tiếng anh 8 unit 11 looking back

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 11 looking back

Video chỉ dẫn giải

1. Write the correct khuông of the words in brackets.

(Viết mẫu mã đích thị của kể từ nhập ngoặc.)

1. My friend said he really enjoyed doing (science) _______ experiments and finding out how things worked.

2. Production of these chemicals causes serious (environment) _______ pollution.

3. There have been major new (develop) _______ in space research and satellite technology.

4. It is known that new scientific (discover) _______ are being made all the time.

5. It seems (natural) _______ for a child to tát spend ví much time by himself or herself.

Phương pháp giải:

- science (n): khoa học

- environment (n): môi trường

- develop (v): trừng trị triển

- discover (v): nhà đá phá

- natural (adj): thuộc sở hữu tự động nhiên

Lời giải chi tiết:

1. scientific

2. environmental

3. developments

4. discoveries

5. unnatural

 

1. May friend said he really enjoyed doing scientific experiments and finding out how things worked.

(Bạn tôi trình bày cô ấy quí thực hiện thử nghiệm khoa học tập và mò mẫm rời khỏi cơ hội tuy nhiên những loại sinh hoạt.)

Giải thích: Trước danh kể từ "experiments" cần thiết tính kể từ => scientific (adj): mang ý nghĩa khoa học

2. Production of these chemicals causes serious environmental pollution.

(Việc phát hành rời khỏi những hóa hóa học này tạo ra ô nhiễm và độc hại môi trường xung quanh nguy hiểm.)

Giải thích: Trước danh kể từ "pollution" cần thiết tính kể từ => environmental (adj): thuộc sở hữu môi trường

3. There have been major new developments in space research and satellite technology.

(Có sự cách tân và phát triển rộng lớn, mới mẻ nhập nghiên cứu và phân tích không khí và technology vệ tinh ranh.)

Giải thích: Sau "there have been" cần thiết danh kể từ số nhiều => developments (pl.n): sự trừng trị triển

4. It is known that new scientific discoveries are being made all the time.

(Người tớ hiểu được những mày mò khoa học tập mới mẻ đang rất được triển khai xuyên suốt.)

Giải thích: Trước doongjd kể từ "are" cần thiết danh kể từ số nhiều vào vai trò công ty ngữ => discoveries (n): sự nhà đá phá

5. It seems unnatural for a child to tát spend too much time by himself or herself.

(Dường như ko đương nhiên cho 1 đứa bé xíu dành riêng rất nhiều thời hạn mang đến chủ yếu nó.)

Giải thích: Sau "seem" là tính kể từ, xét về nghĩa cần thiết tính kể từ đem nghĩa xấu đi => unnatural (adj): ko tự động nhiên

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2.  Complete the word trang web with the fields that could benifit from science and technology.

(Hoàn trở thành lưới kể từ với những nghành nghề dịch vụ tuy nhiên rất có thể đem đến quyền lợi kể từ khoa học tập và technology.)

Lời giải chi tiết:

engineering (kĩ thuật)

farming (nuôi trồng)

home life (gia đình)

entertainment (giải trí)

energy (năng lượng)

medicine (dược phẩm)

space exploration (khám huỷ vũ trụ)

communication (giao tiếp)

architecture (kiến trúc)

leisure (lợi ích)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Fill each gap with a word from the box to tát complete the passage. 

(Điền nhập vị trí trống rỗng với cùng một kể từ nhập khuông nhằm hoàn thiện đoạn văn.)

science                   inventions                 inventing                   benefits               productive               laboratory

Thomas Edison was one of the greatest inventors of the world. He was responsible for more than vãn one thousand (1) _______ including the electric light bulb and the record player. He also created the world's first industrial research (2) _______.

Edison was born in 1847 in Ohio, USA. When he was 10 years old, he mix up a small laboratory after he had read a (3) _______ book his mother showed him. In 1869, he borrowed some money and began to tát make inventions. In 1876 he built a new laboratory ví that he could spend all his time (4) _______. He planned to tát turn out minor inventions every ten days and a ‘big trick' every six months. He developed many devices that brought great (5) _______ to tát people's life. He once said that the value of an idea lắc in the using of it. Edison died in 1931, after having a remarkably (6) _______  life.

Phương pháp giải:

- science (n): khoa học

- inventions (plr.n): sự trừng trị minh

- inventing (V-ing): phát minh

- benefits (plr.n): lợi ích

- productive(adj): hiệu suất cao

- laboratory (n): phòng thí nghiệm

Lời giải chi tiết:

1. inventions

2. laboratory

3. science

4. inventing

5. benefits

6. productive

Thomas Edison was one of the greatest inventors of the world. He was responsible for more than vãn one thousand (1) inventions including the electric light bulb and the record player. He also created the world’s first industrial research (2) laboratory.
Edison was born in 1847 in Ohio, USA. When he was 10 years old, he mix up a small laboratory after he had read a (3) science book his mother showed him. In 1869, he borrowed some money and began to tát make inventions. In 1876 he built a new laboratory ví that he could spend all his time (4) inventing. He planned to tát turn out minor inventions every ten days and a ‘big trick’ every six months. He developed many devices that brought great (5) benefits to people’s life. He once said that the value of an idea lắc in the using of it. Edison died in 1931, after having a remarkably (6) productive life.

Giải thích:

(1) one thousand + danh kể từ số nhiều

(2) Sau tính kể từ "industrial" và danh kể từ "research" cần thiết một danh kể từ nữa sẽ tạo trở thành cụm danh kể từ => industrial research laboratory (n.p): chống thử nghiệm nghiên cứu và phân tích công nghiệp

(3) Sau mạo kể từ "a" và trước danh kể từ "book" cần thiết một tính kể từ hoặc danh kể từ sẽ tạo trở thành cụm danh kể từ => a science book: sách khoa học

(4) Cấu trúc: spend time + Ving (dành thời hạn thao tác gì)

(5) Sau tính kể từ "great" cần thiết danh từ 

(6) Sau trạng kể từ "remarkably" và trước danh kể từ "life" cần thiết tính kể từ.

Tạm dịch:

Thomas Edison là 1 trong trong mỗi ngôi nhà sáng tạo lớn số 1 bên trên trái đất. Ông vẫn sáng tạo rời khỏi rộng lớn 1000 sáng tạo bao hàm đèn điện năng lượng điện và máy thu thanh. Ông đã và đang đưa đến chống thử nghiệm nghiên cứu và phân tích trước tiên trái đất. Edison sinh vào năm 1847 ở Ohio, Mỹ. Khi ông 10 tuổi hạc, ông vẫn dựng một chống thử nghiệm nhỏ sau khoản thời gian ông phát âm một cuốn sách khoa học tập tuy nhiên u ông mang đến coi. Vào năm 1869, ông vẫn mượn không nhiều chi phí và chính thức thực hiện sáng tạo. Trong năm 1876 ông vẫn thiết kế một chống thử nghiệm mới mẻ nhằm tuy nhiên ông rất có thể dành riêng toàn bộ thời hạn của tôi nhằm sáng tạo. Ông lên plan đã cho ra những sáng tạo nhỏ sau từng 10 ngày và một sáng tạo rộng lớn sau từng 6 mon. Ông vẫn cách tân và phát triển nhiều trang bị tuy nhiên mang tới quyền lợi rộng lớn mang đến cuộc sống thường ngày nhân loại. Ông từng bảo rằng độ quý hiếm của một phát minh nằm ở vị trí việc dùng nó. Edison tổn thất năm 1931, với cùng một cuộc sống hiến đâng kỷ niệm.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Change the sentences into reported speech.

(Thay thay đổi câu trở thành câu trần thuật.)

1. “They are doing an experiment.”

(Họ đang khiến thử nghiệm.)

He said that ___________

2. “You have to tát sign the paper again.”

(Bạn nên lý lại giấy má tiwf này.)

She told má that ___________

3. “We watched a television documentary on the future of nuclear power.”

(Chúng tôi vẫn coi phim tư liệu truyền hình về sau này của tích điện phân tử nhân.)

Tam said ___________

4. “The 10 o'clock flight to tát Kuala Lumpur will be an hour late.”

(Chuyến cất cánh khi 10 giờ cho tới Kuala Lumpur có khả năng sẽ bị trễ 1 giờ.)

They announced that ___________

5. “In 50 years' time we may be living on the moon.”

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 unit 8 skills 2

(Trong 50 năm nữa tất cả chúng ta rất có thể sinh sống bên trên mặt mày trăng.)

Scientists said that ___________

Phương pháp giải:

5. “In 50 years' time we may be living on the moon.”

(Trong 50 năm nữa tất cả chúng ta rất có thể sinh sống bên trên mặt mày trăng.)

Scientists said that ___________

Lời giải chi tiết:

1. He said that they were doing an experiment.

(Anh ấy bảo rằng bọn họ đang khiến một thử nghiệm.)

Giải thích: Khi gửi câu thẳng lịch sự loại gián tiếp tớ triển khai quy đổi thì thời điểm hiện tại tiếp nối trở thành quá khứ tiếp diễn: are going => were going

2. She told má that I had to tát sign the paper again.

(Cô ấy bảo rằng tôi nên ký giấy má lại.)

Giải thích: Khi gửi câu thẳng lịch sự loại gián tiếp tớ triển khai gửi đổi:

- you => I

- have to tát => had to 

3. Tam said that they had watched a television documentary on the future of nuclear power.

(Tâm bảo rằng bọn họ vẫn coi phim tư liệu về sau này của tích điện phân tử nhân.)

Giải thích: Khi gửi câu thẳng lịch sự loại gián tiếp tớ triển khai gửi đổi:

- we => they

- thì quá khứ đơn => quá khứ trả thành: watched => had watched

4. They announced that the 10 o’lock flight to tát Kualar Lumpur would be an hour late.

(Họ thông tin rằng chuyến cất cánh 10 giờ cho tới Kualar Lumpur tiếp tục trễ 1 giờ đồng hồ thời trang.)

Giải thích: Khi gửi câu thẳng lịch sự loại gián tiếp tớ triển khai gửi đổi: will => would

5. Scientists said that in 50 years’ time we might be living on the moon.

(Những ngôi nhà khoa học tập bảo rằng nhập 50 năm nữa tất cả chúng ta tiếp tục sinh sống bên trên mặt mày trăng.)

Giải thích: Khi gửi câu thẳng lịch sự loại gián tiếp tớ triển khai gửi đổi: may => might

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Rewrite these sentences in direct speech.

(Viết lại những câu này trở thành câu thẳng.)

Example: Louise told má that he had rung rinh má the night before.

(Ví dụ: Louise trình bày với toi rằng tối qua quýt anh ấy vẫn gọi mang đến tôi.)

→ Louise: “I rang you last night.”

(Louise: "Tối qua quýt tôi vẫn gọi năng lượng điện cho chính mình.")

1. Kien said that he had missed the train.

(Kiên bảo rằng anh ấy đã trở nên lỡ chuyến tàu.)

2. Duong said that he could run rẩy very fast.

(Dương bảo rằng anh ấy rất có thể chạy đặc biệt nhanh chóng.)

3. Mia told má that she would hand in the report the next day.

(Mia trình bày với tôi rằng cô ấy tiếp tục nộp phiên bản report vào trong ngày bữa sau.)

4. She said that she was reading a science fiction book about life on Venus.

(Cô ấy bảo rằng cô ấy đang được phát âm một cuốn sách khoa học tập viễn tưởng về cuộc sống thường ngày bên trên sao Kim.)

5. He told má he would be a lawyer when he grew up.

(Anh ấy trình bày với tôi rằng anh ấy tiếp tục là 1 trong trạng sư khi anh ấy lớn mạnh.)

Phương pháp giải:

Khi gửi kể từ câu loại gián tiếp về thẳng thì Note những động kể từ chủ yếu nhập câu tiến thủ về trước 1 thì:

quá khứ đơn => thời điểm hiện tại đơn

quá khứ hoàn thiện => quá khứ đơn/hiện bên trên toàn thành

would => will.

Lưu ý những trạng kể từ chỉ thời hạn.

Lời giải chi tiết:

1. Kien said: “I missed the train.”

(Kiên trình bày, "Tôi vẫn bỏ qua chuyến tàu.")

Giải thích: Khi gửi câu loại gián tiếp lịch sự thẳng tớ triển khai những gửi đổi:

- he => I

- had missed => missed

2. Duong said: “I can run rẩy very fast.”

(Dương trình bày, "Tôi rất có thể chạy đặc biệt nhanh chóng.")

Giải thích: Khi gửi câu loại gián tiếp lịch sự thẳng tớ triển khai những gửi đổi:

- he => I

- could => can

3. Mia told me: “I’ll hand in the report tomorrow.”

(“Tôi tiếp tục fake report vào trong ngày mai,” Mia trình bày với tôi.)

Giải thích: Khi gửi câu loại gián tiếp lịch sự thẳng tớ triển khai những gửi đổi:

- she => I

- would => will

- the next day => tomorrow

4. She said: “I’m reading a science fiction book about life on Venus.”

(Cô ấy trình bày, "Tôi đang được phát âm một cuốn sách khoa học tập viễn tưởng về cuộc sống thường ngày bên trên sao Kim.")

Giải thích: Khi gửi câu loại gián tiếp lịch sự thẳng tớ triển khai những gửi đổi:

- she => I

- was reading => am reading

5. He told me: “I’ll be a lawyer when I grow up.”

("Tôi tiếp tục là 1 trong trạng sư khi tôi lớn mạnh," anh trình bày với tôi.)

Giải thích: Khi gửi câu loại gián tiếp lịch sự thẳng tớ triển khai những gửi đổi:

- he => I

- would => will

- grew => grow

Bài 6

6.  Write one prediction for each of the following fields, based on the cues and your own ideas. Then share it with the class. 

(Viết một Dự kiến cho từng nghành nghề dịch vụ sau, dựa vào những khêu ý và ý riêng biệt của em. Sau cơ share với lớp.)

Example: In transport, we will probably travel faster and further in flying cars and spaceships.

(Ví dụ: Về phương tiện đi lại đi đi lại lại, tất cả chúng ta rất có thể tiếp tục dịch rời nhanh chóng rộng lớn và xa xăm rộng lớn bên trên xe hơi cất cánh và tàu ngoài trái đất.)

Cues: (Gợi ý)

- solar energy all year round (năng lượng mặt mày trời xung quanh năm)

-  no schools, lessons on the Net (không ngôi trường học tập, bài học kinh nghiệm bên trên mạng)

-  nutrition pills instead of normal food (thuốc đủ chất thay cho thực phẩm bình thường)

-  5D-cinema at home page (rạp phim 5D ở nhà)

-  home page security protection with cameras (bảo vệ bình an ngôi nhà cửa ngõ với Ϲɑmerɑ phim)

-  entertainment centre at home (trung tâm vui chơi giải trí ở nhà)

-  smart phone tiện ích (ứng dụng điện thoại cảm ứng di động)

Lời giải chi tiết:

- In education, we will probably have no schools. We will learn lessons on the Internet.

(Về dạy dỗ, có lẽ rằng tất cả chúng ta tiếp tục không tồn tại ngôi trường học tập. Chúng tớ tiếp tục học tập bài xích bên trên Internet.)

- For food, we will probably use nutrion pills instead of normal food.

(Về đồ ăn thức uống, có lẽ rằng tất cả chúng ta tiếp tục dùng dung dịch bồi bổ thay cho đồ ăn thức uống thường thì.)

- For leisure, we will probably watch 5D-cinema at home page.

(Về vui chơi giải trí, có lẽ rằng tất cả chúng ta tiếp tục coi rạp chiếu phim 5D ở trong nhà.)

- In energy, energy saving devices will be used in home page and industry.

(Về tích điện, những trang bị tiết kiệm ngân sách và chi phí tích điện sẽ tiến hành dùng nhập mái ấm gia đình và công nghiệp.)

- In home page life, robots will probably vì thế the household chores.

Xem thêm: lưới điện phân phối có cấp điện áp

(Về cuộc sống thường ngày mái ấm gia đình, robot rất có thể tiếp tục thao tác ngôi nhà.)

- In communication, tin nhắn will probably replace snail mail.

(Về tiếp xúc, tin nhắn rất có thể tiếp tục thay cho thế thư gửi chậm trễ.)