i deeply regret having spoken to her so severely yesterday. she was badly hurt

Câu hỏi:

08/09/2021 41,191

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Bạn đang xem: i deeply regret having spoken to her so severely yesterday. she was badly hurt

I deeply regret having spoken đồ sộ her sánh severely yesterday. She was badly hurt

A. If only I could apologize đồ sộ her for having spoken đồ sộ her sánh severely yesterday.

B. I wish I hadn’t spoken đồ sộ her sánh severely yesterday.

Đáp án chủ yếu xác

B. I wish I hadn’t spoken đồ sộ her sánh severely yesterday.

D. If I hadn’t spoken đồ sộ her sánh severely yesterday, she wouldn’t be badly hurt.

Đáp án B

Kiến thức : Kết ăn ý câu – câu ước

Giải thích: Câu đề bài:

Tôi vô nằm trong ăn năn hận vì thế vẫn trình bày đặc biệt nặng nề điều với cô ấy tối qua loa. Cô ấy bị tổn hại u ám.

Các phương án:

A. Giá tuy nhiên tôi hoàn toàn có thể van lỗi cô ấy về sự việc vẫn trình bày đặc biệt nặng nề điều với cô ấy tối qua loa. (sai về cấu tạo - ở phía trên cần thiết cấu tạo điều ước cho tới quá khứ tuy nhiên phía trên lại là điều ước ở thời điểm hiện tại.)

B. Tôi ước tôi đang không trình bày đặc biệt nặng nề điều với cô ấy tối qua loa. (đáp án này trúng - cấu tạo điều ước cho tới quá khứ)

C. Cô ấy chắc chắn rằng bị tổn hại u ám cũng chính vì tôi vẫn trình bày đặc biệt nặng nề điều với cô ấy tối qua loa. (sai về thì của động kể từ ở mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân – YESTERDAY – thì động kể từ phân tách ở quá khứ đơn)

D. Nếu tôi đang không trình bày đặc biệt nặng nề điều với cô ấy tối qua loa, cô ấy không biến thành tổn hại u ám. (Sai về cấu tạo – việc tổn hại này vẫn xẩy ra nên ko thể là câu ĐK láo lếu hợp)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

When I last saw him, he ______ in London

A. has lived

B. is living

C. was living

D. has been living

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

I remember she wore a ______dress đồ sộ go out with her boyfriend last week

A. cốt tông white Vietnamese

B. Vietnamese white cotton

C. white Vietnamese cotton

D. white cốt tông Vietnamese

Xem thêm: vùng nào sau đây có mật độ dân số thấp nhất nước ta

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Many exam candidates lose marks simply ________ they vì thế not read the questions properly

A. because of

B. because

C. due to

D. owing that

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the sentence that best completes each of the following exchanges

David is talking đồ sộ Linda after a buổi tiệc ngọt.

- David: “Would you lượt thích má đồ sộ give you a ride home?”

- Linda: “________”

A. That’s be great, thanks.

B. Sorry, you’re not my type.

C. Yes, I’m riding trang chủ now.

D. No, thanks. I don’t lượt thích riding.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

________ the homework, he was allowed đồ sộ go out with his friends.

A. Finishing

B. Finish

C. To finish

D. Having finished

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

A good artist (A) like a good engineer learns (B) as much from (C) their mistakes as (D) from successes

A. like

B. as

C. their

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 126

D. from