quá trình đô thị hóa làm nảy sinh hậu quả xã hội nào dưới đây

  1. Lớp 12

  2. Quá trình đô thị mới thực hiện phát sinh kết quả xã hội này bên dưới đây?

hint-header

Cập nhật ngày: 18-09-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Khánh Linh


Quá trình đô thị mới thực hiện phát sinh kết quả xã hội này bên dưới đây?

A

Tỉ lệ thiếu thốn việc ở vùng quê cao.

B

Sự phân hóa nhiều bần hàn tăng thêm.

C

Sự phân bổ người ở không đồng đều.

D

Trình phỏng đô thị mới thấp.

Chủ đề liên quan

Tỉ lệ dân trở thành thị tăng nhanh chóng trong mỗi năm mới đây đa số do

A

cơ sở hạ tầng khu đô thị trở nên tân tiến.

B

quá trình công nghiệp hóa.

C

gia tăng số lượng dân sinh ngẫu nhiên ở trở thành thị cao.

D

di dân kể từ vùng quê rời khỏi trở thành thị.

Biểu hiện nay này tại đây minh chứng trình độ chuyên môn đô thị mới của việt nam còn thấp?

A

Địa giới những khu đô thị được không ngừng mở rộng.

B

Mức sinh sống người ở được nâng cao.

C

Xuất hiện nay nhiều thành phố mới.

D

Cơ sở hạ tầng còn lỗi thời.

Tác động lớn số 1 của quy trình đô thị mới cho tới sự trở nên tân tiến kinh tế tài chính việt nam là

A

tăng thu nhập cho những người dân.

B

làm chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

C

tạo việc thực hiện cho những người làm việc.

D

gây mức độ xay cho tới môi trường thiên nhiên khu đô thị.

Tác động của khu đô thị hoá cho tới trở nên tân tiến kinh tế tài chính của việt nam không thể hiện nay ở việc

A

tạo rời khỏi nhiều việc thực hiện mang lại dân chúng.

B

tăng cường hạ tầng vật hóa học kỹ năng.

C

tạo rời khỏi sự chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

D

thúc đẩy công nghiệp và cty trở nên tân tiến.

Số dân trở thành thị và tỉ trọng dân trở thành thị ở việt nam trong mỗi năm vừa qua thay cho thay đổi theo đuổi hướng

A

số dân trở thành thị và tỉ trọng dân trở thành thị đều tăng.

B

số dân trở thành thị và tỉ trọng dân trở thành thị đều hạn chế.

C

số dân trở thành thị tăng tuy nhiên tỉ trọng dân trở thành thị hạn chế.

D

số dân trở thành thị hạn chế tuy nhiên tỉ trọng dân trở thành thị vẫn tăng.

Tác động xấu đi của đô thị mới ở việt nam không thể hiện nay ở

A

tăng nguy cơ tiềm ẩn thất nghiệp.

B

gia tăng những tệ nàn xã hội.

C

di dân tự tại kể từ vùng quê nhập trở thành thị.

D

đô thị hóa bắt nguồn từ công nghiệp hóa.

Tác động tích cực kỳ của đô thị mới đến việc chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính ở việt nam là

A

ở việt nam đem tỉ trọng dân trở thành thị tăng.

B

các khu đô thị ở việt nam đem qui tế bào ko rộng lớn.

C

các khu đô thị việt nam triệu tập đa số ở đồng vì chưng.

D

thúc đẩy công nghiệp và cty trở nên tân tiến.

Phát biểu này tại đây đúng vào lúc phát biểu về sự việc phân bổ con số những khu đô thị ở Việt Nam?

A

Chủ yếu hèn ở vùng đồng vì chưng và ven bờ biển.

B

Chủ yếu hèn ở vùng cồn trung du và miền núi.

C

Chủ yếu hèn ở vùng cồn trung du và ven bờ biển.

D

Chủ yếu hèn ở vùng đồng vì chưng và cồn trung du.

Phát biểu này tại đây đúng vào lúc phát biểu về sự việc phân bổ con số những khu đô thị ở Việt Nam?

A

Các khu đô thị rộng lớn triệu tập tối đa ở Trung du và miền núi Bắc Sở.

B

Các khu đô thị triệu tập tối đa ở Đông Nam Sở và Bắc Trung Sở.

C

Đồng vì chưng sông Hồng có khá nhiều khu đô thị trực nằm trong Trung ương nhất.

D

Đông Nam Sở có khá nhiều khu đô thị trực nằm trong Trung ương nhất.

Tác động lớn số 1 của đô thị mới với việc trở nên tân tiến kinh tế tài chính là

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 132

A

tăng thu nhập cho những người làm việc.

B

tạo thêm thắt nhiều việc thực hiện mang lại làm việc.

C

tạo thị ngôi trường rộng lớn đem sức tiêu thụ rộng lớn.

D

thúc đẩy sự chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

Nguyên nhân dẫn cho tới quy trình khu đô thị hoá ra mắt uy lực nhập thời hạn qua loa là.

A

Công nghiệp hoá trở nên tân tiến mạnh.

B

Quá trình khu đô thị hoá fake tạo ra, tự động vạc.

C

Mức sinh sống của những người dân cao.

D

Kinh tế trở nên tân tiến nhanh chóng.

Đâu là nguyên vẹn nhân đa số thực hiện mang lại tỉ trọng thị dân ở miền Bắc thấp rộng lớn miền Nam ?

A

hậu trái ngược của cuộc chiến tranh quy trình tiến độ 1754 - 1975.

B

nhiều khu đô thị rộng lớn được xây đắp ở miền Nam.

C

kinh tế của miền Bắc đa số là nông nghiệp.

D

công nghiệp, cty miền Nam trở nên tân tiến rộng lớn.

Phần rộng lớn người ở việt nam hiện nay sinh sống ở vùng quê do

A

quá trìnhcông nghiệp hóa, đô thị mới ra mắt đủng đỉnh.

B

có sự di dân kể từ trở thành thị về vùng quê.

C

nông nghiệp là ngành kinh tế tài chính trở nên tân tiến nhất.

D

điều khiếu nại sinh sống ở vùng quê cao hơn nữa trở thành thị.

Vùng nào tại đây có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta?

A

Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B

Bắc Trung Bộ.

C

Đồng bằng sông Hồng.

D

Đông Nam Bộ.

Nhận xét này tại đây trúng với điểm lưu ý đô thị mới nước ta?

A

Đô thị hóa việt nam ra mắt nhanh chóng.

B

Phân tía khu đô thị không đồng đều trong số những vùng.

C

Trình phỏng đô thị mới cao.

D

Dân trở thành thị cướp tỉ trọng cao nhập số dân.

Đặc điểm này tại đây ko cần là biểu thị của quy trình khu đô thị hóa?

A

Tỉ lệ dân vùng quê đem Xu thế tăng.

B

Dân cư trở thành thị đem Xu thế tăng.

C

Dân cư triệu tập nhập TP.HCM rộng lớn.

D

Phổ phát triển thành thoáng rộng lối sinh sống trở thành thị.

Quá trình khu đô thị hoá ra mắt uy lực nhất ở việt nam nhập thời kỳ này sau đây?

A

Pháp nằm trong.

B

1954 - 1975.

C

1975 - 1986.

D

1986 đến giờ.

Phát biểu này tại đây không trúng với số lượng dân sinh vùng quê và số lượng dân sinh trở thành thị nước ta?

A

Cả số lượng dân sinh trở thành thị và vùng quê đều tăng.

B

Dân số trở thành thị nhiều hơn nữa vùng quê.

C

Dân số trở thành thị tăng nhanh chóng rộng lớn vùng quê.

D

Dân số vùng quê nhiều hơn nữa trở thành thị.

Phát biểu này tại đây trúng với điểm lưu ý đô thị mới ở nước ta?

A

Phân tía khu đô thị đều theo đuổi vùng.

B

Tỉ lệ dân trở thành thị tăng.

C

Cơ sở hạ tầng khu đô thị tiến bộ.

D

Trình phỏng đô thị mới cao.

Phát biểu này tại đây trúng với đô thị mới ở việt nam hiện nay nay?

A

Tỉ lệ dân trở thành thị bất biến.

B

Số khu đô thị như thể nhau ở những vùng.

C

Xem thêm: giá trị sử dụng của hàng hóa là

Số dân ở khu đô thị nhỏ rộng lớn vùng quê.

D

Trình phỏng đô thị mới còn cực kỳ thấp.