john a book when i saw him

Câu hỏi:

05/04/2020 36,854

D. was reading

Bạn đang xem: john a book when i saw him

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

John đang được xem sách khi tôi nhận ra anh ấy.

Việc tôi nhận ra anh ấy sử dụng quá khứ đơn => hành vi đang được gọi xảy tiếp tục nhập quá

khứ => sử dụng quá khứ tiếp tục.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following sentences.

I can’t vì thế the test because it is too difficult.

A. If the test isn’t too difficult, I can vì thế it.

B. If the test weren’t too difficult, I could vì thế it.

C. If the test weren’t too difficult, I can vì thế it.

D. If the test hadn’t been too difficult, I could vì thế it.

Câu 2:

Choose the option among A, B, C, D which needs correcting vĩ đại make a complete sentence.

No one in our office wants to drive vĩ đại work because of there are always traffic jams at rush hour.

A. wants

B. because of

C. are

D. at rush hour

Câu 3:

John: “I didn’t pass my driving test.”  -  Anna: “___________!"

A. Better luck next time

Xem thêm: hiến chương được xem là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức liên hợp quốc vì

B. So poor

C. Congratulations

D. That was nice of them

Câu 4:

Let’s go vĩ đại the beach this weekend, ___________?

A. vì thế we

B. shall we

C. will we

D. don’t we

Câu 5:

Remember vĩ đại take ___________your shoes when you go into the temple.

A. up

B. in

C. with

D. off

Câu 6:

Choose the option among A, B, C, D which needs correcting vĩ đại make a complete sentence.

In 1960 John F. Kennedy became the youngest man ever to elect president of the US.

A. In 1960

B. became

C. ever

Xem thêm: which of the following is not true according to the passage

D. elect