đề thi tiếng anh lớp 2 học kì 1

TOP 7 đề đánh giá giờ Anh 2 học tập kì 1 những cỗ sách

Bộ 5 đề đánh giá môn Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sở hữu đáp án tiếp sau đây ở trong cỗ đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn giờ Anh năm học tập 2023 - 2024 vì thế VnDoc.com tổ hợp và đăng tải. Đề đánh giá Tiếng Anh 2 bao gồm nhiều hình thức bài bác tập luyện không giống nhau hùn học viên lớp 2 ôn tập luyện kiến thức và kỹ năng vẫn học tập hiệu suất cao và đạt điểm trên cao vô kì thi đua cuối học tập kì 1 tới đây.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 2 học kì 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 i-Learn Smart Start 2 số 1

Look at the picture and complete the words

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

1. _ a _

2. g _ _ t

3. _ c _ o p _ s

1. What shape

A. vĩ đại music

2. How

B. is it?

3. Hands

C. are you from?

4. Listen

D. are you?

5. Where

E. down

Reorder these words vĩ đại have correct sentences

1. pig/ It’s/ a/ ./

____________________________________________

2. My/ Linda/ is/ name/ ./

____________________________________________

3. many/ circles/ How/ there/ are/ ?/

____________________________________________

Xem đáp án

1. It’s a pig.

2. My name is Linda.

3. How many circles are there?

Đề đánh giá cuối học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp hai năm 2023 - 2024 số 2

I/ Look at the picture and complete the words

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 thân ái học tập kì 1 sách Kết nối trí thức - Đề 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 thân ái học tập kì 1 sách Kết nối trí thức - Đề 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 thân ái học tập kì 1 sách Kết nối trí thức - Đề 1

1. _ a i l

2. b _ k e

3. s _ a

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 thân ái học tập kì 1 sách Kết nối trí thức - Đề 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 thân ái học tập kì 1 sách Kết nối trí thức - Đề 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 thân ái học tập kì 1 sách Kết nối trí thức - Đề 1

4. _ a s t a

5. _ a i n b o w

6. k _ t e

II/ Look at the picture and write

1. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 thân ái học tập kì 1 sách Kết nối trí thức - Đề 1

What can you see?

_____________________

2. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 thân ái học tập kì 1 sách Kết nối trí thức - Đề 1

Is he riding a bike?

_____________________

3. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 thân ái học tập kì 1 sách Kết nối trí thức - Đề 1

Let’s look at the _____________

III/ Reorder these words vĩ đại have correct sentences

1. pizza/ yummy/ The/ is/ ./

___________________________________

2. she/ Is/ a/ flying/ kite/ ?/

___________________________________

3. rainbow/ I/ see/ can/ a/ ./

___________________________________

-The end-

Đáp án đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 thân ái học tập kì một số 2

I/ Look at the picture and complete the words

1. sail

2. bike

3. sea

4. pasta

5. rainbow

6. kite

II/ Look at the picture and write

1. I can see river

2. No, he isn’t

3. Let’s look at the kitten

III/ Reorder these words vĩ đại have correct sentences

1. The pizza is yummy.

2. Is she flying a kite?

3. I can see a rainbow.

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh số 3

I. Chọn kể từ không giống loại.

1. A. chips

B. chicken

C. rain

2. A. mother

B. dress

C. father

3. A. ball

B. bread

C. chocolate

4. A. grapes

B. read

C. sing

II. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1. this/ What/ is/?

2. is/ that/ What/?

3. is/ that/ a/ ruler/.

4. it/ Is/ pencil case/ a/ ?

5. Yes,/ is/ it/ ./

6. this/ Is/ an/ umbrella/ ?

7. / book/ Is/ it/ a?

8. Is/ this/ rubber/ a?

9. isn’t/ No,/ it/ ./

III. Đếm và viết

Đề thi đua giờ Anh học tập kì 1 lớp 2 sở hữu đáp án

Đề thi đua giờ Anh học tập kì 1 lớp 2 sở hữu đáp án

1. ___________ cars

2. ___________ cats

Đề thi đua giờ Anh học tập kì 1 lớp 2 sở hữu đáp án

Đề thi đua giờ Anh học tập kì 1 lớp 2 sở hữu đáp án

3. ___________ crayons

4. ___________ dwarfs

Đáp án Đề đánh giá cuối học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 số 3

I. Chọn kể từ không giống loại.

1. C

2. B

3. A

4. A

II. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1. What is this?

2. What is that?

3. That is a ruler.

4. Is it a pencil case?

5. Yes, it is.

6. Is this an umbrella?

7. Is it a book?

8. Is this a rubber?

9. No, it isn't.

III. Đếm và viết

1. three cars

2. five cats

3. two crayons

4. seven dwarfs

Đề giờ Anh ôn thi đua học tập kì 1 lớp hai năm 2023 - 2024 số 4

Question 1: Match. (Nối)

Đề thi đua học tập kỳ 1 môn giờ Anh lớp 2 sở hữu đáp án

Question 2: Complete the words. (Hoàn trở thành những kể từ sau)

Đề thi đua học tập kỳ 1 môn giờ Anh lớp 2 sở hữu đáp án

Question 3: Complete these sentences. (Hoàn trở thành những câu sau)

Đề thi đua học tập kỳ 1 môn giờ Anh lớp 2 sở hữu đáp án

Đáp án Đề giờ Anh ôn thi đua học tập kì 1 lớp 2 số 4

Question 1: Match. (Nối)

1. ball

2. train

3. brother

4. chocolate

5. read

6. park

Question 2: Complete the words. (Hoàn trở thành những kể từ sau)

1. brown bread

2. hall

3. dress

4. car

Question 3:

a. Look! There is lots of rain.

Xem thêm: từ đồng nghĩa với từ

b. I lượt thích chicken.

c. I lượt thích chips.

d. Clean your teeth, please.

e. Wash your feet, please.

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối trí thức số 5

Look and complete the words

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

1. _ e _

2. k _ t _ _ n

3. f _ _

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

4. c l _ s _ r _ _ m

5. _ u i _ e

6. _ a _ t _

Find the word which has a different sound in the part underlined

1. A. head

B. read

C. peach

D. leaf

2. A. milk

B. chip

C. fish

D. nine

3. A. pig

B. bike

C. kite

D. five

Look and circle the best answer

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

1. This is my …………….

A. head

B. face

C. feet

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

2. My sister likes …………….

A. apples

B. bread

C. sweets

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

3. This is my …………….

A. dress

B. sweater

C. coat

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

4. He’s drinking …………….

A. beer

B. tea

C. milk

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

5. Let’s go on a …………….

A. coat

B. coast

C. coach

Look at the pictures and answer these following questions

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

1. How many people are there?

___________________________________

2. Does the girl have milk?

___________________________________

3. Is the boy eating banana?

___________________________________

Reorder words vĩ đại have correct sentences

1. see?/ What/ you/ can/

___________________________________

2. see/can/ I/ road/ a/ ./

___________________________________

3. there/ Is/ box/ a/ ?/

___________________________________

4. yummy/ The/ is/ pizza/ ./

___________________________________

5. are/ Here/ you/ ./

___________________________________

Xem đáp án cụ thể tại: Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối trí thức số 5

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 6

I. Count and write

ề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

ề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

1. ______________

2. ______________

ề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

ề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

3. ______________

4. ______________

II. Look and complete the words

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

1. b _ n _ _a s

2. _ o o _ i e _

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

3. _ r _ g

4. _ i n _

III. Look at the picture and answer the following questions

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

1. How many children are there?

__________________________________

2. How many girls are there?

__________________________________

3. How many boys are there?

__________________________________

IV. Reorder these words vĩ đại have correct sentences

1. like/ milk/ Do/ you/ ?/

__________________________________

2. No,/ noodles/ don’t/ like/ I/ ./

__________________________________

3. have/ nose/ one/ I/ ./

__________________________________

Xem đáp án cụ thể tại: Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Chân trời tạo ra - Đề 7

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. mom

B. sister

C. happy

D. grandpa

2. A. dresss

B. shorts

C. T-shirt

D. hungry

3. A. day

B. Monday

C. Wednesday

D. Sunday

Exercise 2: Look at the picture and complete the words

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Chân trời tạo ra - Đề 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Chân trời tạo ra - Đề 1

1. _ h i _ _ t _

2. s _ c _ s

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Chân trời tạo ra - Đề 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Chân trời tạo ra - Đề 1

3. n _ c _

4. q _ e _ n

Exercise 3: Look at the pictures and answer the questions

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Chân trời tạo ra - Đề 1

1. How many people are there?

_______________________________

2. Is she wearing a dress?

_______________________________

3. What are they eating?

_______________________________

Exercise 4: Reorder these words vĩ đại have correct sentences

1. old/ you/ How/ are/ ?/

_______________________________

2. Is/ mom/ your/ this/ ?/

_______________________________

3. these/ Are/ shoes/ his/ ?/

Xem thêm: niềm tin là gì nlxh

_______________________________

*Tải tệp tin nhằm coi chi tiết*

Trên đấy là toàn cỗ nội dung của đề thi đua học tập kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 2 sở hữu đáp án.