tiếng anh 7 global success unit 1


1. Listen and read. 2. Read the conversation again and and write T (True) or F (False). 3. Write the words and phrases from the box under the correct pictures. Then listen, kiểm tra, and repeat. 4. Work in pairs. Write the hobbies from 3 in the suitable columns. 5. (Game) Find someone who...

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 global success unit 1

Video chỉ dẫn giải

My favourite hobby

(Sở quí yêu thương quí của tôi)

1. Listen and read.

(Nghe và hiểu.)

Ann: Your house is very nice, Trang

Trang: Thanks! Let’s go upstairs. I’ll show you my room.

Ann: I love your dollhouse. It’s amazing. Did you make it yourself?

Trang: Yes. My hobby is building dollhouses.

Ann: Really? Is it hard lớn build one?

Trang: Not really. All you need is some cardboard and glue. Then just use a bit of creativity. What vì thế you vì thế in your không tính tiền time?

Ann: I lượt thích horse riding.

Trang: That’s rather unusual. Not many people vì thế that.

Ann: Actually, it’s more common than vãn you think. There are some horse riding clubs in Ha Noi now. I go lớn the Riders’ Club every Sunday.

Trang: I’d love lớn go lớn your club this Sunday. I want lớn learn how lớn ride.

Ann: Sure. My lesson starts at 8 a.m.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Ann: Ngôi ngôi nhà của khách hàng cực kỳ đẹp mắt, Trang.

Trang: Cảm ơn! Đi lên lầu lên đường, tôi tiếp tục chỉ cho mình chống của tôi.

Ann: Tôi yêu thương mái nhà búp bê của khách hàng. Nó thiệt ấn tượng. Quý khách hàng tự động thực hiện cái cơ à?

Trang: Đúng vậy. Sở quí của tôi là kiến thiết những mái nhà búp bê.

Ann: Thật không? Có khó khăn nhằm kiến thiết một chiếc không?

Trang: Không hẳn. Tất cả những gì bạn phải là một vài bìa cứng và keo dán giấy dán. Sau cơ, chỉ việc dùng một chút ít phát minh. Quý khách hàng tiếp tục làm cái gi nhập thời hạn rảnh rỗi?

Ann: Tôi quí cưỡi ngựa.

Trang: Điều cơ khá không bình thường. Không có rất nhiều người thực hiện như thế.

Ann: Thực rời khỏi, nó phổ cập rộng lớn các bạn suy nghĩ. Hiện ni đem một vài câu lạc cỗ cưỡi ngựa ở Thành Phố Hà Nội. Tôi cho tới Câu lạc cỗ Cưỡi ngựa nhập Chủ nhật mặt hàng tuần.

Trang: Tôi cực kỳ mong muốn cho tới câu lạc cỗ của khách hàng nhập Chủ nhật này. Tôi mong muốn học tập cơ hội cưỡi ngựa.

Ann: Chắc chắn rồi. Lớp học tập của tôi chính thức khi 8 giờ sáng sủa.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again and and write T (True) or F (False)

(Đọc lại bài bác đối thoại và viết lách Đúng (T) hoặc Sai (F).)

1. Trang needs help with building dollhouses.

2. Trang uses glue and cardboard lớn build her dollhouse.

3. To build a dollhouse, you need lớn use your creativity.

4. Ann goes lớn a horse riding club every Sunday.

5. Ann’s lesson starts at 8 p.m.

Lời giải chi tiết:

1. F

2. T

3. T

4. T

5. F

1. F

Trang needs help with building dollhouses.

(Trang cần thiết sự hỗ trợ nhằm xây mái nhà búp bê.)

Thông tin: Ann: ... Did you make it yourself? 

                 (... Quý khách hàng tiếp tục tự động thực hiện mang lại mình?)

                Trang: Yes. My hobby is building dollhouses.

                (Vâng. Sở quí của tôi là kiến thiết những mái nhà búp bê.)

2. T

Trang uses glue and cardboard lớn build her dollhouse.

(Trang dùng keo dán giấy dán và bìa cứng nhằm xây nhà ở búp bê của cô ấy ấy.)

Thông tin: Trang: Not really. All you need is some cardboard and glue.

(Không hẳn. Tất cả những gì bạn phải là một vài bìa cứng và keo dán giấy dán.)

3. T

To build a dollhouse, you need lớn use your creativity.

(Để xây nhà ở búp bê, bạn phải sử sự phát minh của khách hàng.)

Thông tin: ... Then just use a bit of creativity.

(Sau cơ các bạn chỉ việc dùng một chút ít sáng sủa tạo)

4. T

Ann goes lớn a horse riding club every Sunday.

(Ann tiếp cận câu lạc cỗ cưỡi ngựa nhập Chủ nhật mặt hàng tuần.)

Thông tin: Ann: ...I go lớn the Riders’ Club every Sunday.

(Tôi cho tới Câu lạc cỗ Cưỡi ngựa nhập Chủ nhật mặt hàng tuần.)

5. F

Ann’s lesson starts at 8 p.m.

(Lớp học tập của Ann chính thức nhập 8 giờ tối.)

Thông tin: Ann: Sure. My lesson starts at 8 a.m.

(Lớp học tập của tôi chính thức khi 8 giờ sáng sủa.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Write the words and phrases from the box under the correct pictures. Then listen, kiểm tra, and repeat.

(Viết kể từ và cụm kể từ từ vỏ hộp nhập bên dưới từng hình ảnh. Sau cơ nghe, đánh giá và tái diễn.)

building dollhouses

collecting teddy bears

making models

horse riding

gardening

collecting coins

Phương pháp giải:

- building dollhouses: xây ngôi nhà búp bê

- collecting teddy bears: thu thập gấu bông

- making models: làm tế bào hình

- horse riding: cưỡi ngựa

- gardening: làm vườn

- collecting coins: thu thập đồng xu/ chi phí xu

Lời giải chi tiết:

1. making model 

2. riding horse 

3. collecting coins 

4. gardening 

5. building dollhouses 

6. collecting teddy bears 

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: phân tích nhân vật quản ngục

4. Work in pairs. Write the hobbies from 3 in the suitable columns.

(Làm việc theo gót group. Viết những sở trường kể từ Bài 3 nhập cột phù hợp.)

doing things

making things

collecting things

Add some other hobbies lớn each column

(Thêm một vài sở trường không giống vào cụ thể từng cột.)

Lời giải chi tiết:

doing things

(làm việc gì đó)

making things

(tạo rời khỏi đồ gia dụng vật)

collecting things

(thu thập đồ gia dụng vật)

- gardening (làm vườn)

- horse riding (cưỡi ngựa)

- making model (làm tế bào hình)

- building dollhouses (xây ngôi nhà búp bê)

- collecting teddy bears (thu thập gấu bông)

- collecting coins (thu thập đồng xu)

Other hobbies (Một vài ba sở trường khác):

- doing things: listening lớn music (nghe nhạc), reading books (đọc sách),...

- making things: cooking (nấu ăn), baking (làm bánh),...

- collecting things: collecting stamp (sưu tập luyện tem), collecting old books (sưu tập luyện sách cũ),...

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. (Game) Find someone who...

((Trò chơi) Tìm một người ...

Work in groups. Ask your classmates which hobbies they lượt thích. Use the question “Do you lượt thích...?”. Write the students’ names in the table below. Which hobby is the most popular?

(Làm việc theo gót group. Hỏi các bạn nằm trong lớp của khách hàng coi chúng ta quí những sở trường nào là. Sử dụng thắc mắc “Bạn đem quí ...?”. Viết thương hiệu những học viên nhập bảng sau đây. Sở quí nào là là phổ cập nhất?)

Find someone who likes...

(Tìm rời khỏi người quí....)

horse riding

building dollhouses

collecting teddy bears

collecting coins

gardening

making models

Phương pháp giải:

Đặt thắc mắc mang lại chúng ta nằm trong lớp nhằm điền nhập bảng với cấu tạo “Do you lượt thích...?” (Bạn đem quí....) và các bạn còn sót lại tiếp tục trả lời: “Yes, I vì thế.” (Vâng, tôi quí.) hoặc “No, I don’t.” (Không, tôi ko quí.)

Lời giải chi tiết:

Nam: Do you lượt thích horse riding? 

(Bạn đem quí cưỡi ngựa không?)

Minh: Yes, I vì thế. 

(Vâng, tôi quí.)

Nam: Do you lượt thích building dollhouses? 

(Bạn đem quí xây nhà ở búp bê không?)

Linh: Yes, I vì thế. 

(Vâng, tôi quí.)

Nam: Do you lượt thích collecting teddy bears? 

(Bạn đem quí tích lũy gấu bông không?)

My: Yes, I vì thế. 

(Vâng, tôi quí.)

Nam: Do you lượt thích collecting coins? 

(Bạn đem quí tích lũy đồng xu không?)

Mai: Yes, I vì thế.

(Vâng, tôi quí.)

Nam: Do you lượt thích gardening?

(Bạn đem quí thực hiện vườn không?)

Phong: Yes, I vì thế.

(Vâng, tôi quí.)

Nam: Do you lượt thích making models? 

(Bạn đem quí thực hiện quy mô không?)

Huy: Yes, I vì thế. 

(Vâng, tôi quí.)

horse riding (cưỡi ngựa)

Minh

building dollhouses (xây ngôi nhà búp bê)

Linh

collecting teddy bears (sưu tầm gấu bông)

My

collecting coins (sưu tầm chi phí xu)

Mai

gardening (làm vườn)

Phong

making models (làm tế bào hình)

Huy

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 A Closer Look 1

  1. Complete the words webs below with the words from the box. 2. Complete the sentences, using the -ing size of the verbs from the box. 3. Look at the pictures and say the sentences. Use suitable verbs of liking or disliking and the -ing size. 4. Listen and repeat. Pay attention lớn the sounds /ə/ and /ɜː/ 5. Listen lớn the sentences and pay attention lớn the underlined parts. Tick the appropriate sounds. Practise the sentences.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 A Closer Look 2

  1. Match the sentences (1-5) lớn the correct uses (a-c). 2. Complete the sentences. Use the present simple size of the verbs. 3. Fill in each blank with the correct size of the verb in brackets. 4. Write complete sentences, using the given words and phrases. You may have lớn change the words or add some. 5. (Game) Sentence race. Work in groups.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Communication

  1. Listen and read the dialogue below. Pay attention lớn the questions and answers. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about what you lượt thích and don't lượt thích doing. 3. Answer the questions. Fill in column A with your answers. 4. Now interview your friends, using the question in 3. Write his/ her answers in column B. 5. Compare your answer with your friend's. Then present them lớn the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 1

  1. Work in pairs. Look at the picture and discuss the questions below. 2. Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B. 3. Read the text again. Complete each sentence with no more than vãn THREE words. 4. Work in pairs. Match each hobby with its benefit(s). One hobby may have more than vãn one benefit. 5. Work in groups. Ask one another the following questions. Then present your partners' answers lớn the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 2

  1. Look at the picture. What hobby is it? Do you think it is a good hobby? Why or why not? 2. Listen lớn an interview about Trang’s hobby. Fill in each blank in the mind map with ONE word or number. 3. What is your hobby? Fill in the blanks below. 4. Now write a paragraph of about 70 words about your hobby. Use the notes in 3. Start your paragraph as shown below.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: tại sao nói lực là một đại lượng vectơ

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.