tần số tương đối của một alen được tính bằng

hint-header

Cập nhật ngày: 15-12-2022

Bạn đang xem: tần số tương đối của một alen được tính bằng


Chia sẻ bởi: Nguyễn Đăng Hòa


Tần số kha khá của một alen được xem tự tỉ trọng xác suất

số giao phó tử đem alen bại vô quần thể.

B

những loại gen của đem alen bại vô quần thể

C

số tế bào lưỡng bội đem alen bại vô quần thể.

D

những loại hình của alen bại vô quần thể

Chủ đề liên quan

Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự

A

rơi rụng ổn định ấn định tần số kha khá của những alen vô quần thể ngẫu phối.

B

rơi rụng ổn định ấn định tần số những thể đồng ăn ý vô quần thể ngẫu phối.

C

ổn định ấn định về tần số alen và bộ phận loại gen vô quần thể ngẫu phối.

D

rơi rụng cân đối bộ phận loại gen vô quần thể ngẫu phối.

Một trong mỗi ĐK cần thiết nhất nhằm quần thể kể từ ko cân đối gửi trở nên quần thể cân đối về bộ phận loại gen là gì?

A

Cho quần thể sinh đẻ hữu tính.

C

Cho quần thể sinh sinh ra chăm sóc.

D

Cho quần thể giao hợp tự tại.

Một quần thể ở tình trạng cân đối Hacđi-Vanbec sở hữu 2 alen D, d ; vô bại số thành viên dd cướp tỉ trọng 16%. Tần số kha khá của từng alen vô quần thể là bao nhiêu?

Điều này không đúng lúc nói đến những ĐK nghiệm trúng của ấn định luật Hacdi-Vanbec?

A

Quần thể sở hữu độ dài rộng rộng lớn.

B

Có hiện tượng lạ di nhập gen.

C

Không sở hữu tinh lọc ngẫu nhiên.

D

Các thành viên giao hợp tự tại.

Bệnh bạch tạng tự gen lặn phía trên NST thông thường qui ấn định. Tại thị xã A sở hữu 106 người, sở hữu 100 người bị căn bệnh bạch tạng. Xác suất phát hiện người thông thường sở hữu loại gen dị ăn ý là:

Một quần thể thuở đầu sở hữu 140 thành viên sở hữu loại gen AA, 220 thành viên sở hữu loại gen Aa và 640 thành viên sở hữu loại gen aa. Tần số alen A và a vô quần thể thứu tự là:

Tần số những alen của quần thể không bao giờ thay đổi vô tình huống này sau đây?

A

QT tự động thụ và quần thể ngẫu phối.

C

QT giao hợp tình cờ và quần thể giao hợp sở hữu lựa lựa chọn.

Ý nghĩa này sau đây không nên là của ấn định luật Hacđi – Vanbec?

A

Giải mến vô vạn vật thiên nhiên sở hữu những quần thể và đã được giữ lại ổn định ấn định qua quýt thời hạn dài

B

Phản ánh tình trạng động của quần thể, lý giải hạ tầng của việc tiến bộ hóa

C

cũng có thể suy đi ra tỉ trọng loại gen và tần số kha khá của những alen kể từ tỉ trọng những loại loại hình

D

Từ tỉ trọng thành viên sở hữu tính trạng lặn đột trở nên hoàn toàn có thể suy đi ra được tần số của alen lặn đột trở nên bại vô quần thể

Điều này tại đây về quần thể tự động phối là không đúng?

A

Quần thể bị phân dần dần trở nên những loại thuần sở hữu loại gen không giống nhau.

B

Sự tinh lọc ko tạo nên hiệu suất cao so với con cái con cháu của một thành viên thuần chủng tự động thụ phấn.

C

Số thành viên đồng ăn ý tăng, số thành viên dị ăn ý tách.

D

Quần thể thể hiện tính nhiều hình.

Số thành viên dị ăn ý càng ngày càng tách, đồng ăn ý càng ngày càng tăng thể hiện rõ ràng nhất ở:

A

quần thể giao hợp sở hữu lựa lựa chọn.

B

quần thể tự động phối và ngẫu phối.

Trong quần thể tự động phối, bộ phận loại gen của quần thể sở hữu xu hướng

A

tăng tỉ trọng thể dị ăn ý, hạ thấp tỉ lệ thể đồng ăn ý.

B

Xem thêm: Tiến lên miền Nam iOS - Tải Game Miễn Phí, Kiếm Thưởng Liền Tay

giữ lại tỉ trọng số thành viên ở tình trạng dị ăn ý tử.

C

phân hoá đa dạng và phong phú và đa dạng và phong phú về loại gen.

D

phân hóa trở nên những loại thuần sở hữu KG không giống nhau.

Cấu trúc DT của quần thể thuở đầu : 0,2 AA + 0,6 Aa + 0,2 aa = 1. Sau 2 mới tự động phối thì cấu hình DT của quần thể tiếp tục là:

A

0,35 AA + 0,30 Aa + 0,35 aa = 1.

B

0,425 AA + 0,15 Aa + 0,425 aa = 1.

C

0,25 AA + 0,50Aa + 0,25 aa = 1.

D

0,4625 AA + 0,075 Aa + 0,4625 aa = 1.

Đặc điểm về cấu hình DT của một quần thể tự động phối vô vạn vật thiên nhiên như vậy nào?

A

Có cấu hình DT ổn định ấn định.

B

Các thành viên vô quần thể sở hữu loại gen hệt nhau.

C

Phần rộng lớn những gen ở tình trạng đồng ăn ý.

D

Quần thể càng ngày càng thoái hoá.

Xét 1 quần thể ngẫu phối bao gồm 2 alen A, a phía trên NST thông thường. Gọi p, q thứu tự là tần số của alen A, a (p, q 0 ; p + q = 1). Theo Hacđi-Vanbec bộ phận KG của quần thể đạt tình trạng cân đối sở hữu dạng:

A

p2AA + 2pqAa + q2aa = 1

B

p2Aa + 2pqAA + q2aa = 1

C

q2AA + 2pqAa + q2aa = 1

D

p2aa + 2pqAa + q2AA = 1

Quần thể này tại đây sở hữu bộ phận loại gen đạt tình trạng cân nặng bằng?

A

2,25%AA: 25,5%Aa: 72,25%aa

Tần số kha khá của một alen được xem tự tỉ trọng xác suất

A

số giao phó tử đem alen bại vô quần thể.

B

những loại gen của đem alen bại vô quần thể

C

số tế bào lưỡng bội đem alen bại vô quần thể.

D

những loại hình của alen bại vô quần thể

Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự

A

rơi rụng ổn định ấn định tần số kha khá của những alen vô quần thể ngẫu phối.

B

rơi rụng ổn định ấn định tần số những thể đồng ăn ý vô quần thể ngẫu phối.

C

ổn định ấn định về tần số alen và bộ phận loại gen vô quần thể ngẫu phối.

D

rơi rụng cân đối bộ phận loại gen vô quần thể ngẫu phối.

Một trong mỗi ĐK cần thiết nhất nhằm quần thể kể từ ko cân đối gửi trở nên quần thể cân đối về bộ phận loại gen là gì?

A

Cho quần thể sinh đẻ hữu tính.

C

Cho quần thể sinh sinh ra chăm sóc.

D

Cho quần thể giao hợp tự tại.

Một quần thể ở tình trạng cân đối Hacđi-Vanbec sở hữu 2 alen D, d ; vô bại số thành viên dd cướp tỉ trọng 16%. Tần số kha khá của từng alen vô quần thể là bao nhiêu?

Điều này không đúng lúc nói đến những ĐK nghiệm trúng của ấn định luật Hacdi-Vanbec?

A

Quần thể sở hữu độ dài rộng rộng lớn.

B

Có hiện tượng lạ di nhập gen.

C

Xem thêm: nghị luận tình yêu thương

Không sở hữu tinh lọc ngẫu nhiên.

D

Các thành viên giao hợp tự tại.