he may be shy now

Câu hỏi:

27/03/2020 38,721

Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning lớn the underlined part in each of the following questions.

He may be shy now, but he’ll soon come out of his shell when he meets the right girl.

Bạn đang xem: he may be shy now

B. become confident

Đáp án chủ yếu xác

Chọn B

Kiến thức: Từ đồng nghĩa tương quan.

Giải thích:

come out of his shell: trở thành thỏa sức tự tin rộng lớn Khi chuyện trò với những người khác

hole: ẩn nấp

become confident: trở thành tự động tin

shed: lột vỏ

become shy: trở thành quan ngại ngùng

=> come out of his shell = become confident

Tạm dịch: Bây giờ, rất có thể anh ấy còn quan ngại ngùng, tuy nhiên anh ấy tiếp tục sớm trở thành thỏa sức tự tin Khi bắt gặp cô nàng tương thích.

Đáp án: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

His father used lớn be a __________ professor at the university. Many students worshipped him.

A. distinguishing

B. distinct

C. distinctive

D. distinguished

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Every __________ piece of equipment was sent lớn the fire.

A. disposable

B. consumable

C. spendable

D. available

Xem thêm: hiến chương được xem là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức liên hợp quốc vì

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentences that best completes each of the following exchanges.

Jenny: “I think higher living standard is one of the reason that many people want lớn be a đô thị dweller.” Mark: “__________”

A. Why not?

B. I couldn’t agree more.

C. It’s nice of you lớn say so sánh.

D. That’s quite all right.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

__________ as a masterpiece, a work of art must transcend the ideals of the period in which it was created.

A. In order lớn be ranking

B. Ranking

C. Being ranked

D. To be ranked

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

He bought a lot of books, none of them he has ever read.

A. bought

B. none

C. them

D. has ever read

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

There is few evidence that the children in language classrooms learn foreign languages any better than thở adults in similar classroom situation.

A. few evidence

B. in language classrooms 

C. any better

Xem thêm: tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng

D.  classroom situation