peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure

Câu hỏi:

08/12/2019 18,029

Bạn đang xem: peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure

B. Ala-Gly-Ala-Gly.       

C. Ala-Ala-Gly-Gly.       

D. Gly-Gly

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án D.

Vì Gly–Gly là đipeptit nên không tồn tại phản xạ màu sắc biure.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này tại đây là sai?

A. Protein giản dị được tạo nên trở nên kể từ những gốc α-amino axit.

B. Tripeptit Gly–Ala–Gly đem phản xạ màu sắc biure với Cu(OH)2.

C. Trong phân tử đipeptit mạch hở đem nhị links peptit.

D. Tất cả những peptit đều sở hữu kỹ năng nhập cuộc phản xạ thủy phân.

Câu 2:

Số đồng phân cấu trúc của amin bậc một đem nằm trong công thức phân tử C4H11N là:

A. 3. 

B. 2.  

C. 5.  

D. 4.

Câu 3:

Dãy bao gồm những hóa học được bố trí theo đòi trật tự tăng dần dần lực bazơ kể từ trái khoáy lịch sự nên là:

A. Phenylamin, amoniac, etylamin.

Xem thêm: đại học bách khoa đà nẵng điểm chuẩn 2022

B. Etylamin, phenylamin, amoniac.

C. Etylamin, amoniac, phenylamin.

D. Phenylamin, etylamin, amoniac.

Câu 4:

Anilin không tác dụng với:

A. Nước brom     

B. Dung dịch HCl 

C. Dung dịch NaOH      

D. Dung dịch HNO2

Câu 5:

Chất này tại đây một vừa hai phải phản xạ với hỗn hợp NaOH một vừa hai phải phản xạ với hỗn hợp HCl?

A. Anilin    

B. Alanin    

C. Phenylamoni clorua   

D. Metylamin

Câu 6:

Công thức phân tử của glyxin là:

A. C2H7O2N        

B. C3H7O2N          

C. C2H5O2N         

Xem thêm: ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở f1 vì

D. C3H9O2N