

C. Al, Fe, Fe2O3.          

D. Fe, Al2O3.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: A

Vì X tính năng với hỗn hợp NaOH sinh đi ra H2 → X chứa chấp Al dư

→ X bao gồm Al, Fe, Al2O3

Câu 15: Kim loại này tại đây không tan vô hỗn hợp FeCl3?

A. Fe .                         

B. Mg.                        

C. Ni .

D. Ag.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: D

Cặp lão hóa - khử Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp lão hóa - khử Ag+/Ag vô mặt hàng năng lượng điện hóa.

→ Theo quy tắc α thì Ag ko tính năng với hỗn hợp FeCl3 

Câu 16: Hòa tan một lượng FexOy bởi H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X. tường X một vừa hai phải sở hữu kỹ năng làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím, một vừa hai phải sở hữu kỹ năng hòa tan được bột Cu. Oxit Fe ê là

A. FeO.                         

B. Fe2O3.                       

C. Fe3O4.              

D. A hoặc B.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: C

Dung dịch X một vừa hai phải làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím, một vừa hai phải sở hữu kỹ năng hòa tan được bột Cu

→ Trong hỗn hợp X sở hữu Fe2+ và Fe3+.

→ Oxit Fe là Fe3O4.

Phương trình phản ứng:

5Fe2+ + MnO4- + 8H+  5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O

2Fe3+ + Cu → 2Fe2+ + Cu2+

Câu 17: Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam lếu láo thích hợp FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần thiết một vừa hai phải đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , chiếm được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH dư vô hỗn hợp X chiếm được kết tủa Y. Nung Y vô bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi chiếm được 3 gam hóa học rắn. Tính V ?

A. 87,5 ml                     

B. 125 ml                       

C. 62,5 ml                     

D. 175 ml

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: A

FeO, Fe2O3, Fe3O4 +HCl FeCl2, FeCl3 +NaOH,t°C Fe2O3
mFe2O3 = 3 : 160 = 0,01875 gam

Coi lếu láo thích hợp lúc đầu bao gồm Fe, O.

nFe = 2nFe2O3 = 2.0,01875 = 0,0375 mol

→  nO = 2,80,0375.5616 = 0,04375 mol
Bảo toàn nhân tố O → nH2O = nO = 0,04375 mol
Bảo toàn nhân tố H:  nHCl = 2nH2O = 2.0,04375 = 0,0875 mol

V = 87,5 ml.

Câu 18: Cho lếu láo thích hợp bao gồm 2,8g Fe và 3,2g Cu vô hỗn hợp HNO3 chiếm được hỗn hợp A, V lít khí NO2 ở đktc (sản phẩm khử duy nhất) và còn dư 1,6g sắt kẽm kim loại. tường những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Khối lượng muối hạt chiếm được Khi cô cạn hỗn hợp A và độ quý hiếm của V là

A. 10,6g và 2,24 lít.                                    

B. 14,58g và 3,36 lít.

C.  16.80g và 4,48 lít.                                 

D. 13,7g và 3,36 lít.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: D

Dư 1,6g sắt kẽm kim loại → mCu dư = 1,6g; hỗn hợp A gồm: Fe(NO3)2; Cu(NO3)2
→ nCu phản xạ = 3,2 – 1,6 = 1,6 gam

nCu(NO3)2 = nCu phản xạ 1,664 = 0,025 mol

→ mCu(NO3)2 = 0,025.188 = 4,7 gam

nFe(NO3)2=nFe=2,856 = 0,05 mol

→ mFe(NO3)2 = 0,05.180 = 9 gam

→ m muối = 4,7 + 9 = 13,7 gam

Bảo toàn electron

→ nNO2 = 2nFe + 2nCu phản ứng = 2. 0,05 + 2. 0,025 = 0,15 mol

→ VNO2=0,15.22,4=3,36(l)

Câu 19: Dung dịch A bao gồm 0,4 mol HCl và 0,05 mol Cu(NO3)2. Cho m gam bột Fe vô hỗn hợp, khuấy đều cho tới Khi phản xạ kết đốc chiếm được hóa học rắn X bao gồm nhị sắt kẽm kim loại sở hữu lượng 0,8m gam. Giả sử thành phầm khử HNO3 có một không hai chỉ mất NO. Giá trị của m bằng:

A. 20 gam.                     

B. 30 gam.                     

C. 40 gam.                     

D. 60 gam.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: C

Sau phản xạ chiếm được lếu láo thích hợp bao gồm 2 sắt kẽm kim loại Fe, Cu → H+ và NO3-, Cu2+ không còn.

Dung dịch chỉ chứa chấp FeCl2: 0,2 mol (bảo toàn Cl- = 0,4 mol), Cu: 0,05 mol
→ m Fe pư = 0,2 .56 = 11,2 gam
→ 0,8m gam sắt kẽm kim loại bao gồm mFe dư = m - 11,2 gam và mCu = 0,05.64 = 3,2 gam
→ 0,8m = 3,2 + m - 0,2.56 → m = 40 gam.

Câu 20: Để khử trọn vẹn 17,6 gam lếu láo thích hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 nên dùng một vừa hai phải đầy đủ 2,24 lít H2 (đo ở đktc). Khối lượng Fe chiếm được là

A. 15 gam.            

B. 17 gam.            

C. 16 gam.            

D. 18 gam.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: C

nH2 = nO vô oxit = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol

mFe = m hỗn thích hợp - mO

→ mFe = 17,6 – 0,1.16

→ mFe = 16 gam

Câu 21: Cách này tại đây rất có thể dùng để làm pha trộn FeO?

A Dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C.                 

B Nhiệt phân Fe(OH)2 trong bầu không khí.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2                              

D. Đốt cháy FeS vô oxi.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: A

Khử Fe2O3 bởi CO vô lò cao ở nhiệt độ phỏng khoảng chừng 500 - 600oC chiếm được FeO là thành phầm chủ yếu.

3Fe2O3 + CO 400°C 2Fe3O4 + CO2

Fe3O4 + CO 500600°C 3FeO + CO2.

Câu 22: Dung dịch loãng chứa chấp lếu láo thích hợp 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,15 mol HCl sở hữu kỹ năng hòa tan tối nhiều lượng Fe là

A. 0,28 gam.                           

B. 1,68 gam.                  

C. 4,trăng tròn gam.                  

D. 3,64 gam.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: D

Lượng Fe phản xạ là tối nhiều nên sau phản xạ chỉ chiếm được muối hạt Fe (II).

NO3 hết, phản xạ tính theo NO3

3Fe + 8H++ 2NO3 3Fe2++ 2NO + 4H2O0,045 0,12     0,03      mol

Fe +       2Fe3+ 3Fe2+0,005  0,01                mol

Fe           + 2H+ Fe2++ H20,015  0,15  4.0,03     mol

nFe = 0,045 + 0,005 + 0,015 = 0,065 mol

→ mFe = 0,065.56 = 3,64 gam.

Câu 23: Có thể pha trộn Fe(OH)3 bởi cách:

A. Cho Fe2O3 tính năng với H2O .

B. Cho Fe2O3 tính năng với NaOH một vừa hai phải đầy đủ.

C. Cho muối hạt sắt(III) tính năng axit mạnh.    

D. Cho muối hạt sắt(III) tính năng hỗn hợp NaOH dư.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: D

Có thể pha trộn Fe(OH)3 bằng phương pháp Cho muối hạt sắt(III) tính năng hỗn hợp NaOH dư

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

Câu 24: Để khử ion Fe3+ vô hỗn hợp trở thành ion Fe2+ rất có thể người sử dụng một lượng dư

A. kim loại Mg.           

B. kim loại Cu.                 

C. kim loại Ba.            

D. kim loại Ag.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: B

A. Không người sử dụng Mg vì như thế dư Mg tiếp tục chiếm được sắt kẽm kim loại sắt

Mg + 2Fe3+ → Mg2+ + 2Fe2+

Mg + Fe2+ → Mg2+ + Fe

B. Dùng lượng dư Cu

Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

C. Không người sử dụng Ba vì như thế Ba phản xạ với nước vô hỗn hợp tạo nên hiđroxit kết tủa với Fe3+

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

3OH- + Fe3+ → Fe(OH)3

D. Ag ko khử được Fe3+

Câu 25: Hòa tan không còn 4 gam lếu láo thích hợp A bao gồm Fe và 1 oxit Fe vô hỗn hợp axit HCl (dư) chiếm được hỗn hợp X. Sục khí Cl2 cho tới dư vô X chiếm được hỗn hợp Y chứa chấp 9,75 gam muối hạt tan. Nếu mang đến 4 gam A tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng dư thì chiếm được V lít NO (sản phẩm khử có một không hai, đktc). Tính V?

A. 0,896               

B. 0,726     

C. 0,747     

D. 1,120

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: C

nFeCl3 = 9,75 : 162,5 = 0,06 mol

Quy thay đổi lếu láo thích hợp A về (Fe và O)

 nFe = nFeCl3 = 0,06 mol → nO = 40,06.5616 = 0,04 mol

Nếu mang đến A tính năng với hỗn hợp HNO3. hướng dẫn toàn electron tao có:

3nFe  = 3nNO + 2nO

→ 3.0,06 = 3.nNO + 2.0,04

→ nNO = 0,033 → VNO = 0,747 lít.

Xem thêm: hai bảng trong một cơ sở dữ liệu quan hệ liên kết với nhau thông qua

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
 • 2Fe + 3Br2 → 2FeBr3
 • Fe + I2 → FeI2
 • 3Fe + 2O2 → Fe3O4
 • 3Fe + 2O2 → 2Fe2O3
 • 2Fe + O2 → 2FeO
 • Fe + S → FeS
 • Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
 • Fe + 2H2SO4 → FeSO4 + H2
 • Fe + H3PO4 → FeHPO4 + H2
 • Fe + 2H3PO4 → Fe(H2PO4)2 + H2
 • 3Fe + 2H3PO4 → Fe3(PO4)2 + 3H3
 • 10Fe + 36HNO3 → 10Fe(NO3)3 + 3N2+ 18H2O
 • 8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O
 • Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
 • 8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O
 • Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
 • 2Fe + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + S + 2H2O
 • 8Fe + 15H2SO4 → 4Fe2(SO4)3 + H2S + 12H2O
 • Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
 • Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
 • Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag
 • Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Pb
 • Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4
 • Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2
 • Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2
 • Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2
 • Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2
 • Fe + H2O → FeO + H2
 • 3Fe + 4H2O → 4H2 ↑ + Fe3O4
 • 2Fe + 3H2O2 → 2Fe(OH)3
 • Fe + 8HCl + Fe3O4 → 4FeCl2 + 4H2O
 • 2Fe + 3F2 → 2FeF3
 • 10Fe + 6KNO3 → 5Fe2O3 + 3K2O + 3N2
 • Fe + 4HCl + KNO3 → 2H2O + KCl + NO ↑ + FeCl3
 • Fe + 4HCl + NaNO3→ 2H2O + NaCl + NO ↑ +FeCl3
 • Fe + Fe2O3 →3FeO
 • Fe + Fe3O4 → 4FeO
 • Fe + HgS → FeS + Hg
 • 2Fe + 3SO2 →FeSO3 + FeS2O3
 • 4Fe + 5O2 + 3Si → Fe2SiO4 + 2FeSiO3
 • Fe + 2HBr → H2 ↑ + FeBr2
 • Fe + 2NaHSO4 → H2 ↑ + Na2SO4 + FeSO4

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-sat-fe.jsp