hiện vật nào sau đây tiêu biểu cho trình độ chế tác của cư dân văn lang âu lạc