vùng kết thúc của gen là vùng

hint-header

Cập nhật ngày: 13-02-2022

Bạn đang xem: vùng kết thúc của gen là vùng


Chia sẻ bởi: Trần Văn Ngọc


Vùng kết giục của ren là vùng

đem tín hiệu phát động và trấn áp quy trình phiên mã

B

đem tín hiệu kết giục phiên mã

C

quy toan trình tự động bố trí những aa vô phân tử prôtêin

D

đem vấn đề mã hoá những aa.

Chủ đề liên quan

Vùng mã hóa của một ren cấu tạo đem tầm quan trọng gì?

A

khắc chế quy trình phiên mã.

B

Mang vấn đề DT mã hóa những axit amin.

C

Mang tín hiệu khởi điểm quy trình phiên mã.

D

Mang tín hiệu kết thúc quy trình dịch mã.

Vùng điều tiết vô ren cấu tạo nằm tại địa điểm nào?

A

Đầu 3' của mạch mã gốc.

B

Đầu 3' của mạch bổ sung cập nhật.

C

Đầu 5' của mạch mã gốc.

D

Đầu 5' của mạch bổ sung cập nhật.

Chức năng vùng điều tiết vô ren cấu tạo gồm:
1. chứa chấp ren khắc chế quy trình phiên mã.
2. chứa chấp vùng phát động quy trình phiên mã.
3. chứa chấp trình tự động nuclêôtit điều tiết quy trình phiên mã.
4. canh ty ARN - pôlimeraza nhận thấy và link nhằm phát động quy trình phiên mã.
Tổ vừa ý đích thị gồm:

Gen đem vùng mã hóa liên tiếp được gọi là

Vùng mã hóa vô ren cấu tạo của loại vật nhân thực không giống loại vật nhân sơ là

A

không tồn tại những đoạn itron.

B

không tồn tại những đoạn êxôn.

Mã DT là

A

toàn cỗ những nuclêôtit và axit amin ở tế bào.

B

từng nuclêôtit ở axit nuclêic, bao gồm cả ren và ARN.

C

trình tự động nuclêôtit đem vấn đề mã hóa axit amin.

D

chuỗi những axit amin ở prôtêin quy toan tính trạng.

Mã DT đem Điểm lưu ý là

A

mã cỗ một, tức là cứ một nuclêôtit xác lập một loại aa.

B

mã cỗ tứ, tức là cứ tứ nuclêôtit xác lập một loại aa.

C

mã cỗ phụ vương, tức là cứ phụ vương nuclêôtit xác lập một loại aa.

D

mã cỗ nhị, tức là cứ nhị nuclêôtit xác lập một aa.

Mã DT mang ý nghĩa thoái hoá, tức là:

A

nhiều cỗ phụ vương không giống nhau nằm trong mã hoá cho 1 loại axit amin

B

toàn bộ những loại đều người sử dụng cộng đồng nhiều cỗ mã di truyền

C

toàn bộ những loại đều người sử dụng cộng đồng một cỗ mã di truyền

D

một cỗ phụ vương mã DT chỉ mã hoá cho 1 axit amin

Mã DT đem tính phổ cập, tức là

A

toàn bộ những loại đều người sử dụng cộng đồng nhiều cỗ mã DT

B

nhiều cỗ phụ vương nằm trong xác lập một axit amin

C

một bô phụ vương mã DT chỉ mã hoá cho 1 axit amin

Xem thêm: bài văn tả cô giáo hay nhất

D

toàn bộ những loại đều người sử dụng cộng đồng một cỗ mã DT, trừ một vài ba loại nước ngoài lệ

Nội dung nào là bên dưới đấy là không đúng?

A

Có nhiều mã cỗ phụ vương không giống nhau nằm trong mã hóa cho 1 axit amin.

B

Vì đem 4 loại nuclêôtit không giống nhau và mã DT là mã cỗ phụ vương nên sẽ có được 43 = 64 mã cỗ phụ vương không giống nhau.

C

Mỗi mã cỗ phụ vương hoàn toàn có thể mã hóa cho 1 hoặc một vài axit amin không giống nhau.

D

Các mã cỗ phụ vương ko ông chồng gối lên nhau và ở sau đó nhau.

Thông tin tưởng DT được mã hóa vô ADN bên dưới dạng:

A

Trình tự động của những nuclêôtit qui toan trình tự động của những axit amin vô phân tử prôtêin.

B

Trình tự động của những axit phôtphoric qui toan trình tự động của những axit amin.

C

Nguyên tắc bổ sung cập nhật vô cấu tạo không khí của ADN.

D

Trình tự động của những axit phôtphoric qui toan trình tự động của những nuclêôtit.

Mã DT đem tính đặc hiệu, tức là

A

toàn bộ những loại đều người sử dụng cộng đồng một cỗ mã DT.

B

mã mở màn là AUG, mã kết giục là UAA, UAG, UGA.

C

nhiều cỗ phụ vương nằm trong xác lập một axit amin.

D

một cỗ ba rọi mã hóa cho 1 loại axit amin.

Tất cả những loại loại vật đều phải có cộng đồng một cỗ mã DT, trừ một vài ba nước ngoài lệ, điều này biểu lộ Điểm lưu ý gì của mã di truyền?

A

Mã DT đem tính đặc hiệu.

B

Mã DT đem tính suy giảm.

C

Mã DT đem tính phổ cập.

D

Mã DT luôn luôn là mã cỗ phụ vương.

Mã DT đem tính suy giảm, tức là

A

nhiều cỗ phụ vương không giống nhau nằm trong mã hóa cho 1 loại axit amin.

B

toàn bộ những loại đều người sử dụng cộng đồng nhiều cỗ mã DT.

C

toàn bộ những loại đều người sử dụng cộng đồng nhiều cỗ mã DT.

D

một cỗ ba rọi mã hóa cho 1 loại axit amin.

Đặc điểm nào là tại đây ko đích thị với mã di truyền

A

Mã DT bên trên ren luôn luôn phát âm theo hướng kể từ 5' - 3'.

B

Mã DT là mã cỗ phụ vương, cứ 3 nuclêôtit sau đó quy toan một axit amin.

C

Mã DT mang ý nghĩa suy giảm nghĩa là một trong những loại axit amin được mã hóa vị 2 hoặc nhiều cỗ phụ vương.

D

Mã DT được phát âm bên trên một điểm xác lập và liên tiếp, ko gối lên nhau.

Nhiều cỗ phụ vương không giống nhau hoàn toàn có thể nằm trong mã hóa một axit amin trừ AUG và UGG, điều này biểu lộ Điểm lưu ý gì của mã di truyền?

A

Mã DT đem tính phổ cập.

B

Mã DT đem tính đặc hiệu.

C

Mã DT luôn luôn là mã cỗ phụ vương.

D

Mã DT đem tính suy giảm.

Đơn vị mã hoá vấn đề DT bên trên ADN được gọi là

Xem thêm: bài tập câu bị đông trong tiếng anh

Đơn vị mã hoá vấn đề DT bên trên mARN được gọi là

Đơn vị mã hoá vấn đề DT bên trên tARN được gọi là

Bộ phụ vương thực hiện trọng trách mở màn quy trình dịch mã là