tiếng anh 9 unit 9 looking back

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 9 looking back

Video chỉ dẫn giải

1. Underline the correct word in each sentence.

(Gạch bên dưới từng kể từ trúng trong những câu.)

1. I'm from Viet Nam. My first/foreign language is Vietnamese.

2. She spoke English with a strong accent/intonation that I couldn't understand.

3. The Yorkshire dialect/language is one of many in England.

4. Most students learned English as their official/ second language.

5. Canada has two foreign/official languages: English and French.

Lời giải chi tiết:

1. first

2. accent

3. dialect

4. second

5. official

1. I'm from Viet Nam. My first  language is Vietnamese.

(Tôi tới từ nước ta. Tiếng u đẻ của tôi là giờ đồng hồ Việt.)

2. She spoke English with a strong accent  that I couldn't understand.

(Cô ấy phát biểu giờ đồng hồ Anh với hóa học giọng tôi ko thể hiểu.)

3. The Yorkshire dialect  is one of many in England.

(Từ địa hạt Yorkshire là một trong nhập nhiều dạng khác nhau ngôn từ ở Anh.)

4. Most students learned English as their  second language.

(Hầu không còn học viên học tập giờ đồng hồ Anh như ngôn từ loại nhì.)

5. Canada has two official languages: English and French.

(Canada đem ngôn từ chủ yếu thức: Anh và Pháp.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read what three people say about speaking languages. Fill each blank with a phrase in the boxes. 

(Đọc điều tuy nhiên tía người nói đến việc phát biểu ngôn từ. Điền nhập vị trí trống rỗng với cùng 1 cụm kể từ nhập khuông.)

can also get by

am reasonably good

picked up

My first language is Vietnamese, but I live in a neighbourhood where there are a lot of English families, so sánh I (1) ________ at English. I (2) ________ in French. We went to lớn Paris last summer and I (3) ________ the basics.

also fluent in

can have a conversation

am bilingual

it's a bit rusty

I (4) ________ because my father is French and my mother is Spanish. I'm (5) ________ English because I work in a multinational company. I (6) ________ in Italian, but  (7) ________.

know a few words

can't speak a word

am quite bad at

To be honest, I (8) _________ languages. I (9) _________ of English that I learned from my grandfather, but I (10) _________ of anything else.

Lời giải chi tiết:

1. am reasonably good

2. can also get by

3. picked up

4. am bilingual

5. also fluent in

6. can have a conversation

7. it's a bit rusty

8. am quite bad at

9. know a few words

10. can't speak a word

My first language is Vietnamese, but I live in a neighbourhood where there are a lot of English families, so sánh I (1) am reasonably good at English. I (2) can also get by in French. We went to lớn Paris last summer and I (3) picked up the basics.

I (4) am bilingual because my father is French and my mother is Spanish. I'm (5) also fluent in English because I work in a multinational company. I (6) can have a conversation in Italian, but (7) it's a bit rusty.

To be honest, I (8) am quite bad at languages. I (9) know a few words of English that I learned from my grandfather, but I (10) can't speak a word of anything else.

Tạm dịch:

Ngôn ngữ thứ nhất của tôi là giờ đồng hồ Việt tuy nhiên ở khu vực thôn tôi sinh sống có không ít mái ấm gia đình người Anh, bởi vậy tôi tương đối tốt giờ đồng hồ Anh, tôi cũng biết một ít giờ đồng hồ Pháp. Tôi cho tới Paris ngày hè năm ngoái và tôi đang được học tập được những kể từ cơ bạn dạng. 

Tôi thuần thục nhì loại giờ đồng hồ chính vì phụ vương của tôi là kẻ Pháp u của tôi là kẻ Tây Ban Nha. Tôi cũng thông thuộc giờ đồng hồ Anh chính vì tôi thao tác cho 1 công ty lớn nhiều vương quốc. Tôi rất có thể tiếp xúc bởi vì giờ đồng hồ Ý tuy nhiên còn vụng trộm về. 

Thành thiệt tuy nhiên phát biểu tôi tầm thường về ngôn từ, tôi chỉ biết một vài ba kể từ giờ đồng hồ Anh tuy nhiên tôi đang được học tập kể từ ông tuy nhiên tôi ko thể phát biểu một kể từ này cả.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Rewrite these sentences using the phrases in brackets. 

(Viết lại những câu tại đây dùng những cụm kể từ nhập ngoặc.)

1. I don't know any French. (speak a word)

(Tôi ko biết giờ đồng hồ Pháp.)

2. I learned a few words of English on holiday. (picked)

(Tôi đang được học tập một vài ba kể từ giờ đồng hồ Anh nhập kỳ nghỉ ngơi.)

3. My brother can speak Italian very well. (fluently)

(Anh trai tôi nói theo một cách khác giờ đồng hồ Ý rất tuyệt.)

4. I can speak both English and French perfectly. (bilingual)

(Tôi nói theo một cách khác cả giờ đồng hồ Anh và giờ đồng hồ Pháp một cơ hội hoàn hảo nhất.)

5. I speak enough German for holidays. (get by)

(Tôi phát biểu đầy đủ giờ đồng hồ Đức mang đến những ngày nghỉ ngơi.)

6. I haven't practised my Russian for a long time. (rusty)

(Tôi dường như không thực hành thực tế giờ đồng hồ Nga của tớ nhập một thời hạn lâu năm.)

Lời giải chi tiết:

1. I can't speak a word of French.

(Tôi ko thể phát biểu một kể từ giờ đồng hồ Pháp này.)

2. I picked up a few words of English on holiday.

(Tôi học tập lỏm được một vài ba kể từ giờ đồng hồ Anh khi chuồn nghỉ ngơi non.)

3. My brother is fluent in English.

(Anh trai tôi thông thuộc giờ đồng hồ Anh.)

4. I am bilingual in English and French.

(Tôi thuần thục cả nhì loại giờ đồng hồ Anh và Pháp.)

5. I can get by in German on holiday.

(Tôi rất có thể học tập một không nhiều giờ đồng hồ Đức nhập kỳ nghỉ ngơi.)

6. My Russian is a bit rusty.

(Tiếng Nga của tôi hơi vụng trộm một ít.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Use the words from the box to lớn complete sentences.

(Sử dụng kể từ nhập khuông nhằm hoàn thiện câu.) 

Xem thêm: toán lớp 4 trang 161 162

mistakes                          imitate                          corrects                          translate                          look up                          accent                          communicate                          guess

It's normal to lớn have a(n) (1) ________ when we speak English. It's OK – other people can usually understand us. It's a good idea to lớn listen to lớn CDs or watch DVDs and try to lớn (2) ________ other speakers to lớn make your pronunciation better. If you see a new word and you don't know what it means, you can sometimes (3) ________ the meaning from words you know, or you can (4) ________ the word in a dictionary. A lot of good English learners try not to lớn (5) ________ things from their first language. Translation is sometimes a good idea, but try to lớn think in the foreign language if you can! It's normal to lớn make (6) ________. When your teacher (7) ________ a mistake in your writing or speaking, think about it and try to lớn see why it's wrong. But it's more important to lớn (8) ________, so sánh don't be afraid to lớn speak!

Phương pháp giải:

mistakes (n): lỗi lầm

imitate (v): bắt chước                         

corrects (v): sửa đúng                         

translate (v): biên dịch                         

look up (v): tra cứu                         

accent (n): giọng                         

communicate (v): kí thác tiếp                         

guess (v) đoán

Lời giải chi tiết:

1. accent 2. imitate 3. guess 4. look up
5. translate 6. mistakes 7. corrects 8. communicate

It's normal to lớn have an (1) accent when we speak English. It's OK - other people can usually understand us. It's a good idea to lớn listen to lớn CDs or watch DVDs and try to lớn (2) imitate other to lớn make your pronunciation better. If you see a new word don't know what it means, you can sometimes (3) guess meaning from words you know, or you can (4) look up the in a dictionary. A lot of good English learners try not to lớn (5) translate things from their first language. Translation is sometimes a idea, but try to lớn think in the foreign language if you can! It's normal to lớn make (6) mistakes. When your teacher (7) corrects a mistake in your writing or speaking, think about it and try to lớn see wrong. But it's more important to lớn (8) communicate, so sánh don't be afraid to lớn speak!

Giải thích: 

(1) Mạo kể từ "a(an)" + danh kể từ số ít

(2) try + to lớn V: nỗ lực thao tác gì 

(3), (4) can + V: rất có thể thao tác gì

(5) try + not to lớn V: nỗ lực ko thao tác gì

(6) Cụm từ: make mistakes (gây đi ra lỗi lầm)

(7) Chủ ngữ số không nhiều "teacher" + động kể từ thêm thắt "-s"

(8) Cấu trúc: It's + adj + to lớn V 

Tạm dịch:

Bình thông thường đem hóa học giọng Khi tất cả chúng ta phát biểu giờ đồng hồ Anh. Điều này cũng chất lượng - những người dân không giống thông thường rất có thể hiểu tất cả chúng ta. Thật là ý tưởng phát minh chất lượng mặc nghe những CD hoặc coi DVD và nỗ lực học theo người không giống nhằm trị âm chất lượng rộng lớn. Nếu chúng ta gặp gỡ một kể từ tuy nhiên chúng ta ko biết nghĩa chúng ta cũng có thể thỉnh phảng phất đoán nghĩa kể từ những kể từ tuy nhiên chúng ta biết hoặc chúng ta cũng có thể tra tự vị. đa phần người học tập chất lượng giờ đồng hồ Anh ko cố dịch quý phái giờ đồng hồ u đẻ của mình. Dịch thỉnh phảng phất  là một ý tưởng phát minh tuy nhiên  hãy nỗ lực nghĩ về về một nước ngoài ngữ không giống nếu như chúng ta cũng có thể. Rất thông thường Khi vướng lỗi. Khi nhà giáo của người tiêu dùng chữa trị 1 lỗi sai nhập văn phát biểu và ghi chép, hãy nghĩ về về nó và xem sét dòng sản phẩm sai. Nhưng cũng tương đối cần thiết Khi tiếp xúc bởi vậy chớ lo ngại phát biểu.  

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Put the correct relative pronoun in each sentence.

(Đặt đại kể từ mối liên hệ trúng vào cụ thể từng câu.) 

Example: That's the dog ate our dinner.

That's the dog which ate our dinner.

(Đó là chú chó đang được ăn tối của công ty chúng tôi.)

1. Those are the stairs I broke my arm.  

_________________

2. There's a cửa hàng you can buy English books and CDs.

_________________

3. The English couple live next to lớn us can get by in Vietnamese.

_________________

4. There's a cửa hàng near my house sells cheap DVDs.

_________________

5. Look up the new words in the dictionary has just been published by Oxford University Press.    

_________________

Lời giải chi tiết:

1. Those are the stairs where I broke my arm.

(Đây là những bậc thang tuy nhiên tôi đang được gãy tay.)

2. There's a cửa hàng where you can buy English books and CDs.

(Có một cửa hàng chúng ta cũng có thể mua sắm sách CD giờ đồng hồ Anh.)

3. The English couple who/that live next to lớn us can get by in Vietnamese.

(Cặp phu nhân ck người Anh sinh sống cạnh căn nhà công ty chúng tôi rất có thể tiếp xúc chút giờ đồng hồ Việt.)

4. There's a cửa hàng near my house which/that sells cheap DVDs.

(Có một cửa hàng ngay sát nhà đất của tôi phân phối DVD rất rất rẻ rúng.)

5. Look up the new words in the dictionary which/that has just been published by Oxford University Press.

(Tra kể từ mới nhất nhập tự vị này đang được xuất bạn dạng bởi vì Oxford University Press.)

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

6. Choose A-E to lớn complete the following conversation. Practise the conversation with your partner.

(Chọn A-E nhằm hoàn thiện bài xích hội thoại bài xích hội thoại tại đây. Thực hành bài xích hội thoại với chúng ta nằm trong học tập.)

A. I can speak English comfortably in almost any situation.

B. I often listened to lớn CDs and imitated the pronunciation.

C. Not at all.

D. That's right!

E. I read and listened a lot. I made friends and practised speaking English with native English speakers.

Long: I heard that you got an IELTS score of 8.0?

Minh: (1) ___________

Long: Congratulations! Would you mind sharing with us your experience of learning English?

Minh: (2) ___________

Long: How tự you feel about your level of English now?

Minh: (3) ___________

Long: Really? What things did you tự to lớn improve your English outside class?

Minh: (4) ___________

Long: And how did you improve your pronunciation?

Minh: (5) ___________

Lời giải chi tiết:

1. D

2. C

3. A

4. E

5. B

Long: I heard that you got an IELTS score of 8.0?

(Mình nghe rằng chúng ta ganh đua IELTS được 8.0 hả?)

Minh: (1) D. That’s right!

(Đúng vậy!)

Long: Congratulations! Would you mind sharing with us your experience of learning English?

(Chúc mừng nha! quý khách rất có thể share với bản thân tay nghề học tập giờ đồng hồ Anh được không?)

Minh: (2) C. Not at all.

(Không đem chi.)

Long: How tự you feel about your level of English now?

(Bạn cảm nhận thấy thế này về chuyên môn giờ đồng hồ Anh của người tiêu dùng bây giờ?)

Minh: (3) A. I can speak English comfortably in almost any situation.

(Mình nói theo một cách khác giờ đồng hồ Anh tự do nhập đa số bất kể trường hợp này.)

Long: Really? What things did you tự to lớn improve your English outside class?

(Thật sao? quý khách đã từng gì nhằm trau dồi giờ đồng hồ Anh ngoài lớp học?)

Minh: (4) E. I read and listened a lot. I made friends and practised speaking English with native English speakers.

(Mình nghe và gọi nhiều. Mình kết chúng ta và thực hành thực tế phát biểu giờ đồng hồ Anh với những người bạn dạng xứ.)

Long: And how did you improve your pronunciation?

Xem thêm: nhà nước xuất hiện khi nào

(Và chúng ta đang được trau dồi trị âm như vậy nào?)

Minh: (5) B. I often listened to lớn CDs and imitated the pronunciation.

(Mình thông thường nghe CD và học theo trị âm của mình.)