tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên

I. Tỷ lệ tăng số lượng dân sinh tự động nhiên

1. Khái niệm, cách thức tính

Bạn đang xem: tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên

Tỷ lệ tăng số lượng dân sinh tự nhiên là nấc chênh chéo thân mật số sinh và số bị tiêu diệt đối với số lượng dân sinh khoảng nhập kỳ nghiên cứu và phân tích, hoặc vị hiệu số giữa tỷ suất sinh thô với tỷ suất chết thô của dân số nhập kỳ (thường tính mang đến 1 năm lịch).

Công thức tính:

NIR

=  B – D ×

1000 = CBR – CDR


Ptb

Trong đó:

NIR     : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên;

B         : Số sinh nhập năm;

D         : Số chết nhập năm;

Ptb       : Dân số trung bình (hoặc số lượng dân sinh với cho tới ngày thứ nhất mon 7) của năm;

CBR    : Tỷ suất sinh thô;

CDR   : Tỷ suất chết thô.

2. Phân tổ căn nhà yếu: Thành thị/nông thôn.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

– Tổng khảo sát số lượng dân sinh và căn nhà ở;

– Điều tra số lượng dân sinh và nhà tại thân mật kỳ;

– Điều tra dịch chuyển số lượng dân sinh và plan hóa mái ấm gia đình.

5. Cơ quan lại phụ trách tích lũy, tổng hợp: Tổng viên Thống kê; Cục Thống kê.

II. Tỷ lệ tăng số lượng dân sinh chung

Xem thêm: điểm chuẩn đại học kinh tế tphcm

1. Khái niệm, cách thức tính

Tỷ lệ tăng dân số cộng đồng (gọi tắt là tỷ trọng tăng dân số) là tỷ suất mà theo đòi đó dân số được tạo thêm (hay giảm đi) nhập một thời kỳ (thường tính mang đến 1 năm lịch) tự tăng tự nhiên và thiên cư thuần, được biểu thị bằng tỷ lệ Tỷ Lệ so sánh với dân số trung bình (hay dân số có đến giữa năm).

Công thức tính:

GR = CBR – CDR + IMR – OMR

Trong đó:

GR      : Tỷ lệ tăng dân số chung;

CBR    : Tỷ suất sinh thô;

CDR   : Tỷ suất chết thô;

IMR    : Tỷ suất nhập cư;

OMR  : Tỷ suất xuất cư.

Hay:                                   GR = NIR + NMR

Trong đó:

NIR     : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên;

NMR  : Tỷ lệ thiên cư thuần.

2. Phân tổ căn nhà yếu: Thành thị/nông thôn.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

– Tổng khảo sát số lượng dân sinh và căn nhà ở;

Xem thêm: viết đoạn văn từ 7 đến 10 câu

– Điều tra số lượng dân sinh và nhà tại thân mật kỳ;

– Điều tra dịch chuyển số lượng dân sinh và plan hóa mái ấm gia đình.

5. Cơ quan lại phụ trách tích lũy, tổng hợp: Tổng viên Thống kê; Cục Thống kê.