polime nào sau đây là polime thiên nhiên

Câu hỏi:

01/04/2020 58,321

D. Amilozơ.

Bạn đang xem: polime nào sau đây là polime thiên nhiên

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Cao su vạn vật thiên nhiên là polime của isopren chứ cao su thiên nhiên isopren là cao su thiên nhiên tổng hợp

Do vẫn gọi là cao su thiên nhiên isopren rồi tức là tổ hợp kể từ isopren vật liệu là ko bất ngờ rồi

là cao su thiên nhiên tổng hợp

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Polime này tại đây nằm trong loại polime thiên nhiên?

A. Polietilen.

B. Polistiren.

C. Tinh bột.

D. Polipropilen.

Câu 2:

Phân tử polime này tại đây chỉ chứa chấp nhì yếu tắc C và H?

A. Poli(vinyl axetat).

B. Polietilen.

C. Poliacrilonitrin.

D. Poli(vinyl clorua).

Câu 3:

Polime này sau đấy là polime chào bán tổng hợp?

A. Tơ olon.

B. Tơ tằm.

Xem thêm: nhân đa thức với đa thức

C. Tơ nilon-6.

D. Tơ visco.

Câu 4:

Dãy này tại đây chỉ chứa chấp những polime thiên nhiên?

A. Poli(vinyl clorua), tinh ma bột, xenlulozơ.

B. Protein, tinh ma bột, polietilen.

C. Protein, xenlulozơ.

D. Protein, tinh ma bôt, xenlulozơ.

Câu 5:

Chất này sau đây không phải là polime?

A. Chất Khủng.

B. Xenlulozơ.

C. Poli(vinyl clorua).

D. Polibuta-1,3-đien.

Câu 6:

Trong bộ phận chất hóa học của polime này sau đây không có yếu tắc oxi?

A. Tơ nilon-7.

B. Tơ nilon-6.

C. Tơ olon.

Xem thêm: âm mưu cơ bản của chiến lược chiến tranh đặc biệt là

D. Tơ nilon-6,6.